Skip to main content
Cén bhaint atá ag EPALE le Erasmus+?

Is é Erasmus+ clár an AE um oideachas, oiliúint, óige agus spóirt le haghaidh 2014-2020, ina bhféachtar le cáilíocht agus ábharthacht cáilíochtaí agus scileanna a mhéadú. Gabhann sé áit an Chláir um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil.

Tá Erasmus+ ar oscailt dóibh seo a leanas: mic léinn, múinteoirí, printísigh, saorálaithe, ceannairí óige agus daoine atá ag obair i gcúrsaí spóirt pobail.  Lena chois sin cuireann sé maoiniú ar fáil do chomhpháirtíochtaí idir institiúidí oideachais, eagraíochtaí óige, fiontair, údaráis áitiúla agus údaráis réigiúnacha agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, chomh maith le tacú le hathchóiriú sna Ballstáit ar mhaithe leis an oideachas agus an oiliúint a nuachóiriú agus an nuáil, an fhiontraíocht agus an infhostaitheacht a chur chun cinn.

Maoinítear EPALE trí Phríomhghníomhaíocht 2 de chlár Erasmus+; tacaítear leis faoi alt 14.1.b den chinneadh dlíthiúil lenar glacadh clár Erasmus+ agus díríonn sé ar fhoghlaim aosach agus ar oideachas agus oiliúint leanúnach (C-VET).

 
Login (0)
Topic
Weight
0