Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: SOTSIAALTÖÖ

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Sotsiaaltöö valdkonna põhikutsealadel töötab umbes 9800 inimest, mis moodustab 1,6% kogu tööga hõivatud rahvastikust. Sotsiaaltöö valdkonna töötajad on jaotunud üle terve Eesti, arvuliselt enam on neid suurema elanike arvuga piirkondades. 2/3 töötajatest on keskastmespetsialistid ja isikuhooldustöötajad, 1/3 on tippspetsialistid ja juhid. Sotsiaaltöö valdkonna töötajad on enamasti naised, vaid kümnendik valdkonnas hõivatutest on mehed. Valdkonna töötajatest on 60% vanemad kui 40 aastat ning veerand tööjõust jääb 50–59 aastaste vanusegruppi.

Täienduskoolitus

Sotsiaaltöö valdkonnas asuvad sageli tööle inimesed, kes on varasemalt töötanud teistes valdkondades ning kellel on tihti tasemeharidus omandatud mõnel muul erialal. Nad vajavad töötamiseks erialaseid täienduskoolitusi. Teiste sõnadega on sotsiaaltöö valdkonnas suures osas tegemist täiskasvanud ja töökogemusega õppijate ja töötajatega. Erialaste teadmiste omandamiseks sobib hästi ümberõpe ja täienduskoolitus. Valdkonna üks olulisemaid täienduskoolituse pakkujaid on Tervise Arengu Instituut, aga ka kutse- ja kõrgkoolid ning teised täienduskoolitusasutused.

Täienduskoolituse kontekstis on uuringus rõhutatud järgmiste oskuste ja teadmiste olulisust:

  • juhtidel kvaliteedijuhtimine, kommunikatsioonijuhtimine ja teenuste disain;
  • sotsiaaltöötajatel ja nõustajatel klienditöö meetodid, spetsiifilised nõustamisoskused (võlanõustamine, perenõustamine, ohvrinõustamine), sihtrühmast tulenevad haigus- ja puudespetsiifilised teadmised ja oskused, seaduste tundmine ja õigusalased teadmised, teenuste disain, uute IT-lahenduste kasutamine, arendamine ja rakendamine;
  • lapsehoidjatel ja asenduskodu töötajatel teadmised lapse arengupsühholoogiast, kiindumus - teooriast ja laste seksuaalsuse teemadest, meditsiinialased teadmised, pedagoogilised oskused sügava puudega lastega töötamisel, oskus nõustada traumakogemusega last, oskus toime tulla probleemselt käituva kliendiga ning oskus nõustada ja motiveerida sundklienti;
  • hooldustöötajatel tehniliste ja infotehnoloogiliste abivahendite kasutamisoskus, probleemselt käituva kliendiga toimetuleku oskus, teadmised dementsussündroomiga inimestest;
  • tegevusjuhendajatel jõustava-juhendava-motiveeriva klienditöö oskus, infotehnoloogiliste ja tehniliste abivahendite kasutamise oskus, probleemselt käituva kliendiga toimetuleku oskus, sihtrühmapõhised eriteadmised;
  • tugiisikutel arengupsühholoogia ja psüühiliste erivajaduste tundmine ning probleemselt käituva kliendiga toimetuleku oskus.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

 

Resource Details
Resource author
Karin Jõers-Türn, Rain Leoma, Kutsekoda SA
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!