chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

I represent an adult learning organisation seeking funding – what does EPALE offer me?

Although EPALE does not provide funding, the platform does provide information about funding opportunities. You can find out more about these by visiting the website of Erasmus+, the new EU programme for education, training, youth and sport for 2014-2020, which aims to increase the quality and relevance of qualifications and skills.

Ja sam akademik – šta mi platforma EPALE nudi?

Platforma EPALE nudi skladište resursa za učenje odraslih (uskoro dostupno), uključujući informacije o rezultatima istraživanja, statistikama i rezultatima anketa, kao i sektorske izvještaje i nalaze. Imaćete priliku i komentarisati aktuelne blogove i pridonijeti raspravama. Platforma EPALE takođe sadrži i kalendar kurseva i događaja, uključujući konferencije na visokom nivou, kojima biste mogli biti zainteresovani da prisustvujete.

Ég er fræðimanneskja – hvað hefur EPALE upp á að bjóða fyrir mig?

EPALE er með úrræðasafn á sviði fullorðinsfræðslu (kemur bráðlega), þar á meðal upplýsingar um rannsóknarniðurstöður, tölfræði og niðurstöður kannana og hefur að auki að geyma skýrslur og niðurstöður sem tilheyra sviðinu. Þér gefst einnig kostur á að setja inn ummæli við bloggfærslur um ýmis efni og taka þátt í umræðum. EPALE er einnig með dagatal um viðburði og námskeið, þar á meðal mikilvægar ráðstefnur, sem þér gæti þótt áhugavert að sækja.

Član sam akademske zajednice – šta mi EPALE može ponuditi?

EPALE nudi više hiljada resursa iz oblasti obrazovanja odraslih (dolazi uskoro) uključujući tu i informacije o rezultatima istraživanja, statistikama i rezultatima anketa, kao i izvještaje i nalaze koji se odnose na određene sektore. Takođe ćete imati priliku da komentarišete i tematske blogove i učestvujete u razgovorima. Kalendar platforme EPALE sadrži i podatke o kursevima i događajima, uključujući tu i konferencije na visokom nivou, kojima biste možda željeli da prisustvujete.

Јас сум академик - што ми нуди EPALE?

EPALE содржи бројни ресурси во областа на учењето за возрасни (наскоро), вклучувајќи информации за резултати од истражувања, статистики и резултати од анкети, како и извештаи и наоди кои се однесуваат на поединечни сектори. Ќе имате и можност да коментирате на тематски блогови и да учествувате во дебати. EPALE вклучува и календар на курсеви и настани, вклучувајќи и конференции на високо ниво на кои можеби ќе сакате да присуствувате.

Ја сам академик – шта EPALE мени нуди?

Платформа EPALE пружа базу са ресурсима за учење одраслих (ускоро) која садржи информације о резултатима истраживања, статистици и резултатима анкета, као и извештаје и открића специфична за сектор. Такође ћете моћи да коментаришете блогове на одређену тему и допринесете расправама. Портал EPALE такође садржи календар курсева и догађаја, заједно с конференцијама високог нивоа, на којима можете желети да учествујете.

Unë jam akademik - çfarë më ofron EPALE?

EPALE ofron një arkiv të burimeve të mësimmarrjes për të rritur (së shpejti) duke përfshirë informacione mbi rezultatet studimore, statistikat dhe rezultatet e sondazheve, si dhe raportet dhe gjetjet specifike për sektorin. Do të keni gjithashtu mundësinë për të komentuar në blogë tematikë dhe të kontribuoni në debate. EPALE përfshin gjithashtu një kalendar kursesh dhe aktivitetesh, duke përfshirë konferenca të nivelit të lartë, për të cilat mund të keni interes të merrni pjesë.

Jeg er akademiker – hva kan EPALE tilby meg?

EPALE inneholder en base med tusenvis av voksenopplæringsressurser (kommer snart), bl.a. opplysninger om forskningsresultater, statistikk og undersøkelsesresultater samt sektorspesifikke rapporter og konklusjoner. Du vil også kunne kommentere aktuelle blogger og bidra til debatter. EPALE inneholder også en kalender med kurs og aktiviteter, herunder konferanser på høyt nivå, som du kanskje kan være interessert i å delta i.

Öğretim üyesiyim. EPALE bana ne sunabilir?

