Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

CVTI zverejnilo pravidelný výstup zo štatistického zberu DALV za rok 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR zverejnilo pravidelný výstup zo štatistického zberu DALV za rok 2019: „Ďalšie vzdelávanie 2019 – Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019.“

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR je zabezpečované CVTI od roku 2014. Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby staršie ako 15 rokov). Z údajov zozbieraných za rok 2019 bola spracovaná táto informačná publikácia, ktorá obsahuje zoznam vzdelávacích inštitúcií realizujúcich ďalšie vzdelávanie v SR (za všetky rezorty) s uvedením ich vzdelávacích programov. Vzdelávacie inštitúcie a ich regionálne pôsobiace pracoviská (organizačné zložky, detašované pracoviská a pod.) sú usporiadané podľa krajov a okresov. V záujme získať prehľad o možnostiach, ponuke a realizácii vzdelávania v ktorejkoľvek oblasti aj po ukončení formálneho školského vzdelávania, ukladá zákon vzdelávacím inštitúciám spravodajskú povinnosť, s ročnou periodicitou podľa stavu ku koncu kalendárneho roka, poskytnúť údaje MŠVVaŠ SR do 15. februára nasledujúceho roku. Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Resource Details
ISBN
ISBN 978-80-89965-37-3
Resource author
Mgr. František Blanár, Mgr. Kristína Petríková
Type de ressource
Autre
PAYS
Date de publication
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!