chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Ressources

| 19 août 2020
| par Botez Corina

În cadrul documentului „ A Whole New World, Reimagined by Women”, publicat de Unesco se regăsește un capitol despre „Educația: O oportunitate de a reinventa predarea”, capitol în care se vorbește despre faptul că peste 1,5 miliarde de elevi și studenți - sau 90% din populația elevilor și studenților din lume - au fost afectați de închiderea temporară a școlilor și universităților în 2020, din cauza crizei de sănătate. Instituțiile de învățământ au fost forțate, aproape peste noapte, să treacă la platforme de învățare la distanță și să conceapă metode alternative de predare. 

Ressources

| 18 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Програма за повишаване на дигиталната компетентност на преподавателите на възрастни.

Ресурсът е резултат от изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на преподавателите в областта на образованието на възрастни“, изпълняван по програма „Еразъм+“.

Ressources

| 18 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE и ReferNet България Ви представят Доклад за напредъка на България в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) през периода 2015-2019 година.

Ressources

| 18 août 2020
| par NSS SPAIN

Procomun es una red de recursos educativos, un lugar de encuentro de la comunidad educativa para compartir ideas y experiencias que se enriquece gracias a la aportación de personas como tú y donde se pueden encontrar recomendaciones de utilidad para planificar las clases.

Boosting Digital Health Literacy

Blog

| 18 août 2020
| par Altheo VALENTINI

The development of digital skills applied to the health sector enables citizens to better manage their health and illness, improve prevention, produce more accurate diagnosis and treatment and facilitate communication with health professionals. It also positively impacts on a more equitable access to health care and trustworthy health information. Digital technologies (mobile applications, digital devices, etc.) can play an important role, and also contribute to the achievement of the objectives of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development.

Ressources

| 17 août 2020
| par Marta JENDEKOVA
Celoživotné vzdelávanie (CŽV) a jeho prínosy pre spoločnosť majú v súčasnosti čoraz väčší význam, obzvlášť v súvislosti s rozširujúcou sa automatizáciou a starnutím populácie. Súčasťou CŽV je vzdelávanie dospelých (VD), vďaka ktorému sa dospelým darí lepšie uplatniť, získať zamestnanie, začleniť sa do spoločnosti a celkovo zvýšiť kvalitu svojho života. Preto je VD rozpracované a štatisticky podchytené aj na európskej úrovni.

Ressources

| 17 août 2020
| par Kadi Kass

Käesolevas magistritöös keskenduti sügava õpihoiaku ja keeleõppestrateegiate kasutuse vaheliste seoste uurimisele. Töö uurimisprobleem tõstatus isiklikust huvist ning asjaolust, et võõrkeeleõppijate õpistrateegiat ja õpihoiakute alaseid uurimusi Eesti õppija kohta on tehtud alles viimastel aastatel (nt Pilli et al., 2013; Saks et al., 2015; Valk et al., 2006).

Ressources

| 17 août 2020
| par Marta JENDEKOVA
Táto Hodnotiaca správa z októbra 2019 je súčasťou série správ pripravených AINovou a expertmi z partnerských organizácií zameraných na mapovanie, hodnotenie a prípravu odporúčaní verejnej politiky vzdelávanie dospelých uplatňovaných v regiónoch Slovenska v rámci projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (MOVED).

Ressources

| 17 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Анализ и идентифициране на добри и иновативни практики за придобиване и повишаване на уменията и квалификациите, насърчаване на заетостта и предприемачеството сред безработните и заетите лица на възраст над 55 години.

Ressources

| 17 août 2020
| par Marta JENDEKOVA
Nízka účasť dospelej populácie na vzdelávaní bola motívom pre príprava projektu Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých (akronym MOVED). V európskych štatistikách Slovensko vykazuje iba 4% účasť (2018) oproti 15%, ktorým by sme sa mali priblížiť v roku 2020. Prečo dosahujeme také nízke percento?

Ressources

| 17 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

Ressources

| 17 août 2020
| par Éva Szederkényi

Borbély-Pecze Tibor Bors izgalmas területet, az e-tanácsadást viszgája cikkében. A szerző kiemeli: nem mindegy, hogy teletanácsadásról vagy együttműködésen alapuló digitális pályaépítésről beszélünk. A hazai rendszerek - véli a kutató, ez utóbbira, összhangban az EU legtöbb tagállamával, még nincsenek felkészülve. A cikk Kettunen (2017) on-line közösségi pályaépítés (co-careering) elméletén keresztül elemzi az információhiányos hazai és európai helyzetet.

Ressources

| 16 août 2020
| par Marta JENDEKOVA

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík je národný projekt, ktorý sa realizoval v rokoch 2017-2020 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, financovaný z prostriedkov operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt so skráteným názvom Participácia cielene buduje predpoklady, navrhuje kroky, zavádza riešenia, zamerané na podporu participatívnej tvorby verejných politík na národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej úrovni.