EPALE; araştırma sonuçları, istatistikler ve anket sonuçlarının yanı sıra sektöre özel raporlar ve bulgularla ilgili bilgiler içeren bir yetişkin öğrenimi kaynak deposu (yakında) sunar. Ayrıca belirli konularla ilgili blog gönderilerine yorum yapma ve tartışmalara katılma fırsatınız da olacak. Ayrıca EPALE'de, üst düzey konferanslar da dahil olmak üzere katılmak isteyebileceğiniz kurslar ve etkinliklere yönelik bir takvim içerir.

I am an academic – what does EPALE offer me?

EPALE provides a repository of adult learning resources (coming soon) including information on research results, statistics and survey results, as well as sector-specific reports and findings. You will also have the opportunity to comment on topical blogs and contribute to debates. EPALE also includes a calendar of courses and events, including high-level conferences, which you may be interested in attending.

Ja član mreže/organizacije za obrazovanje odraslih – šta mi platforma EPALE nudi?

Sajt nudi puno stvarno korisnih alata uključujući kalendar događaja, glosar termina, izvještaje za pojedine države, najnovije vijesti o učenju odraslih i biblioteku resursa (uskoro dostupno).

Platforma EPALE vam nudi mogućnost da svoje konferencije, kurseve i seminare objavite u onlajn kalendaru i izgradite profil svoje organizacije širom EU. Događaji koji su uključeni u kalendar biće distribuirani i putem društvenih medija platforme EPALE uključuju Twitter, Facebook i LinkedIn.

Ég tilheyri stofnun/neti á sviði fullorðinsfræðslu – hvað hefur EPALE upp á að bjóða fyrir mig?

Vefsvæðið býður upp á mörg gagnleg verkfæri, þar á meðal viðburðadagatal, íðorðaskrá, landsskýrslur, nýjustu fréttir um fullorðinsfræðslu og úrræðamiðstöð (væntanlegt innan skamms).

EPALE gerir þér einnig kleift að kynna ráðstefnur, námskeið og málstofur í netdagatalinu og styrkja prófíl stofnunarinnar þinnar víðs vegar í löndum ESB. Viðburðum sem birtast í dagatalinu verður einnig dreift á samfélagsmiðlum EPALE, þar á meðal á Twitter, Facebook og LinkedIn.

Dio sam mreže/organizacije za obrazovanja odraslih – šta mi EPALE može ponuditi?

Ova internet strana nudi mnoštvo zaista korisnih alatki poput kalendara događaja, pojmovnika, izvještaja koji se odnose na pojedinačne zemlje, najnovijih vijesti o učenju odraslih i biblioteke resursa (dolazi uskoro).

EPALE vam takođe omogućava da promovišete vaše konferencije, kurseve i seminare u našem internet kalendaru, kao i da izgradite profil vaše organizacije širom EU. Događaji uključeni u ovaj kalendar će takođe biti saopšteni drugima preko EPALE-ovih naloga na društvenim mrežama, uključujući tu i Tviter, Fejsbuk i LinkedIn.

Јас сум дел од мрежа/организација за учење за возрасни - што ми нуди EPALE?

Веб-локацијата нуди многу навистина корисни алатки, вклучувајќи календар на настани, поимник, извештаи кои се однесуваат на поединечни земји, најнови вести за учењето за возрасни и библиотека со ресурси (наскоро).

EPALE ви нуди и можност да ги објавувате вашите конференции, курсеви и семинари на онлајн календарот и да го изградите профилот на вашата организација во ЕУ. Настаните вклучени на календарот ќе се шират и преку сметките на EPALE на друштвените медиуми како што се Twitter, Facebook и LinkedIn.

Ја сам део мреже/организације за учење одраслих – шта EPALE мени нуди?

Сајт нуди пуно заиста корисних алатки, као што су календар догађаја, речник термина, извештаји специфични за земљу, најновије вести о учењу одраслих и библиотека ресурса (ускоро).

EPALE такође нуди прилику да објавите своје конференције, курсеве и семинаре у интернет календару, као и да изградите профил своје организације у ЕУ. Догађаји који су укључени у календар такође ће бити подељени кроз налоге друштвених мрежа платформе EPALE, што обухвата Twitter, Facebook и LinkedIn.

Unë jam pjesë e një rrjeti/organizate të mësimmarrjes për të rritur - çfarë më ofron EPALE?

Faqja ju ofron shumë funksione vërtet të dobishme, duke përfshirë një kalendar aktivitetesh, një fjalor termash, raporte specifike për shtetet, lajmet më të fundit mbi mësimmarrjen për të rritur dhe një arkiv burimesh (së shpejti).

