Resource Details
RESSOURCE

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ. Доклад на Евридика, 2015 г.

Този доклад на Евридика има за цел да предостави данни в областта на образованието и обучението на възрастни в Европа и да подкрепи процеса на вземане на решения на политическо ниво. Насърчавайки интегриран подход към ученето през целия живот, докладът очертава политики и мерки за осигуряване на достъп до възможности за обучение на възрастни, чиито умения и квалификации не отговарят напълно на актуалния пазар на труда и на социалните изисквания. В този смисъл докладът дава широка перспектива, отчитайки и изследвайки голям брой взаимосвързани области.

Започвайки с набор от общи показатели за образованието и обучението на възрастни (Глава 1), докладът изследва политическите ангажименти, поети на най-високо ниво в йерархията на публичните власти, за да се осигури достъп до учене през целия живот на най-уязвимите групи възрастни  обучаеми, и по-специално на тези, които нямат основни умения или са с ниско ниво на квалификация, или изобщо без  каквато и да е квалификация (Глава 2). Прави се преглед по държави на публично субсидираните програми и програмни рамки, които имат за цел да осигурят възможности възрастните да повишават своите умения и квалификации в зряла възраст (Глава 3). Докладът  разглежда и въпроса за гъвкавостта на ученето, като посочва мерките, които е вероятно да улеснят завръщането на възрастните  в образованието и обучението (Глава 4). Дейностите по обхващане на евентуални обучаеми и услугите за професионално ориентиране съставляват друг елемент от изследването (Глава 5). Накрая са изследвани финансовите мерки, които биха могли да насърчат участието на възрастните в образованието и обучението, като се обръща специално внимание на финансовите стимули за групи с ограничено участие в ученето през целия живот (Глава 6).

Resource Details
Resource author
Евридика, 2015 г.
Type de ressource
Études et rapports
PAYS
Европа
Date de publication
Langue du document
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!