Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Lastekaitsetöötajate arvamused Tervise Arengu Instituudi korraldatud täienduskoolitusest

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida lastekaitsetöötajate arvamusi TAI poolt välja töötatud täienduskoolitusprogrammis osalemise kohta. Soovisin teada, kuidas lastekaitsetöötajad hindavad täienduskoolitustel osalemise kasulikkust ning kas koolitustel omandatud teadmisi ja oskusi rakendatakse oma igapäevases töös. Lisaks soovisin välja selgitada, millistel teemadel lastekaitsetöötajad veel koolitusi vajaksid.

Eesmärgi saavutamiseks püstitasin alljärgnevad uurimisküsimused: 1. Kuidas hindavad lastekaitsetöötajad peale TAI korraldatud täienduskoolitusmoodulite läbimist oma oskusi ja teadmisi neil teemadel, mida koolitustel käsitleti? 2. Kas nad rakendavad omandatud teadmisi ja oskusi oma igapäevatööd tehes? 3. Milline on lastekaitsetöötajate hinnang läbitud täienduskoolitusmooduleid ja neis sisalduvaid teemasid?

Uurimuse eesmärgi saavutamiseks viisin läbi ankeetküsitluse nende kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate seas, kes olid läbinud TAI täienduskoolituse ja kogutud andmeid analüüsisin kasutades kirjeldavat statistikat. Uurimuse üldkogum oli 201 lastekaitsetöötajat – nii palju on spetsialiste, kes on osalenud vähemalt ühel TAI poolt korraldatud koolitusel. Peale ankeedi laiali jagamist tulid mõned e-kirjad tagasi ning kokkuvõttes jõudis ankeet 188 lastekaitsetöötajani. Ankeedile vastamise aktiivsus oli väike, uurimuse osales 46 vastajat. Seetõttu ei saa tulemuste põhjal teha üldistavaid järeldusi kogu üldkogumi kohta, ent andmed võimaldavad siiski saada ülevaate lastekaitsetöötajate hinnangutest. Magistritöö teoreetilises osas andsin ülevaate täiskasvanueas õppimise olulistest aspektidest, elukestva õppe lähenemisest üldiselt ning selle tähtsusest sotsiaaltöös.

Uurimusest selgus, et lastekaitsetöötajad peavad erialast enesetäiendamist väga oluliseks, see annab võimaluse omanda uusi teadmisi ja oskusi ning kinnitada juba olemasolevaid. Samuti peavad lastekaitsetöötajad koolitustel käies oluliseks kolleegide omavahelist suhtlust ning asjaolu, et see annab võimaluse leida ametialaselt uusi tutvusi lisaks ka kõrvalerialade spetsialistidega. Nii kolleegide, aga ka teiste spetsialisteidega suheldes hinnatase võimalust koguda häid praktikaid. Vastajad olid arvamusel, et enese erialane täiendamine toob igapäevatöösse vaheldust ja aitab kaasa enesekindluse tekkimisele ning vältida läbipõlemist. 

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Resource author
Monika Riba
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!