European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Príomhinniúlachtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil: acmhainní don oideachas ar líne

Key competences online education.

Príomhinniúlachtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil: acmhainní don oideachas ar líne

 

 

Tá an Chomhairle Eorpach tar éis glacadh le moladh ón gComhairle maidir le Príomhinniúlachtaí don Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil chun cuidiú le príomhinniúlachtaí agus bunscileanna a threisiú.

Sa Mholadh sainaithnítear ocht bpríomhinniúlacht a fheidhmíonn mar chomhchreat tagartha Eorpach do lucht déanta beartas, chomh maith le soláthraithe oideachais agus oiliúna, eagraíochtaí agus foghlaimeoirí. Is féidir le drochscileanna bac suntasach a chur ar a mhéid is féidir le duine páirt a ghlacadh sa tsochaí. Cinntíonn bunscileanna fónta forbairt phearsanta agus comhionannas agus cuireann infhostaitheacht, cuimsiú sóisialta agus saoránacht ghníomhach chun cinn.

Murab ionann agus an córas scoile éigeantach, is tiomantas deonach í an fhoghlaim aosach atá bunaithe ar leibhéil arda inspreagtha agus réamhghníomhachta. Is dúshlán é seo do sholáthraithe oideachais. Ní mór iarrachtaí a dhéanamh chun modheolaíochtaí agus uirlisí nuálacha a fhorbairt go leanúnach chun foghlaimeoirí fásta a mhealladh chun a gcuid scileanna agus inniúlachtaí a fheabhsú.

Le ráig an Choróinvíris, tá an t-oideachas aosach ag freagairt do choraintín freisin trí theagasc a bhogadh ar líne. Tá ról lárnach ag acmhainní ríomhfhoghlama agus uirlisí cumarsáide sa phaindéim seo, agus níl sé soiléir fós cén fhad agus a leanfaidh sé seo ar fad ar aghaidh. Dá bhrí sin, ba cheart dúinn glacadh leis seo mar dheis chun cumais cianfhoghlama a neartú.

Mar fhreagairt ar iarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh (agus go minic le tacaíocht airgeadais) an Choimisiúin Eorpaigh chun comhphobal Eorpach saoránach níos láidre agus níos gníomhaí a thógáil, forbraíodh go leor tionscadal agus acmhainní chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán mór sin. Ar EPALE 248, is féidir teacht ar acmhainní ríomhfhoghlama ag an nasc seo a leanas: https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

Príomhinniúlachtaí don fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus uirlisí chun foghlaimeoirí fásta a mhealladh chun a gcuid bunscileanna a fheabhsú

Litearthacht Cé chomh réidh is atáimid chun tabhairt faoi chomhoibriú ar líne? Online4Edu: Tástáil féinmheasúnaithe é seo a dhéanann meastóireacht ar scileanna agus eolas i dtrí réimse: uirlisí comhoibrithe ar líne, seimineáir gréasáin agus uirlisí comhoibrithe soghluaiste. Uirlis an-chabhrach i saol an lae inniu.IlteangachasBímis macánta, ligeann ráig an Choróinvíris amach an Iron Chef atá istigh ionainn. Tá daoine ar fud an domhain sáinnithe ina gcuid tithe agus fiú an líon beag nach bhfuil, tá siad ag baint triail as oidis sa bhaile.  Mar sin, cén fáth nach bhfoghlaimíonn tú teanga iasachta agus tú ag cócaireacht agus ag idirghníomhú le bia? Cuireann an chócaireacht ár gcéadfaí go léir i dteagmháil leis an eispéireas foghlama agus déanann sé eachtra saibhir ilmhódach ilchéadfach de. Linguacuisine: Tionscadal é seo atá á chómhaoiniú ag an gclár Erasmus+ a bhfuil sé mar aidhm aige pobal cócaireachta sóisialta a thógáil agus infheistíocht a dhéanamh i mbealaí nuálacha chun teangacha a mhúineadh.Scileanna uimhriúla, eolaíochta agus innealtóireachtaAn UN CC:Learn: Is comhthionscnamh de chuid breis is 30 eagraíocht iltaobhacha é seo a chabhraíonn le tíortha dul i mbun gnímh i gcoinne an athraithe aeráide trí eolas ginearálta ar an aeráid a mhéadú agus trí scileanna feidhmeacha a fhorbairt. De bhreis air seo tugtar acmhainní foghlama chun cabhrú le daoine an t-athrú aeráide a thuiscint agus a n-athléimneacht ina coinne a threisiú. Tá an iliomad cúrsaí ar líne ar fáil ar an suíomh gréasáin UN CC:Learn.Finkit: Sraith d'uirlisí oideachais airgeadais é seo atá dírithe ar dhaoine breac-aosta. Tá na huirlisí seo ceaptha chun cabhrú le hoiliúnóirí, cóitseálaithe agus oibrithe deonacha eolas airgeadais a chur ar aghaidh go rathúil do dhaoine fásta i mbaol a bhfuil drochscileanna airgeadais acu. Tá an trealamh (arna mhaoiniú ag an gclár Erasmus+) comhdhéanta de 1 aip, 2 fhíseán agus 5 leabhrán is féidir a úsáid ar chláir oideachais airgeadais agus i seisiúin oiliúna neamhfhoirmiúla chomh maith.

