Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

Uus oskuste programm Euroopale: fookuses on „Oskuste garantii“

Üks Euroopa Komisjoni uus oskuste tegevuskava Euroopale – “Koostöös inimkapitali, palgatavust ja konkurentsivõimet tõstes“ olulisemaid teemasid on „Oskuste garantii“.

Üks Euroopa Komisjoni uus oskuste tegevuskava Euroopale “Koostöös inimkapitali, palgatavust ja konkurentsivõimet tõstes“ olulisemaid teemasid on „Oskuste garantii“. Siit leiate lugemiseks EPALE teemakoordinaatori David Mallows'i artikli uue täiskasvanute oskuste tegevuskava kohta.

 

“Väikeste oskuste / kehva töökoha lõks”

Tunnistades tööjõu turul eksisteerivat ebakindlat olukorda väikeste oskuste ja/või madala kvalifikatsiooniga täiskasvanute jaoks, annab „Oskuste garantii“ võimaluse pääseda “Väikeste oskuste / kehva töökoha lõksu” nõiaringist. Olukorda, kus väikeste oskustega ja/või madala kvalifikatsiooniga täiskasvanud teevad oskusi mittevajavat tööd, mis pakub vähe võimalusi oma oskuste parandamiseks, ning mõjub halvasti nende palgatavusele. „Oskuste garantii“ aitab sellest nõiaringist väljuda pakkudes väikeset oskustega täiskasvanutele võimalust omandada minimaalsel tasemel kirjaoskus, arvutusoskus ja arvutikasutamise oskus ning luua eeldused kõrgema taseme oskuste omandamiseks. 

Suurendada täiskasvanute osalemist hariduses ja koolitustes on võtmetähtsusega pakkumaks „Oskuste garantiid“ ja suurendades täiskasvanute oskusi. See on olnud kavas juba aastaid. Elukestva õppe memorandumi esimene oluline sõnum sisaldas kogune terminit „garantii“. Esimese olulise sõnumi „uued põhioskused kõigile“ eesmärk oli: garanteerida universaalne kestev juurdepääs teadmispõhise ühiskonnas jätkusuutlikult osalemise oskuste õppimisele, omandamisele ja uuendamisele. Ja Tööjõu uuringu statistika näitab, et viimase kümne aasta jooksul on hariduses ja koolitustes vähemalt 4 nädalat osalenud täiskasvanute hulk suurenenud vaid marginaalselt: 16,1%-lt (2004. a.) 16,6%-le (2015. a.). 

 

Mis on praegu uut või muutunud?

  1. „Oskuste garantii“ on oma väljundeid defineerides konkreetsem. Garantii ei räägi osalemisest hariduses ja koolituses vaid konkreetsete õpiväljundite saavutamisest ja inimeste elude muutmisest.
  2. „Oskuste garantii“ on oma sihtrühma defineerides konkreetsem. Garantii kutsub liikmesriike üles toetama inimesi, kes on väljunud haridus- ja koolitussüsteemist ilma vastaval tasemel kvalifikatsiooni omandamist, et luua neile oma oskuste suurendamise võimalused parandades nende kirjaoskust, arvutusoskust ja arvutikasutamise oskust EQF 4 või sellega võrdväärsele tasemele.
  3. „Oskuste garantii“ pakub välja kolmeastmelise lähenemise:
  • Oskustele hinnangu andmine, võimaldades madalalt kvalifitseeritud täiskasvanutel saada teada oma olemasolevate oskuste tase ning selgitada välja vajadus uute oskuste omandamiseks;
  • pakutava hariduse ja koolituse väljatöötamine ning osutamine, mis vastab iga konkreetse inimese ja tema olemasolevate oskuste suurendamise vajadustele;
  • uute personaalselt väljatöötatud oskuste omandatuse kontrollimine ja tunnustamine.

Selle lähenemise „uuenduslik“ osa seisneb omavahel tihedalt seotud sihitud suunamistes, mis parandavad ja koondavad toetust sellele rühmale ja mis viib vajalike oskuste ja kvalifikatsiooni arendamiseni. 

 

Kuidas suurendab „Oskuste garantii“ haridussüsteemis osalemist?

