chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Maria Folgueira

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

”Vi har fått skärskåda våra arbetssätt och kunnat pröva nya metoder och material. De internationella intrycken har gett stimulans, vi har blivit bättre på att använda engelska som arbetsspråk och på att planera och arrangera projektmöten”. Så sammanfattar Eva Magnil och Ulrika Hagelin från Campus Lidköping resultatet av sitt deltagande i projektet Teaching Adults Lifelong Knowledge, TALK.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Ewa GUSTAFSSON

Flexikon är en gemensam resurs för landets folkhögskolor och studieförbund där en redaktion samlat pedagogiska erfarenheter, tips och material. Tanken är att sajten ska inspirera pedagoger och ledare till utveckling av lektioner, kurser och cirklar. Samtidigt som en utveckling sker av den egna professionen.

- Det känns verkligen roligt att kunna presentera Flexikon - en guide för digitalt lärande. Det är många folkbildare som hjälpt till med framtagandet av sajten, säger Ulrika Knutsson på Folkbildningsrådet.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Kerstin Hagblom

Rapporten "Folkbildningens betydelse för samhället - Folkbildningsrådets samlade bedömning 2014" lämnades till regeringen den 20 mars 2015.

Folkbildningsrådet ska varje år redovisa till regeringen hur statsbidraget bidragit till att statens syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Denis Fazlic

MATURA Matura je eksterni ispit na kraju srednje škole i ulaznica za univerzitetsko obrazovanje. DEFINICIJA Matura kao eksterni ispit Matura je ispit kojeg kandidati polažu pod jednakim uslovima: istovremeno, primjenom istih postupaka, pravila i mjerilima ocjenjivanja. Omogućava domače i međunarodne usporedbe, transparentnost rezultata i procjene razvojnih potreba. Sa maturom će se sistemski urediti prolaz između srednje škole i univerziteta slično evropskom obrazovanju.

Ressources

| 24 Juin 2015
| par Denis Fazlic

MATURA Matura je eksterni ispit na kraju srednje škole i ulaznica za univerzitetsko obrazovanje.

DEFINICIJA  Matura kao eksterni ispit Matura je ispit kojeg kandidati polažu pod jednakim uslovima: istovremeno, primjenom istih postupaka, pravila i mjerilima ocjenjivanja. Omogućava domače i međunarodne usporedbe, transparentnost rezultata i procjene razvojnih potreba.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par José A. Herrera

La red Eurydice apoya y facilita la cooperación europea en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando información sobre los sistemas educativos y las políticas educativas de los 37 países que participan en el programa Erasmus + y elaborando informes sobre puntos comunes a todos los sistemas educativos europeos.

La sección  “Adult education” aloja un extenso directorio de recursos que contiene breves informes por países, que pueden resultar de interés para los profesionales del sector de la educación de adultos.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par José A. Herrera

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura han publicado un glosario en español y portugués con nuevos términos y conceptos en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida. Este glosario se pretende usar en la educación de jóvenes y adultos en Latinoamérica.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Kerstin Hagblom

I rapporten visas att folkhögskolorna har fått en alltmer framträdande specialpedagogisk funktion i det svenska utbildningssystemet. Exempelvis har andelen deltagare med funktionsnedsättningar på de allmänna kurserna gått från att utgöra var femte deltagare 1997, till var tredje 2013. Ökningen i andel deltagare som kategoriseras som funktionsnedsatta är således väldigt kraftig på senare år. Bland dessa personer är grupperna med neuropsykiatriska diagnoser (särskilt ADHD), med svår psykisk ohälsa och med grava läs- och skrivsvårigheter de största till antalet.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovaj izvještaj nudi uvid u ključne okolinske faktore koji utiču na uspjeh učenika u osnovnoj školi, u okviru istraživanja efikasnosti u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Za potrebe analize, provedeno je hijerarhijsko linearno modeliranje (HLM) faktora na nivou škole, razreda i učenika, a koji su izabrani prema jednom od vodećih teoretskih modela obrazovne efikasnosti Bert Kremersa (Bert Creemers-a) iz 1994. godine. Izvor podataka za varijable čine podaci prikupljeni iz upitnika za nastavnike, direktore i učenike prilikom navedenih testiranja.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Brze promjene u društvu, nauci i ekonomiji traže od odgojno-obrazovnog sistema brže ažuriranje znanja i vještina za suočavanje sa izazovima 21.vijeka. Uspjeh pojedinca, grupa, organizacija i društva sve više zavisi od stalnog unapređenja znanja. Pretpostavke na kojima se gradi „društvo znanja“ su motivacija, sposobnost daljnjeg učenja i mogućnost pristupa novim znanjima. To je temelj na kome se gradi Evropska obrazovna politika koja udružuje svoje političke napore pod parolom o idealu "društva koje uči ".(Green paper, 2001).

