Aller au contenu principal
News
Actualités

Činnosť Metodicko-pedagogického centra v období COVID-19

Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje vzdelávanie v programoch a moduloch programov vzdelávania a realizuje atestácie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov regionálneho školstva na základe oprávnenia č. 1/2019-AT vydaného ministerstvom školstva. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje vzdelávacie podujatia a poskytuje poradenstvo a odborno-metodickú podporu. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.

 

                                                 

 

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) po prerušení prezenčnej formy vzdelávania z dôvodu mimoriadnej situácie v čase COVID-19 veľmi promptne presunulo vzdelávacie aktivity do online priestoru. Rekonštrukciou svojej webovej stránky vytvorilo nové možnosti online vzdelávania a poradenstva formou webinárov, učiteľských fór a konzultácií pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ). Táto nová situácia bola v porovnaní s prezenčnou formou vzdelávania organizačne náročnejšia. Odbornú pomoc si vyžadovali nielen záujemcovia o online vzdelávanie, ale aj lektori, ktorí v online prostredí zatiaľ nepracovali a mali len základné zručnosti práce s informačnými technológiami.

 V období od marca do začiatku júna 2020 MPC realizovalo:

1. Kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch funkčného vzdelávania, funkčného inovačného vzdelávania, aktualizačného vzdelávania a špecializačného vzdelávania v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzdelávaní v uvedených akreditovaných vzdelávacích programoch sa zúčastnilo spolu 902 PZ a OZ.

2. Webináre zamerané najmä na aktuálne témy:

 • profesijný rozvoj, portfólio, atestácie,
 • ako vzdelávať v období zatvorených škôl,
 • digitálna podpora výučby v domácom prostredí,
 • problematika hodnotenia a klasifikácie žiakov na diaľku,
 • hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania,
 • obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2. stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania,
 • vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k internetu,
 • kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka.

Celkovo bolo zrealizovaných 89 webinárov, ktorých sa zúčastnilo 1 131 záujemcov.

3. Konzultácie pre jednotlivcov a skupiny na aktuálne témy, ktoré poskytujú učitelia profesijného rozvoja podľa harmonogramu dostupného na https://mpc-edu.sk/individualne-konzultacie.

4. Učiteľské online fóra, ktoré poskytujú priestor na online diskusiu podľa zameraní. Zoznam učiteľských online fór je dostupný na https://mpc-edu.sk/ucitelske-fora.

5. Tvorbu programov vzdelávania v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.

  • 7 programov – funkčné vzdelávanie
  • 9 programov – predatestačné vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do kariérového stupňa PZ s I. atestáciou
  • 16 programov – špecializačné vzdelávanie
  • 7 programov – kvalifikačné vzdelávanie

Spolu bolo vytvorených 39 programov vzdelávania, z ktorých 1 program je schválený MŠVVaŠ SR, 21 programov bolo zaslaných na MŠVVaŠ SR na schválenie a 17 programov je vytvorených, ale zatiaľ neboli zaslané na schválenie.

V štádiu tvorby je 10 programov vzdelávania:

  • 3 programy – predatestačné vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do kariérového stupňa PZ s II. atestáciou
  • 7 programov – inovačné vzdelávanie.

 

6. Tvorbu metodických materiálov, učebných zdrojov a metodických inšpirácií na využitie v pedagogickej praxi. Autormi uvedených vzdelávacích zdrojov sú učitelia profesijného rozvoja MPC, pričom niektoré materiály vznikli v rámci spolupráce s lektormi a účastníkmi vzdelávania.

Všetky materiály sú voľne dostupné na: https://mpc-edu.sk/publikacie_vsetky https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie.

Rovnako ako pri všetkých vzdelávacích podujatiach realizovaných prezenčnou formou aj po ukončení webinárov účastníci dostávali notifikačnú správu s dotazníkom na vyjadrenie svojho názoru na podujatie, ktorého sa zúčastnili.

Účastníci kladne hodnotili zaujímavé, podnetné, inšpiratívne a užitočné témy, ocenili informácie, ktoré sú prínosné pre prax. Pre mnohých je vyhovujúca forma dištančného vzdelávania, najmä pre účastníkov zo vzdialenejších oblastí Slovenska.

Na zlepšenie kvality ponuky odborno-metodickej pomoci sú pre nás dôležité aj kritické pripomienky a vymedzenie oblastí možného zlepšenia. Okrem pozitívnej spätnej väzby účastníci pomenovali aj to, že pociťovali obmedzenú možnosť vzájomného stretávania sa a verbálnej komunikácie, chýbala im sociálna interakcia. Pri vzdelávaní online formou bez adekvátneho technického zabezpečenia, kvality lokálneho internetového signálu sa cítili neistí a nekomfortne. Ako záťaž vnímali úlohy na samoštúdium, množstvo sprostredkovaných informácií a krátky časový rozsah aktivít.

Aktuálne v MPC pripravujeme ponuku vzdelávacích podujatí počas letných mesiacov júl a august. Pri výbere tematického zamerania a formy ponúkaných podujatí budeme reflektovať spätnú väzbu od účastníkov, aktuálne priority rezortu a prejavený záujem PZ a OZ.

 

Zdroj:

https://www.minedu.sk/cinnost-metodicko-pedagogickeho-centra-v-obdobi-covid-19/?fbclid=IwAR2a7KFSSUZr6Pz0J3DJCuVzZDjNkKPLBCRjyxj5_2f8xTs1RXXefVtDBY

 

Login (0)

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus