Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Kľúčové kroky pre efektivitu vzdelávania

Dobrý lektor by mal pochopiť, že nestačí len vzdelávať, ale musí vzdelávať efektívne.

Dobrý lektor by mal pochopiť, že nestačí len vzdelávať, ale musí vzdelávať efektívne. Preto by mal chápať rozdieľ medzi efektivitou a efektívnosťou. Ide o dva ekonomické pojmy, ktoré sa zvyknú používať ako synonimá, ale významovo sa líšia. Efektivita je pomer medzi všetkými dosiahnutými výstupmi a všetkými vynaloženými vstupmi. Čiže to čo dáme, sa nám musí vrátiť. Efektívnosť naproti tomu predstavuje dosiahnutie stanovených cieľov bezohľadu na náklady.

Určite sa Vám stalo, že ste si stanovili nejaký cieľ, ktorý ste chceli dosiahnúť ale po jeho dosiahnutí ste si uvedomili, že ste doň vložili toľko sily, materiálu, ľudských zdrojov, času, peňazí atď., že ste si uvedomili, že ten cieľ bol neadekvátny vynaloženému úsiliu. Pochopením týchto dvoch pojmov je väčšia pravdepodobnosť, že budete schopný efektívne vzdelávať dospelého človeka. Takéto efektívne vzdelávanie je dôležité nielen pre vzdelávacie inštitúcie samotné, ale aj pre firmy, ktoré majú záujem zvyšovať kvalifikáciu, odbornosť a motiváciu svojich zamestnancov.

Tiež im to pomáha pri znižovaní fluktuácie zamestnancov a zvýšení výkonnosti, pretože je potrebné si uvedomiť, že vzdelávanie začína byť efektívne vtedy, keď dospelý človek z "učenia" prejde na "učenie sa", kedy je takéto vzdelávanie najefektívnejšie. Pre dosiahnutie takéhoto efektívneho vzdelávania je dobré, aby boli dodržané nasledujúce kroky: dlhodobosť, výberovosť, systémovosť, merateľnosť, prestížnosť, komplexnosť, vedeckosť, uvedomelosť, využitie v praxi a individuálny prístup. 

Pre lepšiu predstavu o dôležitosti týchto krokov si uveďme príklad firmy, ktorá si naplánuje vzdelávací plán na tri roky (dlhodobosť), pričom sa v rámci svojej odbornosti budú vzdelávať vybraní zamestnanci, ktorí sa osvedčili ako najperspektívnejší (výberovosť a prestížnosť) v rámci svojej pozície vo firme (systémovosť). Vedenie firmy si musí uvedomiť (uvedomelosť), že tak ako je pre domček z kariet dôležitá každá karta, inak by sa rozpadol, tak aj vo firme je dôležité každé oddelenie so svojimi zamestnancami a preto sa každé oddelenie musí vzdelávať vo svojom odbore, aby firma prosperovala (komplexnosť).

Vzdelávanie musí byť samozrejme vykonávané prostredníctvom školených odborníkov, ktorí odovzdávajú svoje poznatky vybraným účastníkom vzdelávacieho procesu firmy (vedeckosť). Pri takomto type vzdelávania je potrebné zachovávať individuálny prístup a motivovať účastníka. Nie je dobre pristupovať k účastníkovi vzdelávania ako k neschopnému, nešikovnému, pretože tým účastníka/zamestnanca demotivujeme a odrazí sa to aj na jeho výkone. Naopak, je potrebné prizvukovať mu jeho šikovnosť, snaživosť a že veríme v jeho schopnosti.

Týmto prístupom a povzbudením sa začne sám zlepšovať a jeho výkon v zamestnaní bude ďaleko lepší (individuálny prístup). Takto vyškolení zamestnanci po osvojení nových zručností a vedomostí začnú využívať svoje nové poznatky hneď v praxi (využitie v praxi) a firma si zas dokáže na základe výkonu novovyškolených zamestnancov overiť efektivitu zabezpečeného vzdelávania (merateľnosť), napr. keď im porastú objednávky alebo sa zníži fluktuácia zamestnacov atď.Dodržaním týchto krokov, nastane optimálny vzťah medzi vstupmi a výstupmi, čím sa "učenie" mení na "učenie sa" a tým sa stáva efektívnym. 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több