EPALE ju ofron gjithashtu mundësinë të publikoni konferencat, kurset dhe seminaret tuaja në kalendarin në internet dhe të ndërtoni profilin e organizatës suaj në të gjithë BE-në. Aktivitetet e përfshira në kalendar do të shpërndahen gjithashtu përmes llogarive të rrjeteve sociale të EPALE të cilat përfshijnë "Twitter", "Facebook" dhe "LinkedIn".

Jeg er en del av et nettverk / en organisasjon for voksenopplæring – hva kan EPALE tilby meg?

Nettstedet tilbyr mange nyttige verktøy, herunder en aktivitetskalender, en ordliste, landsspesifikke rapporter, siste nytt fra voksenopplæringssektoren og et bibliotek over ressurser (kommer snart).

EPALE tilbyr deg også mulighet til å offentliggjøre dine konferanser, kurs og seminarer i den elektroniske kalenderen og bygge opp din organisasjons profil i EU.

Aktiviteter som tas med i kalenderen, kan også offentliggjøres via EPALEs kontoer på sosiale medier, herunder Twitter, Facebook og LinkedIn.

Bir yetişkin öğrenimi ağının/kuruluşunun parçasıyım. EPALE bana ne sunabilir?

Site; bir etkinlik takvimi, terimler sözlüğü, ülkeye özel raporlar, yetişkin öğrenimi ile ilgili en son haberler ve bir kaynak kitaplığı (yakında) gibi birçok faydalı araç sunar.

EPALE ayrıca konferanslarınızı, derslerinizi ve seminerlerinizi çevrimiçi takvimde duyurma ve kuruluşunuzu AB çapında tanıtma fırsatı sunar. Takvimde yer alan etkinlikler ayrıca EPALE'nin Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulur.

I am part of an adult learning network/organisation – what does EPALE offer me?

The site offers lots of really useful tools including a calendar of events, a glossary of terms, country-specific reports, the latest news on adult learning and a library of resources (coming soon).

EPALE also offers you the opportunity to publicise your conferences, courses and seminars in the online calendar, and build your organisation’s profile across the EU. Events included in the calendar will also be disseminated through EPALE’s social media accounts which include Twitter, Facebook and LinkedIn.

Zastupam projekat za obrazovanje odraslih – šta mi platforma EPALE nudi?

Možete koristiti EPALE resursni centar (uskoro dostupan) kako biste vidjeli dobre prakse, pedagoške materijale, rezultate istraživanja itd. koji bi vam mogli biti zanimljivi za vaš projekat.

Različite interaktivne funkcije, uključujući forume za diskusiju, omogućiće vam razmjenu dobre prakse s drugim stručnjacima u Evropi. Pored toga, stranica će ponuditi mogućnost pretrage partnera, ukoliko želite poboljšati svoje trenutno partnerstvo.

Ég er fulltrúi fyrir verkefni á sviði fullorðinsfræðslu – hvað hefur EPALE upp á að bjóða fyrir mig?

Þú getur notað úrræðamiðstöð EPALE (væntanleg innan skamms) til að læra um góðar venjur, fá kennslufræðilegt efni, niðurstöður rannsókna og annað efni sem gæti verið áhugavert fyrir verkefni þín.

Margvísleg gagnvirk atriði, til dæmis umræðuborð, gera þér kleift að deila upplýsingum um góðar venjur með öðrum sérfræðingum víðs vegar að úr Evrópu. Auk þess býður vefsvæðið upp á leit að samstarfsaðilum ef þú vilt fjölga þeim.

Predstavnik sam projekta za obrazovanje odraslih – šta mi nudi EPALE?

Centar za resurse na platformi EPALE (dolazi uskoro) nudi informacije o dobrim praksama, pedagoške materijale, rezultate istraživanja i ostale materijale koji vam mogu poslužiti za vaše projekte.

Različite interaktivne opcije, uključujući tu i forum za razgovor, omogućiće vam da razmjenjujete dobre prakse sa drugim stručnjacima u Evropi. Pored toga, ova internet strana vam nudi opciju pretraživanja ukoliko želite da unaprijedite vaša sadašnja partnerstva.

Јас сум претставник на проект за учење за возрасни - што ми нуди EPALE?

Во центарот за ресурси (наскоро) на EPALE можете да најдете информации за добри практики, педагошки материјали, резултати од истражувања итн., кои може да ви послужат за вашиот проект.

