Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Digitaalse õppematerjali loomise soovitused. Juhend digitaalse õppematerjali autorile

EessõnaKäesolev juhend koondab üldiseid suunised digitaalsete õppematerjalide sisu, tehnilise teostamise, vormistamise ja jagamise kohta ning kirjeldab erinevaid õppematerjalide tüüpe koos lühikeste kasutuskirjeldustega.

Juhendi eesmärk on toetada õppematerjalide autoreid digitaalsete õppematerjalide koostamisel, olemasolevate materjalide kasutamisel ning anda suunised nii uute kui ka olemasolevate materjalide jagamiseks.

Juhend on mõeldud üldhariduskoolide kõikide kooliastmete ja alushariduse õpetajatele ning kutse- ja kõrgkoolide õppejõududele. Sisult on nende sihtrühmade loodud materjalid väga erinevad, kuid digitaalsete õppematerjalide kvaliteedinõuded nende loomiseks on sarnased.

Erinevatel haridusastmetel kasutatakse tavaliselt osaliselt erinevat pedagoogilist terminoloogiat, nt “õpitulemused” vs. “õpiväljundid”. Esimest kasutavad riikliku õppekava toel üldhariduskoolid, teist kõrg- ja kutseharidusasutused. Seetõttu on juhendis loobutud topeltterminite kasutamisest ja räägitakse läbivalt “õpitulemustest”. Ka õppetegevuste läbiviija kohta on erinevatel haridusastmetel erinevad terminid: “õpetaja” vs. “õppejõud”. Selles juhendis kasutame läbivalt nimetust “õpetaja”.

SissejuhatusMuutunud õpikäsitus, mida rõhutatakse “Eesti elukestva õppe strateegias 2020” (HTM, 2014), tähendab õppijakeskset õpet ja kaasajal vajalike üldoskuste arendamist. Selle järgi integreeritakse võtmepädevuste nagu meeskonnatöö, ajaplaneerimisoskus, informatsiooni kasutamise pädevus, digipädevus jms arendamine kõikidesse õppeainetesse. Seega on nende pädevuste arendamine kõigi aineõpetajate ülesanne.

Digivahendid arenevad kogu aeg ja võimaldavad rakendada uusi õppemeetodeid, motiveerida õppijaid ning muuta õppimist huvitavamaks ja tõhusamaks. Seni on digivahendite ja õppijakeskse õpetamise rakendamise suurim takistus olnud interaktiivsete õppematerjalide vähesus ja nende kvaliteedi ebaühtlus.

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 on viis suurt eesmärki (HTM, 2014): muutunud õpikäsitus, pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid, elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus, digipööre elukestvas õppes ja võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv.

Juhendiga loodame kaasa aidata eelnimetatutest kahe eesmärgi saavutamisele:

Muutunud õpikäsitus. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus on rakendatud kõigil haridustasemetel ja -liikides.Digipööre elukestvas õppes. Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranenud on kogu elanikkonna digioskused ning tagatud on ligipääs uue põlvkonna digitaristule.Eesmärkide elluviimist aitab saavutada riiklike õppekavade sihte ja õpitulemusi toetava digitaalse õppevara olemasolu, sh õpiobjektid, mobiilirakendused, veebipõhised hindamisvahendid jpm.

Digitaalse õppevaraga saab valida õppimise aega, kohta, kohandada õppeaine raskusastet ja õppimise tempot.Digitaalse õppevara paljusus loob võimaluse õppevara kvaliteedi tõusuks, digipädevuste arendamiseks ja uute teadmiste lõimimiseks erinevate aine- ja eluvaldkondadega, samuti õpetab õppima ja probleeme lahendama ning tegema seda koostöös. Digitaalse õppevaraga saab valida õppimise aega, kohta, kohandada õppeaine raskusastet ja õppimise tempot.

Sobiliku digitaalse õppematerjali kasutamiseks peavad nii õpetaja kui ka õppija olema võimelised digitaalset õppematerjali leidma, kohandama või ise looma ning teistega jagama, st olema digitaalselt pädevad.

Juhendi eesmärk on luua ühtne arusaam sellest, mis on digitaalne õppematerjal ning aidata õppematerjali autoril saavutada järgmisi oskusi:

  • analüüsida enda loodud digitaalseid õppematerjale lähtuvalt nende kvaliteedipõhimõtetest;
  • luua või parendada digitaalset õppematerjal lähtuvalt analüüsi tulemustest;
  • avalikustada ja jagada õppematerjali erinevates veebikeskkondades ja repositooriumites, määrates sobivaid kasutustingimusi ja litsentse.

Loodame, et juhend toetab kvaliteetsete digitaalsete õppematerjalide hulga plahvatuslikku kasvu ja nende laiemat kasutuselevõttu.

Resource Details
Resource author
Anne Villems
Type de ressource
Débouchés et ressources
PAYS
Mots-clés
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!