Inniúlachtaí digiteacha agus teicneolaíocht-bhunaitheI sochaí an lae inniu ní mór do gach duine leibhéal scileanna digiteacha leordhóthanach a bheith aige nó aici chun ról gníomhach a ghlacadh sa tsochaí, chun rochtain a fháil ar an margadh saothair agus chun dul chun cinn a dhéanamh ann agus chun dul i mbun breisoideachais agus oiliúna ó thaobh na foghlama ar feadh an tsaoil de. Sa lá atá inniu ann ní mór dúinn, níos mó ná riamh, borradh a chur faoi inniúlachtaí digiteacha ar bhonn creataí inniúlachta Eorpacha.Pathways for employment (Bealaí le haghaidh fostaíochta) a dhéanann leibhéil úsáideoirí a mheas san 21 inniúlacht dhigiteach. Chuige seo úsáidtear na critéir atá leagtha amach i gcreat DIGCOMP.Scileanna idirphearsanta, agus an cumas inniúlachtaí nua a ghlacadh SOSTRA: Tá d’aidhm ag an tionscadal seo (atá ar siúl le tacaíocht ón gclár Erasmus+) an gá atá le scileanna boga san Oideachas Aosach Eorpach agus an tábhacht a bhaineann leo a aithint. Reáchtálann oideachasóir fásta tástáil fhéinmhachnamhach ar líne chun scileanna boga a mheas agus comhchruthaíonn eispéireas foghlama oscailte atá bunaithe ar shuaitheantais agus ábhair foghlama ilmhódacha chun na bearnaí i scileanna boga a dhúnadh.

Saoránacht ghníomhachI measc cuspóirí eile, tá sé mar aidhm ag an moladh ón gComhairle maidir le Comhluachanna, Oideachas Cuimsitheach, agus Gné Eorpach an Teagaisc mothú muintearais a chur chun cinn agus comhtháthú sóisialta a threisiú, agus dul i ngleic le náisiúnachas deighilteach. Is é atá i gceist le comhluachanna a chur chun cinn saoránacht dhaonlathach a spreagadh agus a threisiú a dhíríonn ar chlaochlú i dtreo an cheartais shóisialta agus na hinbhuanaitheachta i ndomhan domhandaithe. Leis an gcreat ET 2020, tugtar deiseanna chun dea-chleachtais a chur i bhfeidhm i mbeartas oideachais agus eolas a scaipeadh le 4 phríomhchuspóir. Áirítear orthu sin cothromas, comhtháthú sóisialta, agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn.  Cuireann Eoecna catalóg acmhainní  faoi Oideachas Saoránachta Domhanda ar fáil, cuireann Historiana sraith uirlisí digiteacha agus gníomhaíochtaí foghlama ar fáil agus tá sé mar aidhm ag an tionscadal NAVIGATE (arna chómhaoiniú ag an gclár Erasmus+) rannpháirtíocht agus feasacht a chothú trí chur chuige foghlama atá bunaithe ar Chluichí, rud a chabhraíonn le húsáideoirí ábhar bréagach ar líne a sheachaint.

