Ugrás a tartalomra
Blog
Blog

Vad innebär yrkesutbildning för elever inom Särskild utbildning för vuxna för elevens syn på sig själv ?

Yrkesutbildning för vuxna elever med en intellektuell funktionsvariation är ett sätt för elever med bakgrund i särskolan att få möjlighet att lära praktiska kunskaper som ofta rör enklare praktiska uppgifter och serviceuppgifter inom olika yrkesområden.

Yrkesutbildningen kan öppna dörren inte bara till yrkeslivet ( vanligtvis via en anpassad anställning) men också till en arbetsgemenskap och en känsla av sammanhang, KASAM, som är mycket värdefull för en persons välmående.  

Yrkesutbildning inom Särskild utbildning för vuxna utgår från ämnen och kurser ur gymnasiesärskolans yrkesprogram. Dessa innehåller många teoretiska men också praktiska moment och ger utrymme för stor variation av vad de olika kurserna kan innehålla. Detta ger också stort utrymme för individuell variation. Det är positivt för det arbetsplatsförlagda lärandet(APL) som tillhör dess utbildningar. Vuxna elever har inte vissa av de restriktioner i arbetstid som unga elever omfattas av, och detta möjliggör även arbetsplatsförlagt lärande ,APL, på kvällar och helger. 

Att kunna delta i APL på samma tider som personalen på arbetsplatsen (och inte enbart på dagtid) är för vissa elever ett viktigt steg i att skapa sig en identitet som kunniga och deltagande vuxna samhällsmedborgare. På samma sätt spelar det stor roll att få möjlighet att i sakta takt lära nytt och svårt, med stöd och handledning av en handledare med kunskaper om hur man handleder en elev från målgruppen.

Skolverkets handledarutbildning, med ett bevis efter genomgången utbildning, är ett första steg för arbetsplatsen att kvalitetssäkra sin handledning och förbereda sig att ta emot en vuxen elev med bakgrund i särskolan. Därefter erbjuder många skolor en fördjupad handledarutbildning som riktar sig specifikt mot hur man handleder en elev med intellektuell funktionsvariation. 

Att få möjlighet att utmana sin förmåga i en lugn miljö med en utbildad handledare som guidar eleven in i arbetslivets generella och specifika förutsättningar är mycket värdefullt. Dessutom med en gradvis stegring av svårighetsgrad i arbetsuppgifterna, och med ökad möjlighet till självständiga inslag i arbetsdagen ju längre APL fortskrider kan den vuxne eleven få större förståelse för arbetslivets krav och dessutom få ökad självkännedom och självförtroende gällande sin egna förmåga att delta aktivt i arbete, på sina egna villkor.  

Många gånger är elevernas självförtroende i botten och vanan att studera mycket liten. Eleverna har aldrig själva behövt strukturera sina studier och de kan ha svårt att överbrygga vad som skall göras, när det skall göras, hur det skall göras och lämnas in.Det stöttar och guidar läraren på Lärvux/ Särskild utbildning eleven specifikt med, som en del i elevens" stydy-readiness". De är inte heller vana vid betygsättning som en bedömning av kunskaper, då de själva ofta anger att särskolans betyg inte ställer krav på specifika kunskaper hos eleven. Känslan av sammanhang som en yrkesutbildning med APL möjliggör ger en känsla av att vara en kunnig medborgare i samhället, på väg mot en framtid med ökade möjligheter. APL i utbildningen är därför ett viktigt inslag i elevens "job readiness".

Tllsammans utgör dessa komponenter vitala delar att bygga en starkare och tryggare identitet hos många vuxna elever med bakgrund i särskola.

Lärling Sofies berättelse

Christina Njie Sjögren är gymnasielärare i Engelska och Idrott och Hälsa och är lärare i Vård och omsorgsämnen. Christina är speciallärare i sina ämnen och arbetar som förstelärare på Lärvux i Stockholm

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Legfrissebb beszélgetések

EPALE-közösség: Ossza meg sikeres munkahelyi felnőttkori tanulási projektjeit a közösséggel!

Szeretnénk, ha az EPALE-közösség tagjaként beszámolna a munkahelyi tanulás témakörében végrehajtott bármilyen sikeres projektről, kezdeményezésről vagy programról.

Több