chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 4 Mai 2020
| par Maria Parmakli

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2016-2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν να εντοπίσει πολιτικές που προωθούν και υποστηρίζουν τη μάθηση στο χώρο εργασίας των ενηλίκων.

Ressources

| 4 Mai 2020
| par Iwona Buks

Co to jest ten e-learning? Co na niego się składa? Czy to są tylko platformy do nauki, czy to kombo-funkcjonalność? Czym jest mobile learning i czym różni się od e-learningu? Czy mobile learning to technologia, czy też zmiana zachowań użytkowników? W czym Digital Learning różni się w metodyce od zwykłego nauczania? Mobile learning w pracy - czym różni się od mobile learning w domu?

Ressources

| 3 Mai 2020
| par Sorin Botez

UNESCO împreună cu OECD și Eurostat au publicat în 2019 manualul Data Collection on formal education - Manual on concepts, definitions and classifications. Acest manual prezintă concepte, definiții și clasificări utilizate pentru colectarea de date UOE (Eurostat) și constituie fondul conceptual și metodologic al colectării de date UOE.

Ressources

| 3 Mai 2020
| par Botez Corina

Proiectul “Experiential Pedagogy of the Oppressed” („Pedagogia experiențială a celor oprimați”) a fost un parteneriat strategic pe o perioadă de doi ani între cinci organizații din Turcia, Macedonia de Nord, Grecia, Bulgaria și Italia. Consorțiul a fost format din: Asociația Gaziantep Training and Youth (Turcia), CEFE Macedonia (Macedonia de Nord), Association for Education and Development of Disable People (Grecia), EURO-NET (Italia) și Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgaria).

Ressources

| 3 Mai 2020
| par Sorin Botez

Educația și formarea profesională (VET) este disponibilă la nivelurile de învățământ secundar și superior prin intermediul furnizorilor publici și private de educație. Calificările VET există într-o mare varietate de sectoare și pregătesc cursanții pentru muncă și studii ulterioare.

Ressources

| 3 Mai 2020
| par Botez Corina

Politicile europene privind mobilitatea internațională a studenților în învățământul și formarea profesională inițială (IVET) funcționează, dar sunt necesare mai multe eforturi. Tinerii din IVET au astăzi mai multe oportunități de a face o parte din pregătirea lor în străinătate, față de cum aveau colegii lor acum un deceniu.

Ressources

| 3 Mai 2020
| par RASA POCEVIČIENĖ

Mokymasis bendradarbiaujant grindžiamas idėja, kad mokymasis yra natūralios socialinės sąveikos aktas, pagrįstas dalyvių tarpusavio bendravimu. Per šį procesą besimokantysis dalyvauja aktyvioje veikloje, kurios metu gauna naujos informacijos ir, ją siedamas su jau turimomis žiniomis ir patirtimis, konstruoja naują žinojimą.

Ressources

| 1 Mai 2020
| par Beata Ciężka

Ciekawy raport (szczególnie w dobie upowszechniania się pracy zdalnej) prezentujący przegląd alternatywnych form pracy oraz wyzwań i barier nimi związanych.

Autorzy prezentują formy, które zidentyfikowano na europejskim rynku pracy: praca dorywcza, samozatrudnienie, dzielenie się pracownikiem, dzielenie stanowiska pracy, praca portfelowa, praca zdalna oparta na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych, zarządzanie tymczasowe, praca za talony, zatrudnienie wspólne.

Ressources

| 1 Mai 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks oli uurida seoseid ennastjuhtiva õppimise valmisoleku, tajutava vaba aja vabaduse ja vaba aja rahulolu vahel Tallinna Ülikooli töötavate üliõpilaste seas. Tuginedes varasematele uuringutele eeldati ilmnevat olulised seosed nende vahel. Valimi
moodustas 109 Tallinna Ülikooli töötavat üliõpilast, kellest 86 (79%) olid naised ning 23 (21%) mehed, kes kinnitasid oma töötamist ülikooliõpingute kõrvalt.

Ressources

| 1 Mai 2020
| par Kadi Kass

Käesolev magistritöö teema käsitleb kultuuridevahelist kohanemist Eestist omaalgatusel Austraaliasse rännanud naiste kogemuste põhjal. Omaalgatusel tööalane väljaränne on aina suurenev nähtus, seda eriti naiste seas, kuna organisatsioonid ei võimalda neile organisatsioonisiseselt rahvusvahelise karjääri võimalusi (Joshua-Gojer, s.a.; Muir, 2014).

Ressources

| 1 Mai 2020
| par Kadi Kass

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on näha, mismoodi on omavahel seotud täiskasvanud õppijad kõrghariduses ja tööandjate suhtumine töötajate õppimisse. Töös olen selleks kasutanud Tallinna Ülikooli teadlaste poolt läbiviidud uuringu andmestiku „Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis“ (2012).

Olen osaliselt tuginenud ka sama andmestiku uuringu aruandele: „Täiskasvanud õppijad Eesti kõrgharidussüsteemis. Kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest?“ (Roosalu jt. 2013), mis aitas paremini tulemusi tõlgendada.

Ressources

| 30 avril 2020
| par Fulvio Grassadonio

This report is the 1st result of IoToAI – From Internet of Things to Artificial Intelligence project (project number: 2019-1-UK01-KA202-061934) by the European Commission under the Erasmus+ programme – KA2, Strategic Partnership for Innovation and Exchange of good practices.

