European Commission logo
Créer un compte
News
Actualités

Roli thelbësor i praktikave profesionale për të ardhmen e punës

Roli thelbësor i praktikave profesionale për të ardhmen e punës

 

“Praktikat mund të bëhen një drejtues i rëndësishëm për rimëkëmbjen nga kriza dhe transformimet e gjelbra dhe digjitale, me kusht që të qartësohen disa çështje të identitetit apo paqartësish të tjera.”

Këto janë fjalët e Jürgen Siebel, Drejtor Ekzekutiv i CEDEFOP, gjatë një konference të nivelit të lartë të ekspertëve dhe politikëbërësve.

Në konferencën virtuale të organizuar nga Aleanca Evropiane për Praktikat Profesionale (EAfA) dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO), Z. Siebel vuri në dukje mungesën e një identiteti të qartë të praktikave, madje edhe në nivel kombëtar, duke përmendur hulumtimet e fundit të CEDEFOP dhe duke shtuar rëndësinë e identitetit kur promovojmë praktikat tek mësuesit, prindërit dhe kompanitë, si dhe kur bëhet fjalë për matjen dhe përmirësimin e cilësisë dhe efektivitetit të tyre.

Drejtori Ekzekutiv i CEDEFOP vuri në dukje disa paqartësi rreth praktikave profesionale, si:

  • A është praktikanti një punonjës i zakonshëm, një nxënës i zakonshëm, apo të dyja së bashku?
  • A mjafton ekzistenca e një marrëveshjeje të shkruar midis nxënësit dhe punëdhënësit?

Ai mbron disa zgjidhje të mundshme:

  • Një status “të dyfishtë” për praktikantët, duke garantuar të drejtat dhe detyrimet në lidhje me arsimin, punësimin dhe mbrojtjen, veçanërisht të rëndësishme gjatë periudhave të krizës; dhe
  • Kontrata që janë të detyrueshme, por të dallueshme nga kontratat e zakonshme të punës, për të njohur të drejtat që lidhen me funksionin arsimor të praktikës.

Z. Siebel shtoi se: “Një qasje sistematike duhet të bazohet në një partneritet të fortë të të gjithë aktorëve të përfshirë dhe duhet të mbulojë gjithçka, nga strategjia deri në zbatim”.

Praktikat si faktor ndihmues për rimëkëmbjen nga kriza

Duke iu drejtuar debatit për rimëkëmbjen nga kriza, ai theksoi se transformimet digjitale dhe të gjelbërta duhet të jenë të drejta për të gjithë dhe se praktika profesionale është e vlefshme për sa kohë u reziston goditjeve të jashtme dhe është efikase përballë tendencave strukturore afatgjata.

“Praktika profesionale nuk është një dyqan riparimesh, por ajo krijon kushtet për rimëkëmbjen nga kriza. Duke përqafuar aftësimin me praktika, ne mund të synojmë një rimëkëmbje të bazuar në punë.”

Jürgen Siebel

Ai përfundoi me paralajmërimin se ka ende shumë për të bërë para se të flasim për skema efektive dhe cilësore të praktikës profesionale në të gjithë shtetet anëtare të BE-së.

Komisioneri Evropian për Punë dhe të Drejta Sociale, Nicolas Schmit, tha se praktikat profesionale janë një mënyrë e shkëlqyer dhe e suksesshme e kombinimit të të mësuarit dhe punës, duke shtuar se ne duhet të nxisim kompanitë, veçanërisht ndërmarrjet e vogla e të mesme, të rrisin ose të paktën të vazhdojnë praktikat gjatë pandemisë.

“Rekuperimi nga kriza kërkon më tepër veprim. Kompanitë që kanë marrë praktikantë do të jenë në anën fituese kur ekonomia të rimëkëmbet. Sfida kryesore e promovimit të praktikës profesionale të nxënësve është në interes të përbashkët të qeverive, autoriteteve rajonale dhe, mbi të gjitha, bizneseve.”

Nicolas Schmit

Drejtori i Përgjithshëm i ILO-s, Guy Rider, bëri thirrje për një qasje me në qendër individin për të ardhmen e punës, duke thënë se kjo është tani më e rëndësishme se kurrë. Ai vuri në dukje se, sipas një sondazhi ndërkombëtar, 85% të praktikantëve u është ndërprerë puna dhe trajnimi gjatë pandemisë, duke dëmtuar perspektivat e tyre të punësimit. Kjo sepse jo të gjitha vendet kishin aftësinë për të zëvendësuar të mësuarit fizik me atë digjital.

 

Login (0)

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Appel aux associations innovantes en transition écologique

Plus

Exemples de ressources pédagogiques pour les publics NEETs et Migrants

En préparation d'un stage d'observation en Italie, une équipe de professionnels de l'insertion socioprofessionnels en Wallonie présentent des outils pédagogiques de base accessibles et potentiellement transposables dans d'autres pays, pour accompagner les NEETs et les primo-arrivants

Plus