Различните интерактивни функции, вклучувајќи ги и форумите за дискусија, ќе ви овозможат да разменувате добри практики со други професионалци во Европа. Освен тоа, веб-локацијата ќе понуди функција за пребарување партнери, доколку сакате да го подобрите вашето тековно партнерство.

Представљам пројект учења одраслих – шта EPALE мени нуди?

Можете да користите EPALE центар с ресурсима (ускоро) да бисте добили информације о добрим праксама, педагошком материјалу, резултатима истраживања итд., што вам може бити занимљиво за пројект.

Разне интерактивне функције, укључујући дискусионе форуме, омогућиће да размењујете добру праксу са другим професионалцима у Европи. Поред тога, сајт ће нудити функцију за претраживање партнера, ако пожелите да унапредите своје тренутно партнерство.

Unë përfaqësoj një projekt mësimmarrjeje për të rritur - çfarë më ofron EPALE?

Mund të përdorni qendrën e burimeve EPALE (së shpejti) për të mësuar në lidhje me praktikat e mira, materialin pedagogjik, rezultatet studimore etj., të cilat mund t'i gjeni me interes për projektin tuaj.

Funksionet e ndryshme interaktive, duke përfshirë forumet e diskutimit, do t'ju lejojnë të shkëmbeni praktikë të mirë me profesionistë të tjerë në Evropë. Për më tepër, faqja do të ofrojë një funksion të kërkimit për partnerë, nëse dëshironi të përmirësoni partneritetin tuaj aktual.

Jeg representerer et voksenopplæringsprosjekt – hva kan EPALE tilby meg?

Du kan bruke EPALEs ressurssenter (kommer snart) til å finne god praksis, pedagogisk materiale, forskningsresultater, osv., som du kanskje finner interessante i forbindelse med ditt prosjekt.

De forskjellige interaktive funksjonene, herunder diskusjonsforum, vil gjøre det mulig å utveksle god praksis med andre aktører i Europa.

Dessuten tilbyr nettstedet et partnersøkverktøy dersom du gjerne vil styrke ditt aktuelle partnerskap.

Bir yetişkin öğrenimi projesinin temsilcisiyim. EPALE bana ne sunabilir?

EPALE kaynak merkezini (yakında) projeniz için ilginizi çekebilecek iyi uygulamalar, pedagojik materyaller, araştırma sonuçları vb. gibi kaynaklarını bulmak için kullanabilirsiniz.

Tartışma forumları da dahil olmak üzere çeşitli etkileşimli özellikler, Avrupa'daki diğer profesyonellerle iyi uygulama alışverişinde bulunmanıza olanak sağlar. Ayrıca, mevcut iş ortaklığınızı geliştirmek isterseniz site bir iş ortağı arama olanağı sunar.

I represent an adult learning project – what does EPALE offer me?

You can use the EPALE resource centre (coming soon) to find out about good practices, pedagogical material, research results, etc., which you may find of interest for your project.

The various interactive features, including the discussion forums, will allow you to exchange good practice with other professionals in Europe. In addition, the site will offer a partner search facility, should you wish to enhance your current partnership.

Ja sam stručnjak za obrazovanje odraslih – šta mi platforma EPALE nudi?

Platforma EPALE je osmišljena za vas i druge stručnjake za obrazovanje odraslih kako bi vam pomogla da učite jedni od drugih i razvijate svoju profesionalnu praksu. Stranica je namijenjena učiteljima, trenerima, istraživačima, akademicima, kreatorima politika, i stručnjacima koji rade u sektoru obrazovanja odraslih širom Evrope. Sajt nudi mnogo korisnih alata uključujući kalendar događaja, glosar termina, izvještaje za pojedine najnovije vijesti o učenju odraslih i biblioteku resursa (uskoro dostupno).

Ég er fagaðili á sviði fullorðinsfræðslu – hvað hefur EPALE upp á að bjóða fyrir mig?

EPALE var komið á laggirnar með þig og aðra sérfræðinga huga svo þið gætuð lært hvert af öðru og þróað fagið. Vefsvæðið er miðað að kennurum, þjálfurum, rannsóknarfólki, fræðifólki, stefnumótunaraðilum og öðrum sérfræðingum á sviði fullorðinsfræðslu í Evrópu. Vefsvæðið býður upp á mörg gagnleg verkfæri, þar á meðal viðburðadagatal, íðorðaskrá, nýjustu fréttir um fullorðinsfræðslu og úrræðamiðstöð (væntanlegt innan skamms).

Pages

S'abonner à EPALE RSS