chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

Blog

Vzdelávanie dospelých v programovom vyhlásení novej vlády

29/04/2020
létrehozta Peter Maľa
Nyelv: SK

Vzdelávanie, ktoré považuje nová vláda vo svojom programovom vyhlásení za základný pilier prosperity Slovenska, je podľa nej aj súčasťou zásadných ekonomických, sociálnych, technologických a environmentálnych zmien. Obsah a metódy vzdelávania musia vychádzať z meniacich sa podmienok súčasného sveta. Cieľom vzdelávania je čo najlepšie pripraviť mladých ľudí na úspešnú budúcnosť. V rámci toho je potrebné zamerať sa na rozvoj ich schopnosti flexibilne reagovať na zmeny, spolupracovať, kriticky myslieť, využívať technológie vo svoj prospech, odolávať konšpiráciám a dezinformáciám a zároveň rozvíjať svoju tvorivosť, etické správanie a schopnosť prevziať zodpovednosť. Spostredkovateľmi tohto cieľa musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci, ďalší zamestnanci v školstve a odborníci z oblasti vzdelávania.

Ďalšie v vzdelávanie (ako súčasť celoživotného vzdelávania), ktoré tvorí samostatnú podkapitolu programového vyhlásenia vlády, považuje vláda za nástroj, ktorý zmierni dopady spoločenských a technologických zmien na životy pracujúcich ľudí. V dokumente sa konštatuje, že systém ďalšieho vzdelávania nie je dostatočne funkčný, preto je potrebné ho nanovo definovať. Je potrebné ďalej vytvoriť a podporovať systém, ktorý zníži riziko nezamestnanosti pre zamestnaných, uľahčí im nielen prípadnú zmenu zamestnania, ale aj povolania, ktorý bude reagovať na požiadavky zamestnávateľov a ktorý umožní vstup na trh práce aj rizikovým skupinám. Vláda SR sa zasadí za vytvorenie systému ďalšieho vzdelávania a to aj prostredníctvom intenzívnejšieho zapojenia sa súčasných poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, najmä stredných odborných škôl, vysokých škôl a neziskových organizácií do vytvorenia širšej ponuky celoživotného vzdelávania. Hlavnými princípmi celoživotného vzdelávania sa stanú kvalita, uplatniteľnosť a dostupnosť.

Foto. Úrad vlády SR

 

Vzdelávanie dospelých je v programovom vyhlásení vlády zahrnuté do viacerých oblastí spoločenského života:

Verejná správa:

 • vzdelávanie o etike verejných funkcionárov (bude ho organizovať vládou zriadená nezávislá inštitúcia, ktorá bude venovať etike verejných funkcionárov, konfliktom záujmov a kontrole majetkových priznaní) (s. 4),
 • podpora vzdelávania obstarávateľov v oblasti verejného obstarávania (vytvorenie centier zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch) (s. 5).

Spravodlivosť:

 • podpora profesijného vzdelávania sudcov a iných justičných zamestnancov prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania, (s. 9),
 • podpora priblíženia profesijných vzdelávacích a etických štandardov naprieč jednotlivými právnickými profesiami (sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, správcovia), ako podklad pre rozhodovanie o ich disciplinárnej zodpovednosti, ale aj z dôvodu väčšej otvorenosti týchto právnických profesií (s. 9-10),
 • pokračovanie v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu s osobitným dôrazom na vzdelávanie (s. 11),
 • podpora všetkých foriem vzdelávania v prospech posilnenia občianskeho povedomia o význame demokracie a jej kľúčových pilierov a nástrojov (s. 17),
 • modernizácia procesu odborného vzdelávania policajtov tak, aby boli schopní využívať prostriedky najnovších informačných technológií v praxi (s. 23),
 • prehĺbenie vzdelávania a kontinuálnej odbornej prípravy policajtov, so zameraním na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie trestných činov súvisiacich s páchaním diváckeho násilia na verejných športových podujatiach (s. 24),
 • zabezpečenie permanentného a odborného vzdelávania a výcviku bezpečnostných zložiek v oblasti boja proti hrozbám z neoprávneného nakladania s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi (s. 24),
 • vybudovanie národného vzdelávacieho, výcvikového a tréningového centra pre podporu zvýšenia odbornosti a profesionality príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a na vzdelávanie a výcvik príslušníkov dobrovoľných hasičských zborov (s. 25),
 • podpora spolupráce štátu s bezpečnostným a súkromným sektorom v oblasti kybernetickej bezpečnosti, najmä pri riešení bezpečnostných incidentov, výmene skúseností a vzdelávaní (s. 29),

Obrana:

 • rozvoj celoživotného vzdelávania profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu ministerstva obrany (s. 31),
 • zavedenie komplexného systému prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ktorý zahrnie informovanie obyvateľstva zamerané na vysvetľovanie problematiky obrany štátu a zvyšovanie jeho odolnosti voči dezinformačných vplyvom vrátane opatrení vo výchovno-vzdelávacom procese ( s. 31),
 • zlepšenie podmienok na využitie výrobných, výskumných a vývojových, ako aj vzdelávacích kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu (s. 32).