FiontraíochtTá ról lárnach ag an oideachas fiontraíochta in iomaíochas na hEorpa agus i bhfás leanúnach gheilleagar na hEorpa. TáSG4Adults i measc na n-uirlisí a cruthaíodh chun tacú le meon fiontraíochta a fhorbairt. Tá sé á cómhaoiniú ag an gclár Erasmus agus tá sé mar aidhm aici dul i ngleic le scileanna fiontraíochta foghlaimeoirí fásta trí eispéireas foghlama atá bunaithe ar chluichí is féidir le soláthraithe oideachais aosaigh a úsáid.

Feasacht agus léiriú cultúrtha Tá ról ríthábhachtach ag an oidhreacht chultúrtha san oideachas. Cuireann na bailiúcháin dhigiteacha Europeana an iliomad tuiscintí difriúla ar fhorbairtí staire, eolaíocha agus cultúrtha ar fáil ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin chun an fhoinse eolais seo a thabhairt d'oideoirí nó d'eagraíochtaí oideachais agus d'fhoghlaimeoirí. Tairgeann cásanna foghlama Europeana suíomh gréasáin tiomnaithe do sholáthraithe foghlama agus oiliúna.

Gan dearmad a dhéanamh ar riachtanais speisialtaBíonn fadhbanna ag daoine áirithe má bhíonn orthu suí os comhair scáileáin ar feadh uaireanta fada nó ar feadh laethanta fada fiú amháin. Ní fhreastalaíonn láithreáin ghréasáin i gcónaí orthu siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu agus d'fhéadfadh sé a bheith ríthábhachtach na huirlisí seo a oiriúnú chun é a dhéanamh níos éasca dóibh siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu nascleanúint a dhéanamh orthu.FACIL'iti: Cuireann sé réiteach dóibh siúd ar fáil atá ar lagradharc agus a bhfuil fadhbanna luaile nó deacrachtaí foghlama acu. Is féidir taispeáintí a oiriúnú go huathoibríoch do phróifíl ar leith.

Easy-to-read: Ceann de na bacainní is mó a chuireann stop le daoine faoi mhíchumas rochtain a dhéanamh ar chláir foghlama ar feadh an tsaoil is ea easpa oiliúna d’aosaigh agus easpa ábhar faisnéise a bhfuil teacht air i dteanga atá éasca le tuiscint. Cuireann Easy-to-read ábhair ar fáil a chabhraíonn leo siúd a bhfuil deacrachtaí foghlama acu tabhairt faoin bpróiseas scríbhneoireachta. Cuireann an láithreán gréasáin modheolaíochtaí agus treoirlínte ar fáil chun cur le cuimsitheacht an phróisis oideachais ar mhaithe leo siúd atá faoi mhíchumas foghlama.... agus tras-scileanna bunúsacha agus deiseanna

Upskilling pathways dírithe ar dhaoine fásta a bhfuil leibhéal íseal scileanna acu agus é mar aidhm acu rochtain ar dheiseanna foghlama ardchaighdeáin a threisiú i dtrí phríomhchéim: measúnú scileanna, tairiscint foghlama agus bailíochtú + aitheantas.Forbraítear sraith de dheiseanna ríomhfhoghlama mar chuid den AP AEPRO a mhaoinítear le tacaíocht ón gclár Erasmus+ chomh maith.Is iris leictreonach, ilmheáin le rochtain oscailte í an European Journal of Open, Distance and E-Learning (Iris Eorpach um Fhoghlaim Oscailte, Cianfhoghlaim agus Ríomhfhoghlaim). Foilsítear inti taighde agus a chuirtear obair agus eolas scolártha i láthair maidir le hoideachas agus oiliúint oscailte, cianda, ar líne agus ríomhfhoghlama le haghaidh oideachas agus oiliúna teicneolaíocht-chuidithe.

 

Login (28)

Nóta tráchta

Logáil isteachCláraigh chun tuairimí a phostáil.

Ag iarraidh teanga eile?

Tá an doiciméad seo ar fáil i dteangacha eile freisin. Roghnaigh ceann anseo thíos.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!