European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

ERASMUS+ 2021-2027 Programme Guide

Průvodce programem ERASMUS+

Komise dnes (25.3.2021) přijala první roční pracovní program pro Erasmus + 2021–2027. S rozpočtem 26,2 miliardy EUR (ve srovnání s 14,7 miliardami EUR na období 2014–2020), doplněným přibližně 2,2 miliardami EUR z vnějších nástrojů EU, bude nový a vylepšený program financovat projekty vzdělávací mobility a přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a všech prostředí. Bude se snažit být ještě inkluzivnější a podporovat zelené a digitální transformace, jak jsou popsány v Evropském vzdělávacím prostoru. Erasmus + rovněž podpoří odolnost systémů vzdělávání a odborné přípravy tváří v tvář pandemii.

Místopředsedkyně pro prosazování evropského způsobu života Margaritis Schinasová uvedla: „Vítám zahájení nového programu Erasmus +, který se ukázal jako jeden z velkých úspěchů Evropské unie. Bude i nadále nabízet vzdělávací příležitosti stovkám tisíc Evropanů a příjemcům z přidružených zemí. Program, který přináší život měnící zkušenosti s mobilitou a společným porozuměním mezi evropskými kolegy, nám také pomůže splnit naše ambice po spravedlivější a zelenější Evropu.“

Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: „Skutečnost, že rozpočet Erasmus + na příštích sedm let se téměř zdvojnásobil, ukazuje důležitost přikládanou evropskému vzdělávání, celoživotnímu učení a mládeži. Erasmus + zůstává svým rozsahem, rozsahem a globálním uznáním jedinečným programem, který pokrývá 33 zemí a je přístupný zbytku světa prostřednictvím svých mezinárodních aktivit. Vyzývám všechny veřejné a soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby si prohlédly nově zveřejněné výzvy k podávání návrhů a požádaly o financování. Díky programu Erasmus + bude Evropský vzdělávací prostor realitou. “

Dnešní přijetí ročního pracovního programu připravuje půdu pro první výzvy k předkládání návrhů v rámci nového programu Erasmus +, který byl rovněž dnes zveřejněn. O financování může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt činný v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, a to za pomoci národních agentur Erasmus + se sídlem ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

Nový program Erasmus + poskytuje příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je otevřen žákům škol, studentům vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, vzdělavatelům dospělých, výměnám mládeže, pracovníkům s mládeží a sportovním trenérům.

Kromě mobility, která představuje 70% rozpočtu, nový Erasmus + investuje také do projektů přeshraniční spolupráce. Ty mohou být mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání (např. Iniciativa Evropské univerzity); školy; vysoké školy pro vzdělávání a odbornou přípravu učitelů (např. Erasmus + akademie učitelů); centra pro vzdělávání dospělých; mládežnické a sportovní organizace; poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (např. odborná centra excelence); a další aktéři ve sféře učení.

Hlavní znaky programu Erasmus + 2021-2027 jsou:

  • Inkluzivní Erasmus+:  poskytování lepších příležitostí lidem s omezenými příležitostmi, včetně lidí s různým kulturním, sociálním a ekonomickým zázemím a lidem žijícím ve venkovských a odlehlých oblastech. Mezi novinky patří výměny jednotlivců a tříd pro žáky základních škol a mobilita dospělých studentů. Pro menší organizace, jako jsou školy, sdružení mládeže a sportovní kluby, bude snazší se přihlásit díky partnerství v malém měřítku a využití zjednodušených grantů. Program bude rovněž více mezinárodní, bude spolupracovat se třetími zeměmi a bude navazovat na úspěchy předchozího programu s výměnami a projekty spolupráce po celém světě, nyní také expandující do sportu a odvětví odborného vzdělávání a přípravy.
  • Digitální Erasmus+: Pandemie zdůraznila potřebu urychlit digitální přechod systémů vzdělávání a odborné přípravy. Erasmus + bude v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání podporovat rozvoj digitálních dovedností. Poskytne vysoce kvalitní online školení a výměny prostřednictvím platforem, jako je eTwinning, školní vzdělávací brána a Evropský portál pro mládež, a podpoří stáže v digitálním sektoru. Nové formáty, jako jsou intenzivní blended programy, umožní doplnění krátkodobé fyzické mobility v zahraničí o online učení a týmovou práci. Provádění programu bude dále digitalizováno a zjednodušeno úplným zavedením evropské studentské karty.

  • Zelený Erasmus+: V souladu s Evropskou zelenou dohodou nabídne program účastníkům využívajícím udržitelné způsoby dopravy finanční pobídky. Rovněž bude investovat do projektů podporujících povědomí o otázkách životního prostředí a usnadňovat výměny spojené se zmírňováním klimatické krize.
  • Erasmus+ pro mladé lidi: DiscoverEU se nyní stává nedílnou součástí programu Erasmus+ a dává 18letým lidem možnost získat železniční průkaz, aby mohli cestovat po celé Evropě, učit se od jiných kultur a setkávat se s ostatními Evropany. Erasmus+ bude rovněž podporovat příležitosti k výměně a spolupráci prostřednictvím nových aktivit pro mládež, aby pomohl mladým lidem se zapojit a účastnit se demokratického způsobu života, zvyšovat povědomí o sdílených evropských hodnotách a základních právech; a sdružování mladých lidí a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a evropské úrovni.

Úsilí o lepší odolnost Erasmus+ v souvislosti s pandemií zmobilizuje stovky tisíc škol, institucí vysokoškolského vzdělávání, institutů odborného vzdělávání, učitelů, mladých lidí, mládežnických a sportovních organizací, občanské společnosti a dalších zúčastněných stran. Program pomůže urychlit nové postupy, které zlepšují kvalitu a relevanci systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v celé Evropě na národní, regionální a místní úrovni.

OkolnostiTento program, známý jako Erasmus + od roku 2014, kdy rozšířil rozsah svých aktivit, je Evropany zařazen mezi třetí nejpozitivnější výsledky EU, hned po volném pohybu a míru. Za poslední tři desetiletí se programu zúčastnilo více než 10 milionů lidí ve 33 zemích (EU plus Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko). Mezinárodní složka Erasmus + nabídne mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu po celém světě.

zdroj: TZ Evropské komise

 

Resource Details
Autor resursa
Copyright European Commission
Vrsta resursa
Nacionalna pitanja i politika
Država
Evropa
Datum objave
Jezik dokumenta
Anglicky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!