Skip to main content
Resource Details
ACMHAINN

Standardi i procesi osiguranja kvaliteta u srednjoškolskom obrazovanju

Srednje strukovne škole trebaju uspostaviti sisteme internog osiguranja kvaliteta koji će vršiti pregled dogovorenih ključnih institucionalnih indikatora kvaliteta i njihovih pripadajućih ishoda, te ocijeniti svoja postignuća razvijanjem akcionog plana unapređenja koje treba provesti tokom dogovorenog perioda.

 

Srednje strukovne škole će biti periodično evaluirane u skladu s njihovim internim evaluacijskim izvještajima, ocjenjivanjem i akcionim planovima i nezavisnim ocjenama kako bi se osiguralo da se dogovoreni standardi kvaliteta održavaju i kontinuirano unapređuju.

Sedam standarda se uzima u obzir pri internom i eksternom osiguranju kvaliteta, a to su:

i. Upravljanje i rukovođenje ustanovom;

ii. Podučavanje i učenje;

iii. Učeničko postignuće;

iv. Podrška učenicima;

v. Organizacija i sadržaj nastavnih planova i programa;

vi. Ljudski resursi (HR), fizički resursi i specijalistički resursi i unutar institucije;

vii. Sistemi i procesi osiguranja kvaliteta.

 

Šta su zapravo Standardi i procesi osiguranja kvaliteta u srednjoškolskom obrazovanju?

 

Iako je osiguranje kvaliteta dio upravljanja i rukovođenja ustanovom, ono predstavlja značajan kritični sistem s procesima koji će, ako se pravilno provedu, osiguravati da se menadžment ustanove, procesi i učinci stalno revidiraju i poboljšavaju. Zbog toga se predlaže evaluairati ih nezvisno, kroz dva standarda, što će predstavljati pokretački uticaj za održavanje kvalitetnih standarda i za planiranje poboljšanja.

Za svaki od sedam standarda razvijeni su indikatori. Ustanove mogu slobodno prikupljati dokaze kako bi obrazložile svoja dostignuća za svaki od indikatora. Na ovaj način će VET ustanove, do izvjesne mjere, biti slobodne da uspostave vlastite sisteme osiguranja kvaliteta i skupljati dokaze naspram indikatora kako god one to žele, dajući priliku za individualnu kreativnost, razlike u kulturi i lične preferencije. Razvoj kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje, Standardi za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obuci i Priručnik za osiguranje kvaliteta je dostupan VET ustanovama i služi za davanje smjernica i ideja o tome kako bi se dokazi naspram indikatora mogli izraditi. Osim Priručnika,dostupan je i Obrazac samoevalacijskog izvještaja. Isti sistem procjenjivanja će se koristiti i za internu i eksternu evaluaciju:

- Izvanredno - Izvanredno izvođenje znači da su svi kvalitativni indikatori zadovoljeni i gdje ima vrlo malo slabosti

- Odlično - Odlično izvođenje znači da su svi kvalitativni indikatori zadovoljeni, a jače strane imaju prevlast nad slabostima

- Zadovoljavajuće - Zadovoljavajuće izvođenje znači da je većina kvalitativnih indikatora zadovoljena, ali da postoji prostor za poboljšanje.

 

- Nedovoljno znači da je manje od zadovoljavajućeg, gdje je samo nekoliko kvalitativnih indikatora zadovoljeno, a slabosti imaju jasnu prevagu nad postignućima.

 

Osim osiguravanja sveukupnog institucionalnog pregleda, važno je da će različita zanimanja (kvalifikacije, programi) biti pojedinačno interno i eksterno evaluirana. Eksternu evaluaciju će se vršiti stručnjaci iz određene oblasti zanimanja, a prema odluci nadležnih obrazovnih vlasti. Da bi se ovo uradilo, prilikom razmatranja studijskih programa posebno će se razmatrati sljedećih pet standarda, posebno za svako zanimanje (program):

- Podučavanje i učenje;

- Učeničko postignuće;

- Podrška učenicima;

- Organizacija i sadržaj nastavnih planova i programa;

- Ljudski resursi (HR), fizički resursi i specijalistički resursi i unutar institucije.

 

Ukratko, svih sedam standarda će se pojedinačno procijeniti i zaključiti svaukupna institucionalna ocjena. Svako zanimanje će se pojedinačno procjenjivati praćenjem pet standarda.

Uspostaviće se sistem žalbi koji će osigurati nezavisnu reviziju ocjenjivanja ustanova, koje smatraju da su nepravedno ocijenjene.

Sistem eksterne evaluacije će u osnovi replicirati sistem interne evaluacije, ali će se nezavisno razmatrati koliko dobro je interna evaluacija bila kritički revidirana. Još se uvijek vodi diskusija o detaljima eksterne evaluacije i potrebno je postići dogovor koji će prezentovati za dalju diskusiju svim interesnim stranama prije početka pilotiranja u septembru 2017. godine.

Resource Details
Úda(i)r Acmhainne
http://qflll.ba/lok/
Cineál Acmhainne
Eile
Dáta a fhoilsithe
Teanga an doiciméid
Login (0)

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!