Skoči na glavni sadržaj
Nacionalne službe podrške - Hrvatska

Nacionalne službe podrške - Hrvatska

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Organizacija

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je javna ustanova, osnovana 2010. (spajanjem dvije agencije – Agencije za strukovno obrazovanje, osnovane 2005., i Agencije za obrazovanje odraslih, osnovane 2006.).

Jedna od glavnih zadaća Agencije je razvoj novih i modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma te razvoj strukovnih kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i ishodima učenja, u skladu s potrebama tržišta rada i daljnjeg obrazovanja. Agencija je razvila te provodi sustav osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te je zadužena za proces samovrednovanja strukovnih škola. Agencija je zadužena i za profesionalni razvoj i osposobljavanje nastavnika u strukovnim školama, kroz organizaciju i implementaciju stručnih ispita, provedbu postupaka za njihovo napredovanje, te organizaciju i implementaciju stručnih usavršavanja.

Agencija je zadužena i za planiranje, razvijanje, organiziranje, provedbu, praćenje i unapređivanje sustava obrazovanja odraslih. Među ostalim, Agencija organizira i provodi nacionalnu obrazovanu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja, provodi stručna usavršavanja andragoških djelatnika te na zahtjev ustanova za obrazovanje odraslih daje stručna mišljenja o programima formalnog obrazovanja odraslih.

Agencija je aktivna na području bilateralne i europske međunarodne suradnje. Aktivno sudjeluje u razvoju i implementaciji politika i inicijativa EU na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih. Agencija surađuje s nizom međunarodnih institucija na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih.

U skladu sa Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, broj, 24/10.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zadužena je za sljedeće poslove:

– obavlja analitičke, razvojne i istraživačke poslove za djelatnost sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– usklađuje prijedloge odgovarajućih stručnih i radnih tijela u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– obavlja stručne i savjetodavne poslove prema ustanovama u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– sudjeluje u postupcima vrednovanja, samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– priprema i razvija metodologiju izradbe standarda zanimanja, strukovnih kvalifikacija i kurikuluma u strukovnom obrazovanju te metodologiju izradbe programa obrazovanja odraslih,

– priprema prijedloge standarda zanimanja i daje stručno mišljenje na prijedloge drugih predlagatelja,

– priprema prijedloge standarda strukovnih kvalifikacija i daje stručno mišljenje na prijedloge drugih predlagatelja,

– izrađuje strukovne kurikulume i daje stručna mišljenja na prijedloge drugih predlagatelja,

– predlaže Ministarstvu mrežu centara novih nastavnih tehnologija u strukovnom obrazovanju i pripadajućih obrazovnih ustanova pojedinom centru,

– pruža stručnu potporu u definiranju prijedloga mreže ustanova i kurikuluma u strukovnom obrazovanju te infrastrukture u funkciji njihove racionalizacije i društvene opravdanosti,

– potiče suradnju i sudjeluje u provedbi programa i projekata vezanih za razvoj sustava obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja,

– priprema i provodi programe i projekte financirane ili sufinancirane iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći,

– obavlja poslove financiranja, nabave, ugovaranja, plaćanja i nadzora provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije,

– provodi osposobljavanje i stručno usavršavanje zaposlenih u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih,

– organizira i provodi stručne ispite te postupak stručnog napredovanja za nastavnike struke u strukovnom obrazovanju, kao javnu ovlast,

– utvrđuje sadržaj provjere stečenih znanja i vještina koje je učenik ili polaznik strukovnog obrazovanja stekao tijekom obavljanja praktične nastave i vježbi kod poslodavca,

– obavlja administrativne poslove za Vijeće za obrazovanje odraslih, Vijeće za strukovno obrazovanje i sektorska vijeća,

– daje prethodno mišljenje na odluku ministra kojom se utvrđuju obrazovni sektori kao integrativna područja jedne ili više struka,

– izrađuje upute o uvjetima i načinu nastavka obrazovanja za istu ili drugu razinu kvalifikacije (horizontalna i vertikalna prohodnost) koje utvrđuju stručna tijela ustanova,

– daje upute o elementima i načinu provođenja samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje te sadržaj i način izradbe izvješća Povjerenstva za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje,

– utvrđuje kriterije za uspostavu, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju,

– obavlja poslove u skladu sa zakonom koji regulira pitanje udžbenika,

– obavlja stručno-pedagoški i drugi stručni nadzor nad radom ustanova, u skladu sa zakonom i Statutom,

– organizira i provodi državna natjecanja učenika i smotre učeničkih radova u sustavu strukovnog obrazovanja,

– surađuje sa socijalnim partnerima i ostalim dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja,

– uspostavlja i održava informacijski sustav s bazom podataka o ustanovama te njihovim polaznicima, kadrovima, materijalnim uvjetima, imovini i drugim važnim informacijama vezanima uz djelatnosti ustanova,

– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju nacionalnih programa,

– priprema informacije za tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor te prema potrebi izrađuje izvješća u svezi s djelatnostima,

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Glavni prioriteti

Glavni prioriteti projekta bit će predstavljanje EPALE-a zajednici obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, motiviranje zajednice na sudjelovanje na EPALE-u i podržavanje Središnje službe za podršku u pružanju kvalitetnog sadržaja na višejezičnoj, dinamičnoj, interaktivnoj i inovativnoj platformi.

Ciljne skupine

Sve formalne i neformalne organizacije koje provode obrazovanje odraslih, učitelji, treneri, menadžeri, znanstvenici, predstavnici javnih vlasti nadležnih za obrazovanje i zapošljavanje odraslih osoba.

Glavne aktivnosti

EPALE će se promovirati kroz razne promotivne aktivnosti, uključujući regionalne konferencije, promotivne prezentacije, kreiranjem newsletter-a, promotivnih materijala i videa te kroz suradnju s ključnim dionicima. NSS će redovito doprinijeti sadržaju na EPALE-u i provoditi aktivnosti (fokus grupe, radionice, zajednička istraživanja, on-line ankete) s ciljem poboljšanja i povećanja kvantitete i kvalitete sadržaja. Također će aktivno sudjelovati u EPALE online zajednici. NSS stranice će biti ažurirane i bit će dodan nov sadržaj. Različiti prijevodi bit će s hrvatskog na engleski, engleski na hrvatski i hrvatskog na glavne europske jezike, kako bi se promovirala višejezičnost na EPALE-u. NSS će surađivati ​​s CSS-om i sudjelovati u aktivnostima koje organizira CSS.

Prethodne aktivnosti kao EPALE NSS-a

NSS je provodio aktivnosti kao EPALE NSS kao dio projekta „EPALE Nacionalna služba za podršku (NSS) za Hrvatsku“ u trajanju od 01.10. 2014 do 31.12.2015.

Glavni ishodi i rezultati

Glavni ishodi i rezultati će biti:

1) povećanje broja registriranih korisnika iz Hrvatske

2) sadržaj koji će doprinijeti platformi i poticanje drugih korisnika da doprinose svojim radom

3) EPALE online zajednica će se animirati

4) održavanje EPALE NSS stranice

5) višejezičnost na EPALE-u će biti podržan

6) suradnja s CSS-om i sudjelovanje u aktivnostima koje organizira CSS 

 

 

Voditelj

Mario Vučićmario.vucic@asoo.hr

 

Članovi tima

Mile Živčićmile.zivcic@asoo.hr

Ognjen Piljek Žiljakognjen.piljek.ziljak@asoo.hr

Nives Novak

 

 

 

 

Zakon o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj definira kao cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti; osposobljavanju za zapošljivost: stjecanju kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciji, stjecanju i produbljivanju stručnih znanja, vještina i sposobnosti; osposobljavanju za aktivno građanstvo. Obrazovanje odraslih definirano je kao dio jedinstvenoga obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj odvija se kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje. Neformalno obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj uključuje razne procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj dok informalno učenje odraslih označava aktivnosti u kojima odrasla osoba prihvaća stajališta i pozitivne vrednote te vještine i znanja iz svakodnevnog iskustva i raznolikih drugih utjecaja i izvora iz svoje okoline. Za razliku od neformalnog obrazovanja i informalnog učenja, formalno obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj rezultira stjecanjem javne isprave. Formalno obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj stoga se izvodi u institucionalnim i javno verificiranim oblicima obrazovanja radi stjecanja stručnog znanja, vještina i sposobnosti, te obuhvaća osnovno školovanje odraslih, srednjoškolsko obrazovanje odraslih; stjecanje srednje školske ili stručne spreme, niže stručne spreme, prekvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje, te visoko obrazovanje.

Troškove obrazovanja odraslih, formalnog i neformalnog, u najvećem broju slučajeva snose sami polaznici. Osnovno obrazovanje odraslih je besplatno za sve polaznike, sredstava se osiguravaju iz državnog proračuna, no za ostale segmente obrazovanja odraslih nema sustavnog financiranja iz državnih izvora. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava sredstva za dio polaznika koji programe obrazovanja odraslih pohađaju u sklopu od neke od mjere namijenjenih nezaposlenim osobama.

Glavni elementi zakonodavnog okvira koji reguliraju formalno obrazovanje odraslih u Hrvatskoj su Zakon o obrazovanju odraslih te pripadajući pravilnici - Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih; Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih; Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije; Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih.

 

OSNOVNI POKAZATELJI OBRAZOVANJA ODRASLIH U HRVATSKOJ:

Formalno obrazovanje odraslih (*izvor: Andragoški zajednički upisnik podataka)

                Broj ustanova: 610

                Programi obrazovanja odraslih, po vrsti:

  • programi osposobljavanja: 52 %
  • programi prekvalifikacije / stjecanja srednje stručne spreme: 24 %
  • programi usavršavanja: 15 %
  • programi učenja stranih jezika: 9%
  • ostalo: 3%

                Polaznici po spolu:         - M:76 %

         - Ž: 24 %

 

Sudjelovanje u cjeloživotnom učenju (*izvor: Eurostat)

Udio odraslih osoba (dob 25-64) koji sudjeluju u nekom obliku obrazovanja: 3,1 %

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

www.mzos.hr

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustavawww.mrms.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslihwww.asoo.hr

Agencija za mobilnost i programe EUwww.mobilnost.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanjewww.hzz.hr

Hrvatska udruga poslodavacawww.hup.hr

Hrvatsko andragoško društvowww.andragosko.hr

Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilištawww.hzpou.hr

Zajednica ustanova za obrazovanje odraslihwww.zuoo.hr

 

Adresa
 
 
 
 
 
 

Garićgradska 18

10000 Zagreb

 

Phone
+385 1 62 74 666
Fax
+385 1 62 74 606
Email
ured@asoo.hr