Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Strategia naţională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020

Cel mai amplu indicator utilizat pentru măsurarea țintei Uniunii Europene privind procentul populației aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (AROPE), este compus din trei elemente: procentul populației aflată în risc de sărăcie relativă după transferuri sociale (AROP), procentul persoanelor care trăiesc în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii și persoane aflate în deprivare materială severă. Orice persoană care îndeplinește cel puțin una din aceste trei condiții este considerată în risc de sărăcie sau excluziune socială.

În anul 2013, 40,4% din populația României era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Persoanele şi/sau familiile sărace sunt cele ale căror venit anual este sub 60% din mediana venitului disponibil pe adult echivalent. În anul 2008, acest grup a numărat aproape 5 milioane de români. Obiectivul Guvernului este de a reduce acest număr cu cel puţin 580.000 până în anul 2020. Acest obiectiv este stabilit prin Strategia Europa 2020 şi prin Programul Naţional de Reformă (PNR) al României şi sunt sprijinite de UE, care consideră că incluziunea socială și reducerea sărăciei reprezintă elemente esenţiale pentru atingerea obiectivelor strategice ale programului Europa 2020. În 2012, ultimul an pentru care există estimări, numărul acestora era deja redus la 4,8 milioane, ceea ce înseamnă că 30% din obiectiv a fost deja îndeplinit. Din 2012 până în 2020, obiectivul este de a scoate alte 400.000 de persoane din sărăcie.

Principalele grupuri vulnerabile de populație din România:1. Persoanele sărace/cu venituri reduse;2. Copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea și susținerea părinților;3. Vârstnicii singuri sau aflați în stare de dependență;4. Persoanele de etnie romă;5. Persoanele cu dizabilități;6. Alte grupuri vulnerabile (persoane dependente de droguri sau alcool, victime ale violenței în familie, persoane care au ispășit pedepse privative de libertate, persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune, etc.);7. Persoane care trăiesc în comunități marginalizate. Aceste persoane constituie grupul ţintă al Strategiei, şi beneficiarii cheie ai măsurilor care vor fi implementate în perioada 2015-2020.

În calitate de stat membru al UE, România face permanent demersuri pentru a se apropia de nivelul veniturilor şi al standardului de viaţă din celelalte State Membre UE, deşi recenta criză economică a încetinit acest proces. Pentru a obține o reducere consistentă și de durată a ponderii populației expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, România şi-a propus ca obiectiv atingerea unui procent de 70% a ratei de ocupare a forţei de muncă în cadrul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20-64 de ani până în anul 2020, comparativ cu procentul actual de 64%.

În acest context, România a elaborat o strategie privind incluziunea socială și reducerea sărăciei printr-un proces minuțios și incluziv care presupune:1) o analiză intersectorială extinsă a situației actuale și a problemelor preconizate legate de agenda incluziunii sociale, realizată în cooperare cu Banca Mondială;2) un proces larg de consultare privind Obiectivele strategice naționale și drumul care trebuie urmat;3) stabilirea de obiective specifice și crearea unei liste de măsuri prioritare pentru perioada 2015- 2020;4) crearea unui Plan strategicde acțiuni prin care se oferă detalii despre modul cum pot fi implementate, în perioada 2015 – 2020, aceste obiective specifice, precum și acțiunile prioritare;5) elaborarea ulterioară a unui Plan operaţional de acţiuni pentru perioada 2015 – 2017, care va cuprinde măsurile pentru perioada imediat următoare, precum și modul de realizare a intervenției pentru acțiunile prioritare.

Prezenta Strategie a fost adoptată prin Hotărârea de Guvern nr. 463/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020 şi Planul strategic de acţiuni pentru perioada 2015 – 2020. Strategia este însoțită și de un Plan Strategic de Acțiuni.

Resource Details
Resource author
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!