chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

EPALE A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

 
 

Blog

Building sustainable brand and successful organisations - Градење на одржлив бренд и успешни организации

31/10/2019
létrehozta Institute for r...
Nyelv: EN

“In a knowledge-based economy, natural selection favours organisations that can most effectively harness and coordinate collective intellectual energy and creative capacity.”-Justin Rosenstein

We live in a world of daily changes, some expected, others not. Our environment is changing continuously and often we experience pressure and challenge to keep the pace with the novelties and adapt to the changes. Changes are evident at each level of existence – individual, organisational, societal.

Societies and organisations are facing accelerated development of new technologies, highly innovative competition, consumers with higher and more complex demands, more aggressive regulations, more sophisticated suppliers, unpredictable prices, interest rates, taxes etc. Individuals face changes of workplaces, lack of knowledge and skills for application of new technologies, need to innovate, confusion as consumers faced with large number of choices offered, bombarded with enormous quantity of information on daily basis, difficulties to set a filter and see the truth.

All these turbulences in the environment exercise pressure on the organisations to find new ways of survival and improved ways to grow. The answer to deal with these challenges is clear, to survive with continuous growth, by means of continuous learning and development. This approach is in line with the new working rules which are imposed by the knowledge-based economy.

Changes that occur on macro level must be followed by adequate changes on micro level as well. These are especially noticeable in the new forms of organisation and business models. The adequate forms and models are organisations that learn, innovative organisations, companies that create knowledge or organisations that are knowledge-based, created to create sustainable brand, i.e. organisation with long-term sustainability and high performance, achieving competitive advantage on the market.

The country, the capital and the equipment are no longer the deciding factors for the development. The success and the competitiveness of the organisation are increasingly dependant on the development of individual capacities and their application in achieving the identified goals. This process of change and transformation of traditional organisations in new, modern, sustainable systems and building successful brands need to become daily activity for the companies and be introduced in their visions and strategies. The survival of the company and the individual in an insecure and changeable environment, above all, is guaranteed by their ability to learn.

Therefore, the capacity of an organisation to learn and change, to learn faster than the others and to quickly transform the knowledge into action is the major advantage an organisation can have. Organisational transformation encourages deep changes in their vision, strategy, organisational structure, culture and climate (business system and processes), and the realisation of this undertaking requires persistence and systemic investment of special efforts in the course of at least 2-3 years.

Slavica Trajkovska M.Sc.

Founder of the Institute for research in environment, civil engineering and energy IECE

***********************************

„Во економијата базирана на знаење природната селекција ги фаворизира организациите кои најефективно ќе ја координираат и употребат колективната интелектуална енергија и креативните капацитети.“ – Џастин Розенштајн

Живееме во свет на секојдневни промени, некои очекувани, некои не. Нашето окружување се менува постојано и често доживуваме притисок и предизвик за да останеме во чекор со новините и се адаптираме на промените. Промените се евидентни на секое ниво на постоење – индивидуално, организациско, општествено.

Општествата и организациите се соочуваат со забрзан развој на нови технологии, високо иновативни конкуренти, потрошувачи кои имаат поголеми и посложени барања, поагресивни регулативи, пософистицирани доставувачи, непредвидливост на цени, каматни стапки, даноци и друго. Индивидуите се соочуваат со промени на работни места, недостаток на знања и вештини за примена на нови технологии, потреба да иновираат, збунетост како потрошувачи од преголем избор, бомбардираност од огромна количина информации на дневно ниво, тешкотии да се постави филтер и согледа вистината.

Сите овие турбуленции во окружувањето ги притискаат организациите да најдат нови начини за преживување, но и подобри начини за раст. Одговорот за справување со овие предизвици е јасен, да се преживее со континуирано растење, преку постојано учење и развивање. Овој пристап е во склад со новите правила на работење кои ги наметнува економијата базирана на знаење.

Промените кои се случуваат на макро ниво, мора да бидат следени со соодветни промени и на микро ниво, кои посебно се забележуваат во новите форми на организирање и бизнис модели. Соодветни форми и модели се организации што учат, иновативни организации, компании што креираат знаење или организации засновани врз знаење, создадени во насока на креирање на одржлив бренд, односно организација која ќе има долгорочна одржливост и висока перформанса, постигнувајќи конкурентна предност на пазарот.

Земјата, капиталот и опремата веќе не се одлучувачки фактори за развој. Успехот и конкурентноста на организацијата се повеќе зависат од развивањето на способностите на поединецот и како истите  се применуваат во остварувањето на поставените цели. Овој процес на менување и трансформирање на традиционалните организации во нови, модерни, одржливи системи и градење на усшени брендови, е потребно да стане секојдневие на компаниите и да се втемели во нивните стратегии и визии. Опстанокот и на компанијата и на поединецот во несигурното и променливо опкружување е загарантиран, пред сé, од нивната способност да учат.

Оттука, сосема е сигурно дека способноста  на една организација да учи и да се менува, да учи побрзо од другите и наученото брзо да го претвори во акција е најголемата предност која една организација може да ја поседува. Трансформацијата на организациите поттикнува длабоки промени во истата, промена на нејзината визија, стратегија, организациска структура, култура и клима (деловен систем и процеси), што претставува зафат чија реализација бара истрајност, и составно вложување на посебни напори во текот на најмалку 3-5 години.

М-р Славица Трајковска

Основач на Институтот за животна средина, енергетика и градежништво ИЕГЕ

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn