Skip to main content
Cén dea-chleachtas beartais i bhfoghlaim aosach atá ar fáil?

Cén dea-chleachtas beartais i bhfoghlaim aosach atá ar fáil?

Éascaíonn an Coimisiún grúpaí de shaineolaithe ó na Ballstáit a scrúdaíonn an beartas náisiúnta agus dea-chleachtas i dtíortha éagsúla, a fhéachann ar an bhfianaise ó thaighde, agus a dhréachtaíonn príomhchonclúidí agus moltaí don lucht déanta beartais.

Beartais trína gcuirtear bunscileanna d’aosaigh chun cinn

Ó 2013 go 2015, chuir an Grúpa Oibre ar Fhoghlaim Aosach teachtaireachtaí agus moltaí príomha beartais i dtoll a chéile do bheartais trína:

  • n-ardófaí leibhéal na mbunscileanna (litearthacht, uimhearthacht, agus digiteach) i measc aosach.
  • mbainfí an tairbhe is fearr as TFC agus as acmhainní oideachais oscailte i bhfoghlaim aosach
  • neartófaí a éifeachtaí, a éifeachtúla agus a chomhtháite atá beartais foghlama aosaí.

Achoimre físeán ar thorthaí an ghrúpa

Grafaic faisnéise: Comhtháiteacht sa bheartas foghlama aosaí a fheabhsú

Grafaic faisnéise: Bunscileanna d’aosaigh

Grafaic faisnéise: Féidearthachtaí an TFC i bhfoghlaim aosach a dhíghlasáil

Tuarascáil agus moltaí deiridh an Ghrúpa Oibre ar Fhoghlaim Aosach

Doiciméid oibre an Ghrúpa (cliceáil ‘Foghlaim aosach’)


Beartais a chuireann foghlaim aosach chun cinn san ionad oibre

Ó 2016 go 2018 bhreithnigh an Grúpa Oibre ar Fhoghlaim Aosach beartais trína gcuirtear foghlaim aosach chun cinn san ionad oibre.

Doiciméid oibre an Ghrúpa go dtí seo