Skoči na glavni sadržaj
Blog
Blog

„Együtt az integrációért Békésen” című projekt bemutatása

Pályázat az EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-re

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság által meghirdetett: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok keretében Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetés előirányzatából megvalósuló „Együtt az integrációért Békésen” TOP-5.2.1.-15-BS1-2016-00002 elnevezésű projektre, mely támogatást kapott.

A projekt megvalósításának időtartama: 2017. 05. 01- 2020 04. 30

A konstrukció célja a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának segítése. További cél az ott élő felnőttek és gyermekek szemléletformálása, megfelelő viselkedésminták kialakítása, szülői és gyermek szerepek segítése, negatív szocializációs hatások csökkentése a jól funkcionáló egészséges közösség építése. 

Békés Város Önkormányzata a kitűzött célok érdekében konzorciumi partnerségre lépett a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal, a Gál Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskolával, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel. és további együttműködést vállalva a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióval.

A projekt akcióterülete Békésen, Hatház városrészben található. A program célcsoportjába a telepszerű lakókörnyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok tartoznak. Jellemző rájuk, hogy a munkaerőpiacról tartósan kiestek, szakmai ismerettel, készségekkel nem rendelkeznek, amely piacképességüket jelentősen csökkenti.

A hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében a tervezett tevékenységeink szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási elemeket tartalmaz. A tevékenységeink célszerűek, hatékonyak, egymásra épülnek, a projekt végrehajtása során alkalmazott módszereink a célok elérését szolgálják.

A projekt teljes időszakában az „esetmenedzser” (esetszervező) feladata, hogy a projekt időszakában az egymásutáni szolgáltatásokat megtervezze és összehangolja. A kompetenciamérés eredményének függvényében egyéni fejlesztési javaslatokat készítenek. Tervszerű ütemezést szolgáltatnak ahhoz, hogy kinek, mikor mi a feladata az adott programrésztvevő munkaerőpiaci érvényesülésének folyamatában.

 

Fontos a célcsoport számára a kitörési lehetőségek megteremtése, melynek két kulcspontja

 • az oktatás-képzés
 • valamint a munkahelyre való felkészítés és integrálás.

 

A projektben céltudatos és tervszerű fejlesztésre irányuló tevékenységeket valósítottunk meg, amelyben a meghatározott kompetenciák kiművelése is hangsúlyossá vált.

A projekt fő tevékenységi területe:

 1. Felnőttképzési program

A képző intézmény a konzorciumi partnerünk a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. A képzések megvásárlásra kerülnek a költségvetésből. A képzés idejére megélhetési támogatásban részesülnek azok a személyek, akik vállalják a képzés feltételeit. Felnőttképzési szerződést kötöttünk az ügyfelekkel, a jelenléti ív alapján a képzésben eltöltött napok után kerül kifizetésre a megélhetési támogatás. Fontosnak tartottuk az állam által elismert szakképesítés (OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzést, mely jogszabály alapján valósult meg. A képzést megvalósító oktatási intézmény a célcsoport számára a szükséges tankönyvet, jegyzetet, munkaruhát és a tárgyi és személyi feltételeket nyújtott. Bemeneti követelményként a jelentkezők esetében foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzése is megtörtént a képzések indítását megelőzően. Alapkompetencia-mérésen vettek részt, mely elsősorban a foglalkoztathatóság szempontjából relevanciával bíró alapvető készségekre irányult. A kompetenciamérés eredménye azonban hozzájárult az egyéni fejlesztési területek és irányok megjelöléséhez.

Induló képzéseink:

 1. Alapkompetencia képzés  
 2. Kertépítő és fenntartó képzés
 3. Konyhai kisegítő képzés
 4. Tisztítás-technológiai szakmunkás képzés
 5. Asztalos-ipari összeszerelő képzés

A képzési indikátorok eléréséhez 15, a szakma gyakorlásához szükséges egészségügyi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolással rendelkező jelentkezőre volt szükség. A képzéseket 2 alkalommal indítottuk a projekt ideje alatt.