IoToAI is a project that involves partners from different European countries: Northern Ireland, Italy and Spain and it is funded by the European Commission under the Erasmus+ programme, Key Action 2 (Strategic Partnership for Innovation and Exchange of good practices).

Ressources

| 30 avril 2020
| par Georgi SKOROBOGATOV

Millega arvestada koolituse valimisel? Kuidas hinnata, milline koolitus sobib paremini mulle endale ja on kvaliteetne? Nende küsimustega seisab silmitsi iga täiskasvanud õppija tutvudes koolituspakkumistega. Koolituse valikul on abiks Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE ja Eesti Töötukassa koostöö tulemusel loodud õppevideo ja tööleht. 

EPALE Community Stories

Blog

| 30 avril 2020
| par NSS EPALE Nederland

Sinds de uitbraak van COVID-19 is ons professioneel en gezinsleven sterk veranderd en hebben we ons allemaal moeten aanpassen aan nieuwe manieren van werken die we tot een paar weken geleden niet voor mogelijk hielden. Meer dan ooit is dit het moment voor professionals in de volwasseneneducatie om met elkaar te verbinden, te delen en elkaar te inspireren op EPALE. Om deze samenwerking op EPALE op gang te helpen roepen wij iedereen in de volwasseneneducatie op om verhalen, ervaringen en oplossingen met elkaar te delen op EPALE.

Ressources

| 30 avril 2020
| par Teresa Miłoszewska

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych. Poprzez sztukę, a więc malowanie,taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla uczestników zajęć, warsztatów, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób chorych.

Ressources

| 30 avril 2020
| par Yasin ÖZARSLAN

The pandemic came on so quickly that school districts and families have been forced to make rapid changes, not only to our everyday lives but also to the way our children learn. Many districts are transitioning to remote learning as an alternative approach to closing schools completely. Regardless of what your school district is offering, the success of remote learning falls largely on the shoulders of the families as well as the learning environment and routines established in the home.

Ressources

| 30 avril 2020
| par FLAVIUS ILIE

Documentul oferă o imagine de ansamblu asupra educației profesionale postliceale în Europa, cu accent pe sectorul din fiecare țară implicată în proiect; în același timp, oferă sugestii și sfaturi cu privire la modul de implementare a instrumentelor de selecție neutră de gen și teste dezvoltate de proiect, evaluate și validate de experți din Austria, Spania, Italia, Bulgaria și Portugalia.

Instrumentele și testele explicate în acest ghid sunt următoarele:

• Un șablon de analiză a postului;

• un chestionar privind competențele generale pentru ocuparea forței de muncă;

Ressources

| 30 avril 2020
| par FLAVIUS ILIE

Această broșură prezintă proiectul Open Virtual Mobility și rezultatul cheie al proiectului - Open Virtual Mobility Learning Hub, un mediu de învățare online pentru dezvoltarea, evaluarea și recunoașterea abilităților de mobilitate virtuală în învățământul superior.

Proiectul Open Virtual Mobility (prescurtat: OpenVM) este un parteneriat strategic pe trei ani (2017-2020) pentru inovare și schimbul de bune practici finanțat prin programul european Erasmus + al Comisiei Europene.

Ressources

| 30 avril 2020
| par FLAVIUS ILIE

 

Trecerea de la predarea obisnuita la cea online poate fi dificilă, mai ales, atunci cand schimbarea are loc in mijlocul unui curs sau al unui semestru.

În acest infografic Joe Houghton oferă sfaturi utile educatorilor cu privire la modul de organizare a materialelor de lectură și metode de a le transmite în cel mai bun mod.

Ressources

| 30 avril 2020
| par Esra Telli

Recent literature has noted the lack of attention given to adult literacy (Ortlieb & Young, 2016), particularly with respect to digital learning among adults (Jacobs, Castek, Pizzolato, Reder, & Pendell, 2014). Although access to technology has increased, digital divides still persist (Perrin & Duggan, 2015). Specifically, digital divides are most prevalent among adults who are older, are racially and ethnically diverse, reside in rural communities, and have lower levels of income and educational attainment.

Ressources

| 29 avril 2020
| par Marcin Szeląg

Poświęcony edykacji muzealnej tematyczny numer "Zeszytów Artystycznych", pisma artystyczno-naukowego Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zasadniczy zrąb prezentowanych artykułów powstał w związku ze zorganizowaną w czerwcu 2018 roku konferencją naukową Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury, która odbyła się w Bramie Poznania w Poznaniu.

Ressources

| 29 avril 2020
| par Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada, kuidas Eesti meediatekstides kõneldakse andekast täiskasvanust, ja keskenduda täiskasvanuandekuse fenomeni tähenduse sotsiaalsele konstrueerimisele valimisse kaasatud meediatekstides. Lähtepunktiks oli võetud eelnevad andekusega seotud uuringud, eesotsas Halliki Põlda 2019. aasta kaitstud doktoritöös (2018b) osutatud täiskasvanuandekuse edasiuurimise vajadusele.

Ressources

| 29 avril 2020
| par FLAVIUS ILIE

Economiile și societățile suferă o transformare digitală. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), inteligența artificială (AI) și robotica schimbă profund modul în care oamenii lucrează, interacționează, comunică și trăiesc. Aceste transformări aduc atât oportunități, cât și provocări, iar capacitatea țărilor de a profita de beneficiile unei lumi digitale depinde în mare măsură de abilitățile oamenilor lor.

Pages

S'abonner à EPALE RSS