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Nakon što je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) izradila Zajedničku jezgru nastavnih planova i programa (ZJNPP-a) za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisanu na ishodima učenja uslijedila je izrada ZJNPP-a za strane jezike definisane na ishodima učenja te su time završene aktivnosti po pitanju definisanja jezičko-komunikacijskog područja.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Danas na početku 21. vijeka, živimo u društvu obilježenom promjenama, ali i izloženom tehnološkim uticajima i informacionim tehnologijama. Snaga ovih promjena utiče na promjene odgojno-obrazovnog sistema u cilju pripreme učenika za život i rad. Kompletan proces društvenih promjena pomjerio je granice znanja te je neosporno kako promjene u društvu imaju uticaj na reformu odgojnoobrazovnog sistema baziranog na kompetencijskom sistemu i ishodima učenja. Bosna i Hercegovina prepoznala je potrebe za izmjenama odgojno-obrazovnog sistema vodeći se novim zahtjevima vremena. Do 2004.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Živimo u vrijeme „učeće civilizacije“, u budućnosti koja je počela. Došli su dani kada treba da učimo učenje, kada učenje nije rezervisano samo za djecu, kada i odrasli moraju savlađivati nova znanja i vještine kao što su korišćenje interneta, mobilnog telefona, engleskog jezika i niz drugih sadržaja koji prate savremenu civilizaciju. Zemlja je postala globalno selo, nacionalni stereotipi i ograde postaju sve manje značajni. Nastaju velike meganacije koje preuzimaju nacionalne identitete.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Poštovani čitatelju, Dozvolite da u par rečenica predstavimo šta stoji iza koncepta 'razvoj škole' u okviru Projekta "EU-reforma općeg obrazovanja u BIH", ko su bili nosioci aktivnosti i ko je pripremio 'Smjernice za razvoj škole' koje vi imate pred sobom. Brojne škole u Bosni i Hercegovini su, u proteklim godinama, imale priliku učestvovati u različitim projektima (UNICEF, KulturKontakt, Step by Step). Tim putem nastavnici su sticali nova znanja i iskustva iz različitih oblasti usko vezanih za savremen život i rad škole.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovim Zakonom utvrñuju se principi organizacije srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, institucije, osnovna pitanja nastavnih planova i programa, standardi ocjenjivanja i ispiti, pitanje autonomije škola, osnova upravljanja i finansiranja i druga pitanja od značaja za rad i razvoj srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini.

Definicije u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovim zakonom uređuju se načela predökolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, obrazovanja odraslih i osnivanja i funkcioniranja ustanova za pruûanje usluga u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i dopunska nastava za djecu drûavljana BiH u inozemstvu.

Zakonom se regulira sljedeće:

I - Opće odredbe

1. svrha obrazovanja

2. opći ciljevi obrazovanja, narav i temeljna polaziöta obrazovanja i odgoja

II - Načela u obrazovanju

1. pravo djeteta na obrazovanje

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Ovaj dokument daje glavne pravce razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini u periodu do 2015. godine. On se oslanja na dosadašnja postignuća u obrazovnoj reformi utemeljenoj Srednjoročnom razvojnom strategijom Bosne i Hercegovine1 , te nedavno usvojenim dokumentima strateškog razvoja pojedinih područja obrazovanja2 , podacima datim u Funkcionalnom pregledu javne uprave u sektoru obrazovanja3 i drugim relevantnim dokumentima4 i materijalima koji se tiču razvoja obrazovanja na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Dokument „Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini“ (OKO) zasniva se na obrazovnoj tradiciji i sadašnjem stanju u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, te potrebama razvoja ekonomije, pojedinca i društva u cjelini, uz uvažavanje odrednica Evropskoga kvalifikacijskog okvira (EKO) i odgovarajućih evropskih i međunarodnih propisa.  

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Prema preporukama ''Funkcionalnog pregleda sektora obrazovanja u Bosni i  Hercegovini“[1] pripremljenog u okviru EU CARDS Programa za BiH, i pozitivnih iskustava evropskih zemalja, kao što su Slovenija i Danska, u Bosni i Hercegovini je, u okviru EU VET II Programa, formirano pilot Savjetodavno vijeće za stručno obrazovanje i obuku. Ovo Vijeće je u toku EU VET II Programa obavljalo pilot aktivnosti tripartitnog savjetodavnog vijeća za stručno obrazovanje i obuku.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

U Bergenskom kominikeu, 46 ministara obrazovanja preuzeli su obavezu da će izraditi državne akcione planove za unaprjeñenje kvaliteta procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija. Ti planovi će predstavljati dio državnog akcionog plana svake zemlje, za narednu ministarsku konferenciju. U sklopu zajedničkog projekta Evropske komisije i Vijeća Evrope, „Jačanje visokog obrazovanja u BiH“, u maju 2006. godine formirana je radna grupa za izradu državnog akcionog plana za unaprjeñenje procesa vezanog za priznavanje stranih kvalifikacija.

Ressources

| 23 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Savremeno preduzetništvo podrazumijeva stalno inoviranje i reorganizovanje društvenih, ekonomskih i obrazovnih mehanizama koji će omogućiti otvaranje i razvijanje malih i srednjih preduzeća. Ovi procesi doprinose stvaranju novih poslovnih mogućnosti i tržišnih promjena. Tako se izdvaja osnovna funkcija preduzetništva, a to je stvaranje preduzeća pomoću kojeg preduzetnik nastoji da ostvari dobit realizacijom predhodno uočenih i procjenjenih ekonomskih mogućnosti.

Ressources

| 22 Juin 2015
| par Florica Monceanu

Main Programmes and Provision in Adult Education and Training defines the concept of lifelong learning, including early childhood education and care, school education, higher education, adult education and training and is focused on the acquisition and development of key competencies and skills in a specific field and mentiones the institutions involved in lifelong learning.

Ressources

| 22 Juin 2015
| par Denis Fazlic

Brzi razvoj modernih tehnologija i tržišta rada u Evropi kao i starenje društva postavili su brojne zahtjeve pred obrazovne sisteme svake članice Evropske unije, ali i onih država koje se žele pridružiti Evropskoj uniji, pa tako i Bosne i Hercegovine. Među prvim takvim zahtjevima su neophodnost sistemskog vrednovanja obrazovanja i obuke u svakoj državi i njegovo upoređivanje s obrazovnim sistemima u drugim zemljama putem zajedničkih referentnih evropskih metaokvira: Evropskog kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje i Kvalifikacijskog okvira Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Ressources

| 19 Juin 2015
| par Zoltan Varkonyi

Binnen de volwasseneducatie is het essentieel om programma’s aan te bieden die passen bij de vaardigheden, wensen en het niveau van de cursist. Daarnaast is het belangrijk om secuur en optimaal inzicht te verkrijgen in deze vaardigheden, wensen en niveau. De methode van de Taalopdrachten ondervangt beiden. Op basis van de resultaten van de Taalopdrachten kan een leertraject worden ingezet die adequaat en passend is voor de cursist.

Pages

S'abonner à EPALE RSS