Koja je uloga EU-a u obrazovanju odraslih?

Koja je uloga EU-a u obrazovanju odraslih?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Na vremenskoj crti u nastavku možete vidjeti kako se tijekom godina razvijala uloga EU-a u promicanju obrazovanja odraslih. Vremenska crta uključuje najvažnije informacije poput važnih objava i inicijativa politike.

Rad EU-a u području obrazovanja odraslih započinje Rimskim ugovorom kojim je Europska zajednica promicala osnovno i napredno strukovno osposobljavanje.

1957

TEU počinje raditi na politici obrazovanja odraslih

2000
(2002)

Vijeće Europske unije objavljuje svoju Rezoluciju o cjeloživotnom učenjus naglaskom na načelo obrazovanja „od kolijevke do groba” i pružanje obrazovanja u različitim okolinama.

(2006)

Komisija objavljuje komunikaciju Nikada nije kasno za učenje s naglaskom na ključan doprinos obrazovanja odraslih zapošljivosti i mobilnosti te socijalnoj uključenosti.

Komisija objavljuje komunikaciju Uvijek je dobro vrijeme za učenje. Ona uključuje Akcijski plan o učenju odraslih (2008. – 2010.) koji po prvi put navodi zajedničke prioritete koje treba poticati u sektoru učenja odraslih.

2007

Vijeće objavljuje rezoluciju o obnovljenom Europskom programu o obrazovanju odraslih (EAAL), konsolidirajući politiku u području obrazovanja odraslih. To je referentni tekst EU-a o politici obrazovanja odraslih.

2011

Ključna poruka EAAL-a jest da obrazovanje odraslih u svim svojim oblicima potiče zapošljivost učenika i doprinosi socijalnoj uključenosti, aktivnom građanstvu i osobnom razvoju. Povećanje sudjelovanja i omogućavanje svim odraslim osobama da razviju i obnove svoje vještine i sposobnosti tijekom života u središtu su Programa.

Postavljeni su prioriteti za EAAL za razdoblje 2015. – 2020.:

2015

osiguranje koherentnosti obrazovanja odraslih s drugim područjima politike

povećanje ponude i iskorištavanja usluga učenja odraslih

širenje pristupa učenjem na radnom mjestu, IKT-om i mogućnošću za drugu šansu

poboljšanje osiguranja kvalitete, uključujući početno i trajno obrazovanje pedagoga za podučavanje odraslih.

Novi program vještina za Europu predlaže da države članice usvoje Jamstvo vještina radi podizanja razine osnovnih vještina odraslih.

2016

Vijeće 19. prosinca usvaja preporuku Oblici usavršavanja: nove prilike za odrasle. Njezin je cilj pomoći 64 milijuna odraslih osoba u Europi koje još nemaju višu srednju stručnu spremu u stjecanju minimalne razine pismenosti, računanja i digitalnih vještina, a potom u ostvarivanju napretka prema višoj ili nižoj srednjoj kvalifikaciji.

2016

EAAL je dijelom okvira „ET2020” za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju. Radna skupina ET2020 za obrazovanje odraslih 2016. – 2018. provodi vršnjačko učenje o politikama koje mogu potaknuti više odraslih na učenje na radnom mjestu.

Zemlje članice moraju opisati mjere koje će poduzeti za provedbu Oblika usavršavanja.

2018