Ressources

| 16 août 2020
| par Julija MELNIKOVA

Kviečiame „Epale“   bendruomenę susipažinti su vadovu, skirtu suaugusiųjų švietėjų informacinių komunikacinių įgūdžių plėtojimui. Šis vadovas – tai vienas iš tarptautinio projekto “Technologijų naudojimas suaugusiųjų švietime: žinojimas, vertinimas ir prieinamumas” rezultatų. Jo tikslas – padėti suaugusiųjų švietėjams naudoti IKT (informacines komunikacines technologijas) ir skaitmeninės žiniasklaidos priemones savo darbe.

Ressources

| 16 août 2020
| par Eniko Gaspar

It is a fact, that language learning plays an important role in adults’ work and personal life. But it is also well known, that language schools are those, who provide adults with linguistic education, therefore they must stay up-to-date and continually invest in increasing the quality of such services.

The “Best4Languages” (2018-1-RO01-KA204-049517) Erasmus+ Strategic Partnership project proposed exactly this: to have more efficient, modern, and competitive language schools by improving the knowledge and competencies of its staff, no matter if we talk about managers or teachers.

Ressources

| 15 août 2020
| par Kadi Kass

Koostöös õppimine lähtub andragoogilistest põhimõtetest ja on täiskasvanud õppijale sobiv õppimisviis, võimaldades ühiselt konstrueerida uus teadmine ja luua kogemusele tähendus. Artiklis kajastatava uuringu eesmärk on välja selgitada, missuguste tähenduste kaudu konstrueerivad üliõpilased ja õppejõud koostöös õppimist ning millised on üliõpilaste kogemused koostöös õppimisest. Uuringus lähtusin kvalitatiivsest uurimisstrateegiast ja sotsiaalkonstruktivistlikust paradigmast. Andmete analüüsiks kasutasin kvalitatiivset kombineeritud sisuanalüüsi.

Dina Soeiro

Blog

| 15 août 2020
| par EPALE Moderator

According to Dina Soeiro, adult literacy training activities when programmed on the basis of active methodologies encourage participants to move, interact and build together. These approaches, however, require space and adequate logistics. “We started calling around to check if the participants were doing well. How are you doing? What do you need? We can help. After a few days, the participants were calling us instead!”

Ressources

| 15 août 2020
| par Kadi Kass

Magistritöös uuriti, kuivõrd jätkavad Noored Kooli programmi vilistlased pärast kaht aastat õpetajana töötamist haridusvaldkonda panustamist ning kuidas nad oma edasisi karjäärivalikuid selgitavad ja põhjendavad. Selgitamaks välja, kui paljud NK programmi vilistlastest jätkavad pärast programmi lõppu tööd hariduse valdkonnas, millised tegurid on seotud vilistlaste karjäärivalikutega ning kuidas kirjeldavad ja hindavad nad programmis osalemise mõju oma karjäärile, viidi läbi kombineeritud uurimus, kus kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset uurimisviisi.

Ressources

| 15 août 2020
| par Kadi Kass

Rahvaülikoolid kannavad ajalooliselt olulist rolli täiskasvanute õppes, olles organiseerituse poolest sarnased formaalharidusega, aga sisuliselt kandmas vabahariduse põhimõtteid. Nad on kujunenud koolide algataja Grundtvigi ja Põhjamaade rahvaülikoolide eeskujul, pakkudes ajastule ja rahvusele omaseid teadmisi ja oskusi enesearenguks ning ühiskonna muutustega toimetulekuks.

Ressources

| 14 août 2020
| par Kadi Kass

Lõputöö eesmärk oli teada saada millised on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate õpetamispraktikad ja hoiakud e-õppe platvormi Moodle kasutamisel e-õppe läbiviimisel, ehk selgitada välja praktilised oskused (metoodilised lähenemised ja digioskused) ja hinnangud e-õppe platvormi Moodle kasutamise kohta. 

Ressources

| 14 août 2020
| par Kadi Kass

Magistritöös uurin andragoogika ja filosoofia omavahelisi seoseid ja mõtestan olemasolevaid ideid. Lähtun andragoogika mõiste rajaja Alexander Kappi seisukohtadest ja ideedest. A. Kapp on võtnud aluseks antiikfilosoofia baasmõtlejate Platoni ja Aristotelese ideed. Töö uurimusküsimuseks on mõtestada, milline peaks inimene olema? Uurimuse eesmärgiks on mõista, mida annab meile filosoofia ja andragoogika sümbioos ning mis peaks olema nende koosluse eesmärgiks. Mida räägivad filosoofid ja andragoogid inimese vaimsetest väärtustest?

Ressources

| 14 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Наръчник за обучители по предприемачески умения, който съставлява част от резултатите по проект FIERE, разработени в рамките на Работен пакет 3: „Иновативна програма за обучение по предприемачески умения”. Продуктът е разработен в съответствие с общите насоки, приложими за всички обучителни модули и наръчници, разработени по цитирания по-горе проект.

Ressources

| 14 août 2020
| par Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя ресурс, който представлява пилотен функционален анализ на секторна политика „Професионално образование и обучение“. Продуктът е възложен от администрацията на Министерския съвет и е изпълнен от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”.

Pages

S'abonner à EPALE RSS