Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Zručnosti pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy a ich rozvoj v sektore vzdelávania

Predkladaná publikácia je pokusom zmapovať problematiku zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy z pohľadu slovenského vzdelávacieho systému. V podmienkach Slovenska je tento termín a to, čo sa s ním spája, najmä v školskej praxi, úplne nový pojem.

V  prvých troch kapitolách sa autori snažia vysvetliť základné pojmy, ale najmä kľúčový pojem zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy - v  záujme lepšieho pochopenia problematiky prinášajú popis vybraných teoretických modelov kariérového vzdelávania a učenia sa a národných rámcov, ktoré podporujú ich rozvoj, uvádzajú tu aj niektoré spôsoby a príklady ich rozvoja v niektorých krajinách.

V ďalšej časti sa pozornosť venuje analýze štátnych vzdelávacích programov na štyroch úrovniach (predprimárna, primárna, nižšia a vyššia sekundárna), v ktorých sa hľadali prvky relevantné vo vzťahu k zručnostiam pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.

Poslednou časťou sú závery a odporúčania pre slovenskú školskú prax, najmä v zmysle vytvorenia podmienok pre tvorbu národného rámca pre rozvoj zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy vo formálnom predterciárnom vzdelávaní. Autori sú presvedčení, že tieto zručnosti môžu veľmi výrazne ovplyvniť schopnosť mladých ľudí úspešne sa vysporiadať s  turbulenciami, s  ktorými sa stretávajú a už permanentne budú stretávať pri prechode zo školy do sveta práce a potom aj v celom priebehu svojej pracovnej kariéry. Prístupmi v zahraničí sa môžeme inšpirovať, imperatív dlhodobo vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí by tieto snaženia mohol urýchliť. 

Resource Details
Resource author
Mgr. Lenka Beková, SAAIC – centrum Euroguidance
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!