Resource Details
RESSOURCE

Üliõpilaste hinnangud oma õpingute peatumise või katkestamise põhjustele ühe Eesti ülikooli kolledži näitel

Magistritöö eesmärk oli välja selgitada endiste üliõpilaste hinnangud oma ülikooliõpingute peatumise või katkestamise põhjustele ja ülikooli lõpetamist soodustavatele teguritele ühe Eesti ülikooli kolledži näitel ning võrrelda nii päevases õppes kui avatud ülikoolis õppinute hinnanguid oma peatumise või katkestamise põhjustele.

Uuriti kahte tüüpi endisi üliõpilasi (õppekavast oli täidetud vähemalt 75%): üliõpilased, kes vaatamata õpingute ajutisele peatumisele (akadeemiline puhkus, õpingute pikendamine, eksmatrikuleerimine) viisid oma õpingud lõpule, ja üliõpilased, kes on eksmatrikuleeritud ja pole siiani lõpetanud.

Magistritöö teoreetiline ülevaade keskendus üliõpilaste ülikoolist väljalangemist põhjendavale akadeemilise ja sotsiaalse sidususe teooriale ning sellest lähtuvatele eelnevatele uuringutele. Andmeid koguti veebipõhise ankeediga (vastajaid 123), mille vastuseid analüüsiti nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete meetoditega.

Uurimuse tulemustest selgus, et ülikooliõpingute lõpuleviimist õpingute peatumise järel mõjutas üliõpilase akadeemiline sidusus – lõpetasid need õppijad, kellel oli kindel eesmärk saada kõrgharidus, kes tundsid huvi valdkonna vastu ja nägid nii otsest kui kaudset kasu ülikooli diplomi saamisest. Endiste üliõpilaste hinnangul segasid ülikooli lõpetamist ennekõike lõputöö kirjutamisega seonduvad probleemid ja majanduslikud takistused. Käeoleva uurimuse alusel puudus seos ülikooliõpingute lõpetamise/katkestamise ja era- ning tööeluliste muutuste vahel. Samuti tuli tulemustest esile, et peatunud pidasid õpingute lõpuleviimise peamisteks motivaatoriteks üliõpilase sisemist tahet, motivatsiooni, soovi saada kõrgharidus, aga katkestanute meelest peaks neid toetatama väljapoolt (lõputöö kirjutamisprotsessi parem korraldus, õpingutealase info parem liikumine, majanduslike tingimuste paranemine, töökoormuse vähenemine jne). Endised üliõpilased soovitasid ülikoolil tõhustada lõputöö kirjutamise protsessi, parendada infovahetust ülikooliõpingud katkestanutega ning toetada katkestanuid nii akadeemilise kui psühholoogilise nõustamisega.

Võtmesõnad: ülikooliõpingute peatumine ja katkestamine, akadeemiline sidusus, sotsiaalne sidusus, lõputöö

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Resource author
Rita Viik
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Eesti
Date de publication
Langue du document
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!