Blog
Blog

Ocjenjivanje vještina: Ključ za omogućavanje djelotvornih i svrsishodnih prilika za učenjem u zatvorima

EAEA projektni asistent Georgios Karaiskos o značaju ocjenjivanja vještina i potreba zatvorenika kako bi se obrazovanje u zatvorima učinilo efikasnijim.

Prison education Skills Assessment.

 

EAEA projektni asistent Georgios Karaiskos o značaju ocjenjivanja vještina i potreba zatvorenika kako bi se obrazovanje u zatvorima učinilo efikasnijim..

 

Odlučujući korak ka ličnom i profesionalnom razvoju

U okviru inicijative Putevi za nadgradnju vještina: Nove prilike za odrasle  dokumenta  Agenda novih vještina za Evropu, ocjenjivanje vještina predstavlja prvi odlučujući korak koji treba da preduzmu odrasla lica sa slabim vještinama kako bi pristupili inicijativi Putevi za nadgradnju vještina i imali više mogućnosti za učenjem.

Prison ed Upskilling Pathways.

Postupkom ocjenjivanja moguće je pružiti priliku odraslima sa slabim vještinama da identifikuju postojeće vještine i potrebe za unapređenjem. Ovaj proces identifikacije je dragocjen za omogućavanje individualnih prilagođenih prilika za učenjem i za pružanje podrške ovim licima da preduzmu drugi od tri koraka predstavljena iznad. Značajno je istaći da se vještine smatraju krucijalnim potencijalom za lični i profesionalni razvoj svakog pojedinca, a kamoli one koje je potrebno nadgraditi. Zbog toga se ocjenjivanje vještina smatra polaznom tačkom za odrasle sa slabim vještinama na njihovom putu ka boljoj budućnosti.

Zatvorenici su ciljna grupa koja se uklapa u pređašnji opis i postoji urgentna potreba za ocjenjivanjem vještina i efikasnijom ponudom učenja.

 

Dodatna vrijednost ocjenjivanja vještina u okviru zatvorskog obrazovanja

 

PIAAC studija o zatvorenicima u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je trenutno jedina uporediva studija na ovu temu, potvrđuje špekulaciju da zatvorska populacija ima slabe vještine pismenosti i numeričke pismenosti u odnosu na stanovništvo uopšte. Ovaj nalaz dodatno podržava navedeni argument za urgentnom potrebom za većim brojem prilika za učenje i ocjenjivanjem vještina u zatvorima.

Preporukama Savjeta Evrope o obrazovanju u zatvoru iz 1989. godine identifikovan je značaj omogućavanja brojnih prilika za učenjem unutr zatvora sa posebnim akcentom na oblast opismenjavanja. U skladus a preporukama, obrazovanje u zatvorima treba da ima za cilj razvoj cjelokupne ličnosti, imajući u vidu njihov socijalni, ekonomski i kulturološki kontekst. Ocjenjivanje vještina je moćna alatka kojom se mogu obezbijediti veoma efikasni i prilagođeni programi za zatvorenike.

U skladu sa  GHK Izvještajem o obrazovanju i osposobljavanju u zatvorima u Evropi, koji je sačinila Evropska komisija 2013. godine, samo 3-5% zatvorske populacije u državama članicama EU je kvalifikovano da pohađa visoko obrazovanje, a procenat onih koji su rano napustili školovanje je visok u mnogim zemljama. Ovakva stvarnost utiče na mogućnosti zatvorenika za ličnim i profesionalnim razvojem nakon otpusta. Omogućavanje obrazovanja za sticanje osnovnih vještina (pismenost, numerička pismenost) i stručno osposobljavanje mogu odgovoriti na ovu izazovnu stvarnost. Pružene prilike za učenjem treba da izađu u susret pojedinačnim potrebama, kao i da uzmu u obrzir aspiracije zatvorenika, kao što je naglašeno u Evropskom zatvorskom pravilniku:

‘U svakom zatvoru treba se nastojati da se omogući svim zatvorenicima pristup programima obrazovanja koji su razumljivi u najvećoj mogućoj mjeri i koji ispunjavaju njihove individualne potrebe, a uzimaju u obzir njihove aspiracije.’

