Aller au contenu principal
Blog
Blog

Teel süsinikdioksiidivabasse ELi 2050. aastaks: kuidas toetada täiskasvanute koolituse rohujuuretasandi algatustega ELi pikaajalist kliimastrateegiat

Keskkonnaprobleemid on arenenud paralleelselt kogu maailmas, ehkki erisugusel määral, ning rahvusvahelised, Euroopa ja siseriiklikud eeskirjad arenevad ühtlaselt vastavalt nende enda ajaskaalale. Keskkonnaõiguse arengus on kolm etappi.

Towards a Zero carbon EU

Keskkonnaprobleemid on arenenud paralleelselt kogu maailmas, ehkki erisugusel määral, ning rahvusvahelised, Euroopa ja siseriiklikud eeskirjad arenevad ühtlaselt vastavalt nende enda ajaskaalale. Keskkonnaõiguse arengus on kolm etappi.

Esiteks: keskkonnateema üleminek väikese või olematu õigusliku olulisusega teemalt suure õigusliku tähtsusega küsimusele. Teiseks on keskkonna õiguskaitse suurendamine ja teema kinnistamine peamise huvi teemana, mis saab teistest teemadest suuremat kaitset. Kolmandaks - ja selles etapis oleme praegu - on täieliku teadlikkuse saavutamine keskkonnaõiguse valdkonnavälisest olemusest, mis nõuab, et me mitte ainult ei integreeriks keskkonnaalaseid arutelusid muude teemadega, vaid kujundaksime need arutelud ümber. Väljavaade on nihkumas sellelt, kus vaadeldakse keskkonda ainult "säästva arengu" seisukohalt, sinna, mis arvestab looduse ja eluslooduse, sealhulgas inimliikide ja loodusvarade austamisel põhinevate muude arengutüüpidega.

ELi juhid kiitsid 2019. aasta detsembris heaks eesmärgi saavutada 2050. aastaks süsinikdioksiidivaba EL. ELi juhid palusid nõukogul jätkata tööd ka Euroopa Roheleppega. Juhid tunnistasid vajadust kehtestada soodne raamistik, et tagada kulutõhus, sotsiaalselt tasakaalustatud ja õiglane üleminek kliimaneutraalsusele, võttes arvesse riikide erisugust olukorda.

Nõukogu kiitis 2019. aasta oktoobris heaks järeldused, mis sisaldavad suuniseid ELi keskkonna- ja kliimamuutustele ajavahemikus 2021–2030. Nõukogu kutsub oma järeldustes komisjoni esitama hiljemalt 2020. aasta alguseks ambitsioonika ja suunatud ettepaneku, mis on seotud 8. keskkonnaalase tegevusprogrammiga (EAP).

Järeldused põhinevad 20. juunil 2019 Euroopa Ülemkogu vastu võetud uuel ELi strateegilisel tegevuskaval, milles rõhutatakse kiireloomulist vajadust luua roheline, õiglane, sotsiaalne ja süsinikdioksiidivaba Euroopa. Nõukogu rõhutab oma järeldustes, et kliimamuutused, reostus, bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja aina kasvav nõudlus loodusvarade järele ohustavad praeguste ja tulevaste põlvkondade heaolu ja väljavaateid.

Selles rõhutatakse vajadust võtta täiendavaid meetmeid bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks ja taastamiseks, sealhulgas võtta vastu bioloogilise mitmekesisuse ambitsioonikad eesmärgid 8. EAPs. Samuti kutsub nõukogu komisjoni üles mitte viivitama liidu mittetoksilise keskkonna strateegia tutvustamisega, mis keskendub täielikult sisesekretsioonisüsteemi kahjustajatele, kemikaalide koosmõjule ja nanomaterjalidele.

Komisjoni on kutsutud koostama ka uut ringmajanduse tegevuskava ja pikaajalist strateegilist raamistikku, sealhulgas ühist ringmajanduse visiooni. Praeguseks saame tõdeda, et ELi keskkonnapoliitika ja õigusaktide eesmärk on pakkuda liidu kodanikele rahuldavat elukvaliteeti, austades samas planeedi ökoloogilisi piiranguid. Need põhinevad uuenduslikul ja ringmajandusel, kus bioloogilist mitmekesisust kaitstakse, suurendatakse ja taastatakse ning keskkonna terviseohte minimeeritakse, suurendades niiviisi meie ühiskonna vastupanuvõimet ja eraldades majanduskasvu ressursside kasutamisest.

Arvestades pöördelist tervisealast eriolukorda, millega liit silmitsi seisab seoses COVID-19-ga, peame tõenäoliselt ootama aasta lõpuni või järgmise aasta alguseni, enne kui saame teada, kas ja kuidas 8. EAP hõlmab erimeetmeid keskkonnateadlikkuse ja täiskasvanud kodanike koolituse valdkonnas. Seetõttu soovime selle blogipostitusega esile tuua mõne hea tava, mis on juba aidanud saavutada Euroopa Liidu praegusi ja tulevasi keskkonnaga seotud prioriteete!