Küsimusele, kuidas „Oskuste garantii“ haridussüsteemis osalemist suurendab ja kuidas paremini sihtrühmadeni jõuda, pole selget vastust. Soovituses nenditakse, et paljudes riikides, mida toetatakse Euroopa fondidest (näiteks nagu ESF), keskenduvad programmid ja algatuse kindlatele sihtrühmadele. Et saavutada „Oskuste garantii“ elluviimine – tagada täiskasvanute taas kaasamine hariduse ja koolituse süsteemi, hinnata nende oskusi ja pakkuda nende jaoks loodud lahendust ning testida omandatud oskusi nii, et need aitaks kaasa inimeste palgatavusele –,  palutakse liikmesriikidel parandada erinevate poliitikate, programmide ja projektide vahelist koordinatsiooni. 

Soovituses märgitakse, et Euroopa inimkapitali kasutamise tõhusamaks muutmisel on eesmärk parandada Euroopa Liidu inimkapitali väärtust inimeste oskuste taset suurendades. Selle saavutamiseks tuleb kaasata riiklikke ja EL taseme vahendeid. 

 

„Oskuste garantii“: järgmise aasta edasiarendatud riikliku taseme plaanid

Soovituses ei pakuta välja suurenenud osalemise või oskuste taseme mõõtmise viise. Ainus kontrollitav eesmärk on soovituse üleskutse valmistada liikmesriikidel ühe aasta jooksul peale selle vastuvõtmist ette rakendamise tegevuskava. See peaks hõlmama koordineerimise korraldust, tähtsamate sihtrühmade tuvastamist riiklikul tasemel ning rahaliste vahendite eraldamist. 

 

Hinnang

Minu arvates on oluline, et täiskasvanute oskuste suurendamisele antakse uus hoog. Kuigi terminite nagu „oskused“ (kui laialt seda mõista?) ja „garantii“ (mis siis täpsemalt on tagatud?) sisu on ebaselge, mõistan ma poliitikaloomise seisukohast nende kahe mõiste kasutamist: 

  • “Oskused” viitavad tugevalt majanduslikule kasule (kuigi arutelu oskuste üle keskendub tihti tööandjate poolt hinnatud oskustele) ning vihjab majanduslikule vajadusele aidata viivitamatult kaasa Euroopa väljumisele möödunud majanduskriisist. 
  • Sõnal “garantii” on pealesunnitud varjund, see kõlab tuttavalt sõnadele “Noorte garantiist” ja seda seostatakse väga praktilise osaga (nii nagu see oli noorte garantii puhul: “pakkuda noortele aktiivselt tuge nelja kuu jooksul peale koolihariduse süsteemist lahkumist või töötuks muutumist”.

Selliselt võetuna on „Oskuste garantiil“ potentsiaal tuua oskuste suurendamine ja elukestev õpe taas liikmesriikide poliitiliste eesmärkide eesrinda, kuna tegutseda on vaja just seal. Teisest küljest viitab eesmärkide puudumine (näiteks osalemise või omandatud hariduse kriteeriumite kirjeldamine) või liikmesriikidele täiendavate rahastuskanalite loomine (nii nagu see oli noorte tööhõive suurendamise initsiatiivi puhul) sellele, et „Oskuste garantii“ soovitus võib seda hooandmist mitte pakkuda. Üks oluline tegur programmi õnnestumiseks on tuleva aasta otsustajad, kes töötavad täiskasvanute hariduse vallas, MTÜ-d, tööhõivebürood ja tegelikult kõik, kes on EPALEga seotud, on kaasatud riiklike usaldusväärsete rakenduslike tegevuskavade mustandite väljatöötamisse. Ainult siis antakse „Oskuste garantiile“ küüned. 

___________________

Simon Broek on olnud seotud mitme Euroopa hariduse, tööjõuturu ja kindlustusäri alaste teadusprojektiga. Ta nõustas Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja Euroopa ameteid hariduse poliitikate, elukestva õppe ja tööjõuturu teemadel ning on Ockham’i poliitikate toetuse instituudi juhtiv partner.

Login (3)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više