Cad é ról an AE i bhfoghlaim aosach?

Cad é ról an AE i bhfoghlaim aosach?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

San amlíne thíos, feicfidh tú an fhorbairt atá tagtha le roinnt blianta anuas ar ról an AE i dtaca le cur chun cinn na foghlama aosaí. Tá buaicphointí san amlíne, buaicphointí mar foilseacháin agus tionscnaimh thábhachtacha beartais.

Cuirtear tús le hobair an AE ar fhoghlaim aosach le Conradh na Róimhe trínar chuir an Comhphobal Eorpach bunoiliúint agus ardoiliúint ghairmiúil chun cinn.

1957

Tosaíonn an AE ag obair ar bheartas foghlama aosaí

2000
(2002)

Foilsíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh a Rún ar Fhoghlaim ar feadh an tSaoil, a d’aibhsigh an prionsabal ‘ón gcliabhán go dtí an uaigh’ i gcúrsaí oideachais agus an tslí le hé sin a chur ar fáil i dtimpeallachtaí difriúla.

(2006)

Foilsíonn an Coimisiún an teachtaireacht Ní bhíonn sé riamh ródhéanach chun dul i mbun foghlama inar aibhsíodh mar a gcuireann foghlaim aosach le hinfhostaitheacht agus le soghluaisteacht agus cuimsiú sóisialta.

Foilsíonn an Coimisiún an teachtaireacht Is fiú i gcónaí dul i mbun foghlama. Áirítear uirthi Plean Gníomhaíochta ar Fhoghlaim Aosach (2008-2010) ina gcuirtear comhthosaíochtaí ar fáil, den chéad uair, atá le cothú in earnáil na foghlama aosaí.

2007

Foilsíonn an Chomhairle rún ar Chlár Oibre Eorpach don Fhoghlaim Aosach (EAAL) athnuaite, trína gcomhdhlúthaítear an beartas i réimse na foghlama aosaí. Seo é téacs tagartha an AE ar an mbeartas foghlama aosaí.

2011

Príomhtheachtaireacht den EAAL is ea é go dtreisíonn gach cineál foghlama aosaí a infhostaithí atá foghlaimeoirí, agus cuireann sí le cuimsiú sóisialta, saoránacht ghníomhach agus forbairt phearsanta. Rudaí eile atá i gcroílár an Chláir Oibre ná rannpháirtíocht a mhéadú agus a chumasú do gach duine fásta a gcuid scileanna agus inniúlachtaí a fhorbairt agus a athnuachan ó thús deireadh a saoil.

Socraítear tosaíochtaí 2015-2020 don EAAL:

2015

a chinntiú go mbíonn an fhoghlaim aosach ag teacht le réimsí beartais eile

méadú a dhéanamh ar sholáthar na foghlama aosaí agus ar an úsáid a bhaintear aisti

an teacht ar fhoghlaim san ionad oibre, ar TFC agus ar dheiseanna dara seans a mhéadú

dearbhú cáilíochta a fheabhsú, lena n-áirítear oideachas tosaigh agus oideachas leanúnach d’oidí aosach.

Moltar sa Chlár Oibre Nua Scileanna don Eoraip go nglacfadh Ballstáit le Ráthaíocht Scileanna chun leibhéal na mbunscileanna i measc aosach a mhéadú.

2016

An 19 Nollaig glacann an Chomhairle an moladh Cosáin Uasoiliúna – Deiseanna nua d’aosaigh. Is iarracht é seo chun cabhrú leis an 64 milliún aosach san Eoraip nach bhfuil cáilíocht meánoideachais shinsearaigh acu íosleibhéal scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha a shealbhú agus dul ar aghaidh as sin chuig cáilíocht meánoideachais uachtaraigh nó íochtaraigh.

2016

Is cuid é an EAAL de chreat ‘ET2020’ um chomhar Eorpach san oideachas agus san oiliúint. Díríonn grúpa oibre ET2020 ar fhoghlaim aosach 2016-2018 ar phiarfhoghlaim ar bheartais trínar féidir tuilleadh aosach a spreagadh chun dul i mbun foghlama san ionad oibre.

Ní mór do na Ballstáit bearta a leagan amach a dhéanfaidh siad chun Cosáin Uasoiliúna a chur chun feidhme.

2018