Evidence & Research

Cad é an taighde agus an fhianaise ar fhoghlaim aosach san Eoraip atá ar fáil?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Ní mór an beartas agus an soláthar do riachtanais foghlama aosaí a bhunú ar fhianaise ar bhearta éifeachtacha. Cabhraíonn an Coimisiún Eorpach trí thaighde a choimisiúnú agus tríd an bhfaisnéis is déanaí a scaipeadh ar an lucht déanta beartas agus ar gheallsealbhóirí.


Anailís ar a éifeachtaí atá beartais foghlama aosaí


D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach staidéar inar tugadh le chéile an fhianaise is déanaí ar na tosca ratha a dhéanann beartais foghlama aosaí éifeachtach. Áirítear air creat chun anailís a dhéanamh ar bheartais agus ar threoir do na Ballstáit maidir le beartais éifeachtacha foghlama aosaí a fhorbairt agus monatóireacht a dhéanamh orthu. Sin é an bonn le hUirlis EPALE um Anailís ar Bheartas, a dearadh chun cabhrú leis an lucht déanta beartas measúnú a dhéanamh ar a gcuid beartas agus soláthair foghlama aosaí, agus feabhsúcháin a dhéanamh nuair is gá.

Staidéar ar a Éifeachtaí atá Beartais Foghlama Aosaí

Creat anailíseach

Uirlis EPALE um Anailís ar BheartasSuirbhé ar Scileanna Aosach


Cuireann an Coimisiún Eorpach le Suirbhé ar Scileanna Aosach de chuid PIAACa eagraíonn an OECD. Cuireann an suirbhé sonraí iontaofa ar fáil faoi scileanna aosach i 40 tír ar fud an domhain. Taispeánann sé go bhfuil céatadán an-ard aosach san Eoraip nach bhfuil bunscileanna sásúla litearthachta, uimhearthachta ná digiteacha acu.

Achoimre ar an Suirbhé ar Scileanna Aosach

Taighde úsáideach eile ar fhoghlaim aosach

Seo roinnt nasc chuig taighde agus staidéar eile ar fhoghlaim aosach a choimisiúnaigh an CE:


Foghlaimeoirí Aosach i dTimpeallachtaí Foghlama Digití

Déantar cur síos sa staidéar seo ar an staid i láthair na huaire i dtaca le foghlaim TFC-bhreisithe, lena n-áirítear AOO, in oideachas aosach, i dtíortha difriúla. Tuairiscítear ann na buntáistí éagsúla a ghabhann le TFC a úsáid i bhfoghlaim aosach, agus tugtar moltaí don lucht déanta beartas, do sholáthraithe foghlama agus d’fhoghlaimeoirí faoin tslí is fearr le TFC a úsáid.


Oideachas agus Oiliúint Aosach san Eoraip – an teacht ar dheiseanna foghlama a leathnú

Úsáidtear roinnt táscairí san fhoilseachán seo chun cur síos mionsonraithe a dhéanamh ar na beartais agus an soláthar oideachais agus oiliúna aosaí i dtíortha AE, ag díriú ar na grúpaí foghlaimeoirí is leochailí, go háirithe iad siúd atá gan bunscileanna agus cáilíochtaí, nó a bhfuil cáilíochtaí ar leibhéal íseal acu.


Maoiniú na hearnála foghlama aosaí

Déantar anailís sa staidéar seo ar na cineálacha difriúla cur chuige i leith mhaoiniú na foghlama aosaí i roinnt tíortha AE, i gcomparáid le tíortha eile lasmuigh den AE. Scrúdaíonn sé foinsí difriúla airgeadais agus cineálacha éagsúla ionstraimí maoinithe agus déanann moltaí don lucht déanta beartas.


An tArdoideachas a Oscailt d’Aosaigh

Úsáidtear samplaí de dhea-chleachtas ó 15 thír sa staidéar seo chun féachaint ar shlite a bhféadfaí an t-ardoideachas a dhéanamh níos solúbtha agus dá réir sin níos insroichte do dhaoine níos faide amach ina saol.


Príomhinniúlachtaí do ghairmithe foghlama aosaí

Tá an staidéar seo bunaithe ar anailís a rinneadh ar dhea-chleachtas i dtíortha éagsúla. Aithnítear ann na príomhinniúlachtaí a bhíonn de dhíth ar ghairmithe éagsúla a oibríonn san earnáil foghlama aosaí, bainistíocht agus forbairt clár san áireamh, gan trácht ar mhúinteoireacht. D’fhéadfaí an staidéar seo a úsáid chun próifílí inniúlachta a fhorbairt do bhaill foirne oideachais aosaigh.


Gairmoideachas agus Oiliúint Leanúnach san Eoraip – an bóthar romhainn

Tugtar le chéile san fhoilseachán seo taighde a rinneadh le déanaí ar Ghairmoideachas agus Oiliúint Leanúnach (CVET). Déantar anailís ann ar an méid a chuireann CVET le cuspóirí beartais idir eacnamaíoch agus shóisialta, tugtar breac-chuntas ann ar na gnóthachtálacha is mó i gcleachtais agus i mbeartais CVET agus aibhsítear ann bearnaí beartais agus dúshláin atá fós le sárú.


Foghlaim obairbhunaithe i ngairmoideachas agus oiliúint leanúnach: beartais agus cleachtais in Éirinn

Is foilseachán é seo atá bunaithe ar staidéar ar fhiontair mheánmhéide i sé cinn de thíortha. Déantar anailís ann ar bheartais agus cleachtais na foghlama obairbhunaithe in CVET, déantar cur síos ar na príomhfhoirmeacha agus pátrúin d’fhoghlaim obairbhunaithe in CVET agus aithnítear na buntáistí, riachtanais agus dúshláin is mó.


Aosaigh Dífhostaithe a Uasoiliúint - soláthar oiliúna a eagrú, a phróifíliú agus a spriocdhíriú

Bunaíodh an t-athbhreithniú seo ar thuairiscí ó 33 tír. Déantar cur síos ann ar mhaoiniú, rialachas agus cur chun feidhme idirghabhálacha oiliúna do dhaoine fásta dífhostaithe, múintear ceachtanna i dtaobh dea-chleachtas, leagtar amach na dúshláin a bhíonn le sárú i gcláir oiliúna agus cuirtear moltaí i láthair.