Skip to main content
Treoir maidir le hIontrálaithe i bhFéilire EPALE

Treoir maidir le hIontrálaithe i bhFéilire EPALE

 Tá sé tábhachtach a chinntiú go líontar isteach go cruinn gach réimse san fhoirm iontrála d’imeachtaí. Gheofar anseo thíos cur síos mionsonraithe ar an eolas a theastóidh i ngach cuid.

  Ainm an réimse

  Cén t-eolas a theastaíonn sa réimse seo?

Teideal

Scríobh teideal an imeachta

Imeacht NSS

Roghnaigh “Imeacht NSS’ más í an tseirbhís náisiúnta tacaíochta atá ag eagrú an imeachta

Táille freastail

Cuir tic sa bhosca má tá táille le híoc ag an imeacht seo

Imeacht ar líne

Cuir tic sa bhosca más imeacht ar líne é seo

Dáta

Roghnaigh dáta/dátaí an imeachta ón bhféilire anuas

Tír

Roghnaigh tír an imeachta. Más imeacht ar líne é, fág an spás bán.

Cathair

Roghnaigh cathair an imeachta. Más imeacht ar líne é, fág an spás bán.

Am

Cuir isteach am tosaigh agus críochnaithe an imeachta

(Cuir achoimre in eagar)

Má chliceálann tú ar an gcnaipe seo, is féidir achoimre ghairid ar an imeacht a scríobh, a bheidh le feiceáil i liosta na n-imeachtaí

Sonraí an imeachta

Scríobh cur síos ar an imeacht. Tabhair an áit (abair an bhfuil sé ar líne), teideal agus cur síos gearr agus, más féidir, an clár oibre agus an méid a chlúdófar i ngach seisiún.

Pictiúr

Má tá pictiúr nó lógó ag gabháil leis an imeacht, is féidir é a uaslódáil anseo. Mura bhfuil, fág an réimse seo bán.

Teanga(cha) an imeachta

Roghnaigh teangacha an imeachta

An cineál imeachta

Roghnaigh an cineál imeachta ón liosta anuas. Dhá chineál imeachta atá ann: Comhdhálacha (lena n-áirítear imeachtaí, seimineáir agus seimineáir ghréasáin) agus imeachtaí forbartha gairmiúla (MOOCanna agus cúrsaí).

Spioclá don chlárú

Roghnaigh ón bhféilire anuas an dáta nach mór do dhaoine clárú don imeacht roimh. Cuir isteach spriocam.

Suíomh gréasáin an imeachta-Teideal

Tabhair ainm an tsuímh ghréasáin mar ar féidir le toscairí clárú agus tuilleadh eolais ar an imeacht a fháil

Suíomh gréasáin an imeachta-URL

Scríobh síos URL an tsuímh ghréasáin mar ar féidir le toscairí clárú (http://)

Clár oibre - Teideal

 

Scríobh teideal an chláir oibre m.sh. Clár oibre Chomhdháil Seolta EPALE

URL

Cuir isteach an URL mar ar féidir an clár oibre a fháil ar líne (http://)

Cé a d’eagraigh

Scríobh ainm(neacha) na hinstitiúide atá ag eagrú an imeachta. Scríobh amach aon acrainm ina iomláine.

Sonraí teagmhála

Scríobh sonraí teagmhála an imeachta lena n-áirítear seoladh ríomhphoist agus uimhir theileafóin

Uimhir thionscadail AE

Más tionscadal atá á mhaoiniú ag an AE atá ag eagrú an imeachta, tabhair an uimhir thionscadail. Murab é, fág bán é.

Spriocghrúpa

Roghnaigh spriocghrúpa(í) an imeachta ón roghchlár anuas

Líon na dtoscairí

Roghnaigh líon na dtoscairí ón roghchlár anuas

An téama faoi chaibidil

Roghnaigh téama an imeachta ón roghchlár anuas

Aidhmeanna agus cuspóirí

Déan cur síos ar aidhmeanna agus cuspóirí an imeachta

Na torthaí (foghlama) a mbeifear ag súil leo

Déan cur síos ar na torthaí foghlama a mheastar a bheidh ar an gcúrsa. Ní bhaineann sé seo ach amháin le himeachtaí forbartha gairmiúla. Fág an réimse seo bán i gcás comhdhálacha.

Aitheantas/Deimhniú rannpháirtíochta

Déan cur síos ar an aitheantas agus an deimhniú a thugtar as bheith páirteach sa chúrsa. Ní bhaineann sé seo ach amháin le himeachtaí forbartha gairmiúla. Fág an réimse seo bán i gcás comhdhálacha.

Clibeanna

Roghnaigh clibeanna oiriúnacha ón liosta réamhshocraithe