Nem titkolt szándékunk volt, hogy a képzés elvégzésével olyan ismereteket sajátítsanak el, mely a saját mindennapi tevékenységükben is hasznosíthatnak és igény szerinti esztétikai változást is eredményeznek. A programrésztvevők nemcsak elméletben ismereteket szereztek, hanem a gyakorlati munkafázisok végzése során, valós munkahelyi körülmények között sajátították el. Az oktatók tanulásszervezése a képzésben résztvevők igényei, képességei és tanulási készségei mentén történt. Az ügyfelek számára a csoportban történő tanulás és a csoportmunkára épülő módszerek voltak motiváló hatásúak, mert a csoporttámogatást, kihívást, pozitív hatást jelentett számukra.

A csoportos és egyéni pszichológiai, szociális segítő tanácsadások, a kommunikációs, motivációs és életmód csoportfoglalkozások hozzájárulhattak ahhoz, hogy a célcsoport személyisége megerősödjön, magabiztos, céltudatos munkavállalóvá váljon. A csoporttámogatás, a tapasztalatok megbeszélése, a sikeres társak példája erőt adhatott a továbblépéshez, a motivációs szint fenntartásához.

II. Képzéstámogatás motivációnövelő program

 1. Álláskeresési tréning Célja az álláskeresés folyamatának és lépéseinek megismerése, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése nagycsoportban. Alapvetően szükségesnek tartjuk az önállóságuk a megküzdő képességük javítását, olyan egyéni készségek és kompetenciák fejlesztésével, amelyek lehetővé teszik számukra a munkaerő-piacra való belépés esélyeit.
 2. „Vannak céljaim” Kiemelt figyelmet kap, az önálló életvitelre képessé tevő és a munkaerő-piacra való belépést motiváló programok és a képességet fejlesztő foglalkozások közvetítése. Olyan technikák oktatására kerül sor, amelyek révén egyre több állásinformációt derítenek fel az ügyfelek.
 3. Tanácsadás pályaorientáció Pályadöntést segítő egyéni és csoportos tanácsadás.  Az egyéni munka során igyekszik a tanácsadó az ügyfél tulajdonságai feltárni, hogy milyen irányú érdeklődése van, milyen képességekkel rendelkezik, milyen értékeket képvisel és fogad el. A segítő lehetőségek és beavatkozások révén az egyéni problémák alapos feltárására kerül sor és az önbecsülés megerősítésén keresztül a célok eléréséhez segíti a tanácsadó, a szakértő.

Fontos eleme volt a programnak a képzésben résztvevők benntartásának segítése, melynek célja, hogy hozzásegítse a résztvevőket a szakmai végzettségük megszerzéséhez a munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében. Rendszeres foglalkozások keretében a tanulásról, a képzésben részvevők családon belüli támogatásáról, az esetleges nehézségekről, gondokról, de leginkább a sikerekről történő tapasztalatcsere alapján kerülnek feltárásra azok a tényezők, melyek a programból történő kimaradás kockázataként, valamint a bennmaradást elősegítő körülményként értékelhetők.

A projektben résztvevő szakemberek nemcsak tapasztalatokkal gazdagodhattak, hanem a segítői munka során az eszköztáruk is bővült. Az eltelt időszakban a megvalósítók, nehéz életutakat, szép történeteket, élményeket, gondolatokat, sikereket és kudarcokat éltek át, amely a projekt igazi, emberi oldalát mutatta.  Annyi bizonyos, hogy a projekt megvalósításának egyetlen, határozott célja a szegénység és a társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetettek arányának csökkentése, munkaerő-piaci beilleszkedés segítése, s ennek révén a „társadalmi befogadás”, az önállóbb életvitel katalizálása. A program modellértéke elsősorban nem szociális vonatkozásában, hanem a sokféle (oktatási, egészségügyi, közösségfejlesztő), egyénre szabott, a társadalmi elfogadást segítő és az integrált munkát előkészítő tevékenységben rejlik.

Eredmény:

Összesen 150 fő képzését vállaltuk, jelenleg utolsó szakaszába ért a projekt. Közvetlen hatása a projektnek, hogy a településrészen élők vonatkozásában megállapítható, hogy nő a szakmával rendelkezők száma ezáltal nőhet a jövedelemszerző képességük. Azonban azt tudjuk nem várható eredményként a teljes szegregátum felszámolása a telepen élők teljes társadalmi integrációjával. Ez ennél lényegesen hosszabb folyamat, lényegesen időigényesebb és aprólékos, lépésről-lépésre történő fejlesztést kívánó gyakorlat.

 

 

 

 

Login (11)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više