European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Adult Learning and Education (ALE) – Because the future cannot wait

Správa je príspevkom Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých - The International Council for Adult Education (ICAE) do diskusie v rámci iniciatívy UNESCO Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education. Je výsledkom kolektívneho procesu, do ktorého boli zapojení zástupcovia regionálnych a národných členov ICAE, strategických partnerov, sietí organizácií a jednotlivých vzdelávateľov dospelých. Sú v nej zachytené rôznorodé pohľady a skúsenosti členov ICAE z jej takmer 50-ročnej práce v oblasti učenia a vzdelávania dospelých. 

ICAE silne podporuje budúcnosť vzdelávania postaveného na inkluzívnych a spravodlivých kvalitných vzdelávacích príležitostiach a výsledkoch počas celého života. Dĺžka života zahŕňa vzdelávanie dospelých vo všetkých jeho mnohorakých a kreatívnych prejavoch - formálnych, neformálnych aj informálnych, v práci aj v živote.

Správa pozostáva z nasledujúcich kapitol:

  1. Učenie a vzdelávanie dospelých čeliace budúcim výzvam
  2. Koncept učenia a vzdelávania dospelých pre budúcnosť
  3. Učenie a vzdelávanie dospelých ako integrálna súčasť celoživotného učenia
  4. Obsah, priority a rozsah učenia a vzdelávania dospelých
  5. Učenie a vzdelávanie dospelých a organizácie občianskej spoločnosti
  6. Učenie a vzdelávanie dospelých je profesia a akademická disciplína

Globálna iniciatíva UNESCO s názvom Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education sa snaží prehodnotiť doterajšie vnímanie poznania a vzdelávania, ktoré považuje za najväčšie obnoviteľné zdroje ľudstva potrebné na riešenie aktuálnych globálnych výziev. Iniciatívu riadi medzinárodná komisia, ktorá pozostáva z vedúcich predstaviteľov z rôznych oblastí a rôznych regiónov sveta. Do iniciatívny v rámci otvoreného konzultačného procesu je zapojená aj mládež, vzdelávatelia, občianska spoločnosť, podniky, vlády jednotlivých krajín a ďalšie zainteresované strany. V novembri 2021 komisia uverejní správu, ktorá má obsahovať výhľadovú víziu vzdelávania a učenia a rovnako má ponúknuť aj politický program v tejto oblasti.

 

 

Resource Details
Autor resursa
International Council for Adult Education (ICAE)
Vrsta resursa
Studije i izvješća
Datum objave
Jezik dokumenta
Angličtina
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!