Resource Details
RESSOURCE

Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie in Nederland

Het niveau van basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen dat benodigd is om in onze samenleving te kunnen functioneren is hoger geworden. Het Actieplan Laaggeletterdheid 2012- 2015 stelt daarom met name de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen centraal in de educatie voor volwassenen en digitale vaardigheden voor zover voorwaardelijk voor het kunnen toepassen van Nederlandse taal en rekenen volgens de eisen van deze tijd.

Met de invoering van de AMvB Referentieniveaus taal en rekenen (2010, op basis van het Referentiekader taal en rekenen Meijerink) heeft de minister een kader geschapen voor het reguliere onderwijs van po tot hbo om de prestaties op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen in kaart te brengen en te structureel te kunnen verbeteren.

In 2012 is het Referentiekader taal en rekenen in opdracht van het ministerie van OCW uitgewerkt in de context van het leren en werken van volwassenen. Sinds 1 januari 2013 is dit Referentiekader taal en rekenen ook voor de volwasseneneducatie vastgesteld, de Standaarden en eindtermen ve.

Met de vaststelling van eindtermen voor de volwasseneneducatie wordt de structuur geborgd. Professionals in de volwasseneneducatie kunnen hiermee aan de slag om aan het Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 uitvoering te geven. Voor alle betrokkenen en beleidsmakers zal de structuur uiteindelijk inzicht geven in de vorderingen van cursisten en de inhoud van opleidingen in de volwasseneneducatie.

Resource Details
Resource author
Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie
Type de ressource
Ressources éducatives libres
PAYS
Nederland
Date de publication
Langue du document
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!