Iz te perspektive, postaje očigedno da ocjenjivanje vještina i potreba prije nuđenja prilika za učenjem u zatvorima ne treba posmatrati kao opciju, nego kao neophodnost.

 

Planiranje za budućnost

Širom kontinenta postoji nekoliko inicijativa za razvoj ocjenjivanja vještina u zatvorima, ali da i dalje situaciju karakteriše fragmentacija i nedostatak kolektivnog pristupa zasnovanog na zajedničkom razumijevanju. Kao što je istaknuto u  GHK Izvještaju o obrazovanju i osposobljavanju u zatvorima u Evropi, države kao što su Španija i Irska razvile su standardizovane pakete za ocjenjivanje i individualne programe za podučavanje. Međutim, u izvještaju se takođe navodi da broj zatvorenika koji učestvuju u obrazovanju i osposobljavanju ostaje nizak u mnogim zemljama. To se može pripisati brojnim faktorima uključujući i činjenicu da se ponuđeni predmeti ne podudaraju sa interesovanjima zatvorenika, nalaz koji još jednom prikazuje  potrebu za ocjenjivanjem vještina i potreba među zatvorenicima.

Programi Evropske unije podržali su brojne projekte koji se odnose na obrazovanje i osposobljavanje u zatvorima, a javili su se i novi napori za omogućavanje saradnje i razmjene iskustava i znanja. Neki od mnogih inovativnih projekata koji predviđaju bolju budućnost za obrazovanje u zatvorima i ocjenjivanje vještina su sljedeći:

  • Foriner – cilj ovog projekta jeste omogućavanje pristupa zatvorenicima u zatvorima Evropske unije kvalitetnim i prijemčivim prilikama za učenje koje rezultiraju dobijanjem sertifikata.
  • Grundtvig partnerstvo za učenje Akreditacija prethodnog učenja u zatvorskom okruženju čiji je cilj identifikovanje inhibirajućih faktora za razvoj akreditacije prethodnog učenja u zatvorima.
  • Skills4freedom – fokus ovog projekta je na razvoju transverzalnih vještina.
  • SkillHUBS – projekat čiji je cilj razvoj transnacionalnog savjetovanja i modela obuke za zatvorenike stavljanjem vještina i potreba za ocjenjivanjem u centar.

Fokusiranjem na ocjenjivanje vještina i potreba stavljamo pojedinca u centar pažnje i na taj način izvlačimo najviše od transformativne moći učenja. Steven Tyrell – dobitnik nagrade ‘Festival učenja 2017’ i bivši zatvorenik u UK – rekao je o svom iskustvu učenja u zatvoru:

"Puno sam učio i ponovo ocjenjivao svoj život i ono što želim od njega"


Georgios Karaiskos je projektni asistent u Evropskoj asocijaciji za obrazovanje odraslih (EAEA). On je diplomirao filozofiju i obrazovanje na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Grčka, a master tezu je odbranio u oblasti obrazovanja odraslih na Univerzitetu Glazgov. Kao sertifikovani nastavnik, on je zainteresovan  za inkluzivno obrazovanje i snažno vjeruje u transformativnu moć učenja.

Login (7)

Želite li drugi jezik?

Ovaj je dokument također je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave

EPALE rasprava: budućnost učenja odraslih

U srijedu, 8. srpnja 2020., od 10:00 do 14:00 sati, EPALE će biti domaćin online rasprave o budućnosti učenja odraslih. Razgovarajmo o budućnosti područja obrazovanja odraslih i novim izazovima i mogućnostima. Online raspravu vodit će stručnjakinja EPALE-a Gina Ebner, generalna tajnica EAEA-e.

Više