Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Okvirni zakon o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini

Ovim Zakonom utvrñuju se principi organizacije srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, institucije, osnovna pitanja nastavnih planova i programa, standardi ocjenjivanja i ispiti, pitanje autonomije škola, osnova upravljanja i finansiranja i druga pitanja od značaja za rad i razvoj srednjeg stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini.

Definicije u ovom zakonu imaju slijedeće značenje:

a) Srednje stručno obrazovanje i obuka integralni su dio obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini koje obezbjeñuje sticanje vještina i znanja iz odreñenih zanimanja i osnovu kontinuirane obuke s ciljem aktivnog uključivanja u proces rada ili nastavka daljeg obrazovanja, a podrazumjeva različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kroz početno kontinuirano, redovno ili vanredno obrazovanje i obavljanje prakse, a obuhvata i stručnu obuku djece i odraslih.

b) Institucija srednjeg stručnog obrazovanja i obuke je srednja škola organizirana kao srednja tehnička i stručna škola, umjetnička škola, škole posebne namjene i druge vrste škola koje ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti obrazovanja, u skladu sa ovim i drugim odgovarajućim zakonima i podzakonskim aktima u Bosni i Hercegovini kojim se detaljnije ureñuje djelatnost srednjeg obrazovanja (u daljem tekstu: škole).

c) Klasifikacija zanimanja za srednje stručno obrazovanje i obuku je akt kojim se utvrñuju porodice zanimanja, trajanje školovanja, nivo i oblik obrazovanja i vrsta škole. Klasifikacija se prema potrebi strukturira i revidira u skladu sa kretanjem tržišta rada i usaglašava sa evropskom praksom i evropskim kvalifikacijskim okvirom za cjeloživotno učenje. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (u daljem tekstu: Agencija za obrazovanje) inicira i predlaže nadležnim obrazovnim i drugim vlastima strukturiranje i revidiranje klasifikacije zanimanja. 2

d) Nadležne obrazovne vlasti u smislu ovog zakona su institucije utvrñene članom 1. stav 3. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH“, broj 18/03), (u daljem tekstu: nadležne obrazovne vlasti).

Resource Details
Resource author
Vijeće ministara Bosne i Hercegovione
Type de ressource
Niveau national et politiques
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!