Ringmajandus

  • #CEstakeholderEU on Euroopa ringmajanduse sidusrühmade platvorm, Euroopa Komisjoni ja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee ühisalgatus. Siin saavad täiskasvanute koolitajad hõlpsalt otsida ja leida praktilisi tegevusi, mida saab kasutada nii juhtumianalüüsina täiskasvanute eri rühmade tundlikkuse tõstmiseks kui ka nende täiskasvanute innustamiseks, kes on valmis ümberõppeks ja hakkama kestlikeks ettevõtjateks.

Mere - ja rannikukeskkonna kaitse

  • RECORDI-projekti YouTube'i kanal pakub üheksat kaunist dokumentaalfilmi paljudest headest tavadest erinevatest ELi riikidest, kuidas parandada kõrvaliste rannikualade kultuuri- ja majanduskeskkonda, tuues kokku kultuuripärandi ja ökoturismiga seotud ettevõtluse.

Puhas õhk

  • Autovaba Oslo on rahvusvaheliselt tunnustatud kui üks tõhusamaid algatusi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise, kodanike heaolu suurendamise ja sotsiaalse kaasatuse edendamise ühendamisel. Algatus algab eeldusest, et aktiivset linnaelu ei saa lihtsalt üle võtta, vaid see tuleb luua omavalitsuse ning elanike, ettevõtete ja organisatsioonide vahelise koostöö kaudu. Selle taustal kutsutakse Oslos kõiki üles esitama oma mõtteid ja ideid autovaba avaliku ruumi kasutamiseks, eesmärgiga hõlbustada autode mittekasutamist.

Keemiliste ainete ohutus

  • Teatavate keemiliste ainete sattumine mesilaste keskkonda võib põhjustada mesilase tavatut ja ebaharilikkust käitumist ja suunataju kadumist. Et mesindus on kemikaalide ja seadmete müügi seisukohalt suur turg, on mittetulunduslik, uuringupõhine teave väga piiratud. Projekti Live and Let Bee abil on mitmed ELi organisatsioonid ühendanud jõud, et kujundada kõigile ühiskonnatasanditele suunatud ülevaatlik veebisait, mis sisaldab ökoloogilise mesinduse koolituskursust.

Mürasaaste vältimine ja vähendamine

  • Müra mõju meie käitumisele on nn akustilise ökoloogia oluline aspekt ja selle korralikuks mõistmiseks on vaja suuremat mürasaaste alast teadlikkust. Projekti Paysage Sonore eesmärk on anda oma panus sellesse uurimisvaldkonda, rakendades mitmeid algatusi "Helimaastiku tähelepaneliku kuulamise" valdkonnas.

Pinnaseerosiooni vähendamine kvaliteedi seisukohalt

  • AccessToLand on toetanud rohujuuretasandi organisatsioonide Euroopa võrgustiku loomist, mis tagab maa agroökoloogiliseks põllumajanduseks. Ajal, mil Lõuna-Euroopas laieneb kõrbestumine ja kliimamuutused mõjutavad isegi Põhja-Euroopa riike, esindab nende asjakohaste võrkude veebiportaal universaalteenistust kõigile, kes tunnevad huvi mahepõllumajanduse ja säästva põllumajanduse vastu.

Linnakeskkonna kestlik majandamine

  • Euroopa Liidu loova Euroopa programmi rahastatud projekt Shared Cities: Creative Momentum on kaasanud riigiasutusi, kõrgkoole, kultuuriasutusi, spetsialiste ja aktiivsed kodanikke uute ja paremate eluviiside uurimiseks linnades. Loovuspõhine sekkumine, mis on määratlenud uued linnaplaneerimise ja poliitika kujundamise viisid ning näidanud linnakodanikele, et nende osalemine on väärtusliku linnakeskkonna loomisel ülioluline.

Jäätmehooldus ja ringlussevõtt

  • FAct! The Food Actions projekt pakub osaluspõhist õppe- ja koolituspaketti toiduteadlikele majapidamistele. Iseõppivas töövihikus soovitatakse lihtsaid tegevusetappe. See sisaldab tegevusretsepte, toiduretsepte ja abimaterjale kõigi kolme järgmise teema jaoks: Toit ja jäätmed, Toit, kliima ja keskkond ning Toit ja tervis. Oma edusamme saate jälgida enne-ja-pärast-uuringute abil. Sidusraamatukogu sisaldab lisateavet, kui soovite hakata ise uurima. 

Veeressursside kaitse

  • Lisaks ametivõimude edendatavatele koostööprojektidele ja algatustele on temaatiliste maailmapäevade toetamine veel üks hea viis inimeste kaasamiseks keskkonnakaitsesse! Rahvusvahelise veepäeva algatas 1993. aastal ÜRO Veeressursside sekretariaatidevaheline rühm ja see on nüüd maailmas peamine algatus, mis puudutab mageveevarude kestliku majandamise edendamist.
Login (0)
Étiquettes

Vous souhaitez du contenu dans une autre langue?

Ce document est également disponible dans d'autres langues. Sélectionnez-en une ci-dessous.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus