Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Letni program izobraževanja odraslih za leto 2015

Vlada RS je na svoji 33. seji sprejela Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2015 (LPIO 2015). Objavljen je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

LPIO 2015 pomeni načrt uresničevanja ciljev Resolucije Nacionalnega programa izobraževanja odraslih za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20) na letni ravni. Uresničevanje ciljev resolucije in doseganje zastavljenih kazalnikov pa je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev. Iz LPIO 2015 je razvidno, da se je celoten obseg javnih sredstev glede na načrtovanega v ReNPIO13-20 skrčil za 3.333.235 EUR ali 6,8 odstotka. Vzrok tega zmanjšanja je zaključevanje Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, črpanja iz Operativnega programa za obdobje 2014–2020 pa še ni.

Manj sredstev MIZŠ pomeni, da se bodo programi za pridobivanje temeljnih zmožnosti izvajali le po programih drugih ministrstev in da ne bo mogoče sofinancirati šolnin posameznikom, ki se izobražujejo v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Navedene okoliščine bodo vplivale na stopnjo udeležbe prebivalstva od 25 do 64 let v vseživljenjskem učenju, na delež odraslih od 25 do 64 let, vključenih v splošno izobraževanje, in na delež odraslih od 25 do 64 let z dokončano srednjo strokovno izobrazbo. Če bo MIZŠ v letu 2015 izpeljalo načrtovani javni razpis za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, se število vključenih v postopke za ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja ne bo zmanjšalo.

Resorna ministrstva bodo v letu 2015 pospešeno pripravljala načrte za izvajanje ukrepov na podlagi Operativnega programa 2014–2020 ter javne razpise, s čimer bo vzpostavljena podlaga za izvajanje programov in dejavnosti v letu 2016, tako pa tudi približevanje zastavljenim ciljem na področju izobraževanja odraslih.

Sicer pa ReNPIO13–20 vključuje izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost, pri čemer se pri pridobivanju javno veljavne izobrazbe omejuje na izobraževanje odraslih po programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega, gimnazijskega in višjega strokovnega izobraževanja. LPIO 2015 upošteva cilje ReNPIO13–20, to so dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti, povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter izboljšati splošno izobraženost.

Ciljne skupine, ki jih opredeljuje LPIO 2015, so: brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti; zaposleni: prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost; mladi, ki na različnih stopnjah opustijo šolanje; manj izobraženi in druge ranljive skupine, kakor so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci; druge skupine odraslih, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij.

LPIO 2015 določa izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa. LPIO 2015 so skupaj pripravili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za javno upravo.

 

Vir: MIZŠ, 19. 5. 2015, in ACS, 24. 4. 2015

Resource Details
Resource author
Vlada Republike Slovenije
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Langue du document
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!