Zdravotníctvo:

 • podpora vzdelávania a celkovej informovanosti občanov o zdraví (vytvorenie nástrojov informovanosti občanov o zdraví a zdravotnej starostlivosti, posilnenie postavenia verejných zdravotníkov a aktívny boj proti šíreniu nepravdivých informácií vo vzťahu k zdraviu) (s. 34),
 • umožnenie zdravotníckym pracovníkom znížiť si daňový základ o výdavky súvisiace s absolvovanými vzdelávacími podujatiami (s. 35),
 • zavedenie vzdelávacieho plánu pre zdravotníckych asistentov a zdravotnícky personál s kompetenciou v akútnej medicíne (s. 35),
 • umožnenie bezbariérového návratu slovenských zdravotníkov späť na Slovensko prostredníctvom urýchleného uznávania vzdelania, špecializácie a praxe z krajín EÚ (s. 35),
 • vytvorenie legislatívnych podmienok na odborné stáže pre ambulantných špecialistov (s. 36),
 • zavedenie protokolov merania kvality kontinuálneho vzdelávania a poskytovanej zdravotnej starostlivosti aj prostredníctvom systému mentorov (s. 36),
 • zriadenie nadrezortného orgánu spravujúceho oblasť duševného zdravia, ktorého úlohou bude aj vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti (s. 36),
 • vstup do primárnej sféry sa umožní aj iným lekárom – špecialistom a zabezpečia sa pre lekárov a sestry dostupné možnosti dovzdelávania sa (s. 37).

Zamestnanosť a sociálne služby:

 • vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie ťažko zdravotne postihnutých osôb s cieľom dosiahnuť zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu práce (s. 46),
 • celoživotné vzdelávanie a zvýšenie statusu a ochrany pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách vrátane neformálnych opatrovateľov ako jedno z opatrení v rámci prevencie kolapsu systému sociálnych služieb (s. 47),
 • vytvorenie princípu akceptácie nadobudnutých zručností a kvalifikácie u neformálnych opatrovateľov a opatrovateľov vykonávajúcich túto profesiu v zahraničí (s. 48).

Hospodárstvo:

 • podpora systému duálneho vzdelávania a rozvoj podnikateľských zručností (s. 53),
 • zlepšenie prepojenia vzdelávacieho systému a podnikateľského sektora a rekvalifikácie, podpora a rozvoj tzv. zručností a kompetencií pre 21. storočie, t. j. digitálnych a podnikateľských zručností a kompetencií, kritického myslenia, efektívneho riešenia problémov (s. 53),
 • zlepšovanie finančnej gramotnosti občanov s osobitným dôrazom na finančné vzdelávanie žiakov, študentov a pedagógov (s cieľom zodpovedného hospodárenia rodín, lepšieho investičné rozhodnutia obyvateľov, vyššej ochranu zraniteľných skupín pred úžerou ale aj celkovej finančnú stabilitu na Slovensku) (s. 61).

Čerpanie fondov EÚ:

 • zvýšenie miery profesionalizácie administratívnych kapacít v rámci čerpania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov aj prostredníctvom pravidelného vzdelávania (s. 64),
 • vyrovnávanie regionálnych rozdielov podporou programov prípravy ľudí z marginalizovaných rómskych komunít pre zamestnanie v podnikoch s absentujúcou pracovnou silou prostredníctvom vytvorenia moderného systému dovzdelávania príslušníkov týchto komunít pre pracovný trh (s. 66-67).

Ochrana životného prostredia:

 • posilnenie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v celoživotnom vzdelávaní s podporou na všetkých stupňoch a typoch škôl (s. 94),
 • systém poradenstva a metodického usmernenia pre podnikateľský sektor (s. 94).

Poľnohospodárstvo:

 • vyčlenenie zdrojov na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl, rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov (s. 94),
 • zabezpečenie funkčného spôsobu ďalšieho vzdelávania na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve (s. 94).

Kultúra:

 • vytvorenie podmienok na posilnenie vzdelávacej funkcie kultúry:
  • zintenzívnenie spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a akademickým sektorom vytvorením stáleho výboru v rámci Rady vlády SR pre kultúru,
  • posilnenie neformálneho vzdelávania v rezorte prostredníctvom činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (s. 115),
 • múzeá a a galérie budú viac vzdelávať (s. 115),
 • zriadenie Múzea 20. storočia, ktoré by malo slúžiť najmä na edukatívne účely (s. 116),
 • podpora rozvoja knižníc ako miest poskytujúcich vzdelávanie a informačné zázemie, najmä v oblasti IKT zručností, služieb eGovernment, verejného zdravia, ekológie a sprístupňovania digitálnych informačných zdrojov širokej verejnosti (s. 116),
 • podpora edukačných umeleckých projektov štátnych i neštátnych subjektov v záujme rozvoja komunikačných schopností, tvorivosti a vytvárania hodnotových systémov (s 119),
 • podpora alternatívnych foriem umenia a vzdelávania – výchovy k umeniu a umením (s 119),
 • vytvorenie podmienok pre rozvoj vzdelávania a iných aktivít v oblasti mediálnej a digitálnej gramotnosti koordináciou rezortu kultúry s rezortom školstva a samosprávami (s. 120),
 • Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ako garantovaný zdroj poskytujúci široký prístup verejnosti k overeným informáciám, kultúre a vzdelávaniu je potrebné stabilizovať prijatím náležitých legislatívnych opatrení (s. 121).

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn