Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Koncepce integrace cizinců na území ČR

Koncepce integrace cizinců na území ČR

Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 11. prosince 2000 č. 1266. Vycházela ze Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR přijatých usnesením vlády ČR ze dne 7. července 1999 č. 689, z vnitrostátní právní úpravy postavení cizinců v jednotlivých oblastech integrace cizinců a z mezinárodních dokumentů v dané oblasti. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2006 č. 126Usnesením vlády ČR ze dne 23. července 2008 č. 979 byla koordinační role při realizaci Koncepce integrace cizinců na území ČR převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na Ministerstvo vnitra.

Koncepce integrace cizinců počítá od svého vzniku se zapojením řady resortů (MV, MPSV, MŠMT, MPO, MZD, MMR a MK) a dalších partnerů (NNO a organizace cizinců, regionální a lokální správa, akademická sféra ad.). Reaguje tak na skutečnost, že integrace cizinců je komplexní problematikou, která se dotýká mnoha oblastí. Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců je každoročně předkládána vládě. V roce 2009 se jednalo o usnesení vlády ČR ze dne 16. února 2009 č. 183 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008, v roce 2010 o usnesení vlády ČR ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 (pdf, 392 kB). Opětně byla Koncepce aktualizována v roce 2011 - vláda přijala Usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 99 k Aktualizované koncepci integrace cizinců – Společné soužití (pdf, 340 kB) vč. postupu pro rok 2011. Rozpracování konkrétních úkolů pro realizaci integrační politiky v roce 2012 přináší usnesení vlády ČR ze dne 4. ledna 2012 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012 (pdf, 125 kB). Úkoly pro realizaci integrační politiky v roce 2013 přináší Usnesení vlády ČR č. 43 ze dne 16. ledna 2013 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2013 (pdf, 140 kB), úkoly na rok 2014 Usnesení vlády z 22. ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci Koncepce na rok 2014 (pdf, 137 kB), na rok 2015 pak Usnesení vlády ČR z 14.1.2015 č. 20 k Postupu při realizaci Aktualizované Koncepce integrace cizinců na rok 2015 (pdf, 205 kB). Do konce roku 2015 má MV za úkol předložit vládě nově aktualizovanou Koncepci.

Zprávy o realizaci Koncepce integrace cizinců jsou počínaje rokem 2011 zveřejňovány jako součást "Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR". Přílohou Zprávy je vždy přehled podpořených projektů a tabulková část. Tyto Zprávy jsou každoročně předkládány k projednání vládě ČR a Poslanecké sněmovně P ČR.

Cílová skupina

Základní cílovou skupinou integrace cizinců jsou občané třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) pobývající legálně na území ČR, kteří nejsou žadateli ani poživateli mezinárodní ochrany, a ve výjimečných krizových případech také občané EU. Pro integraci azylantů jsou určena specifická opatření Státního integračního programu.

Koordinace politiky integrace v gesci MV

Politika integrace cizinců je vnímána jako nedílná součást legální migrační politiky a musí tedy na vývoj migrace reagovat. Politika integrace cizinců bude nadále zaměřena nejen na podporu začlenění legálně pobývajících cizinců do společnosti, ale zejména na prevenci případných problémů v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritou. Cílem všech aktivit integrační politiky je předcházet vytváření uzavřených komunit imigrantů, společenské izolaci a sociálnímu vyloučení cizinců. Cílem je zachování sociální soudržnosti a harmonické nekonfliktní soužití všech obyvatel země.

Politika integrace cizinců bude nadále spočívat především na principech:

  • praktické spolupráce všech, kdo mohou přispět k úspěšnému průběhu integrace,
  • efektivity integračních opatření,
  • zvyšování informovanosti všech aktérů v procesu integrace,
  • jasných a uchopitelných výsledků všech integračních aktivit,
  • nových nástrojů (přímá spolupráce s obcemi, emergentní projekty obcí),
  • podpory rozvoje občanské společnosti - zejména pak v regionech v souvislosti s vytvářením regionálních integračních center.

Priority integrace cizinců

Cílená specifická opatření, která mají sloužit jako klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců v ČR, jsou:

  • znalost českého jazyka cizinci
  • ekonomická soběstačnost cizince
  • orientace cizince ve společnosti
  • vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti.

Činnost obcí, krajů a nestátních neziskových organizací

Integrace je procesem uskutečňujícím se především v místech usídlení či pracovních aktivit cizinců, tedy na regionální a lokální úrovni. Obce a kraje zároveň hrají důležitou roli při poskytování zpětné vazby ústředním orgánům státní správy o fungování integrační politiky, o situaci a postavení cizinců na daném území a o problémech, která v procesu integrace cizinců vyžadují řešení. Výrazem snahy Ministerstva vnitra přenést konkrétní opatření k integraci na úroveň regionů je podpora zřizování regionálních Center na podporu integrace cizinců z třetích zemí (Centra). Tato Centra jsou provozována na bázi projektů, zčásti financovaných z prostředků Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí (EIF) - v období 2009-2015, počínaje rokem 2015 pak z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF)..

Od září 2009 Centra zahájila činnost v prvních šesti krajích (PlzeňskémPardubickémMoravskoslezskémZlínském,Jihomoravském a Ústeckém), od roku 2010 fungují také v JihočeskémLibereckémKarlovarském a Olomouckém kraji. V roce 2012 zahájilo činnost Integrační centrum Praha o.p.s., v roce 2013 Integrační centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji a pobočka Centra v Pardubickém kraji - pracoviště na podporu integrace cizinců Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.

Centra plní funkci informačního střediska pro cizince a nástroje pro nastavení a realizaci integrační politiky v krajích. Cílem Center je zajistit v provázanosti s kraji poradenství pro cizince, kurzy a další preventivní činnost, permanentní monitoring situace a podporu rozvoje občanské společnosti; dále vytvořit regionální poradní platformu pro integraci. Kompletní informace o Centrech jsou zveřejněny v propagační publikaciSpolu a lépe, a to dvojjazyčně (čeština-angličtina).

Z hlediska efektivního fungování integrace je nezbytné zapojení lokální úrovně do tvorby a realizace politiky integrace cizinců. Ministerstvo vnitra iniciovalo realizaci emergentních projektů obcí. Tyto projekty jsou financovány převážně z dotace MV. Realizují je samosprávy zejména v obcích s významným počtem cizinců, a to v přímé součinnosti s cizinci žijícími v obci, NNO, školami a dalšími aktéry integrace v místě. Projekty mají charakter komplexní podpory integrace na místní úrovni a prevence potenciálního vzniku či mírnění napětí mezi cizinci a ostatními obyvateli obcí i prevence rizika vzniku uzavřených komunit. Poskytují samosprávám obcí impuls a podporu k vytvoření vlastní integrační strategie. , Během roku 2009 se emergentní projekty realizovaly v Plzni, Havlíčkově Brodě, v Pardubicích a v městských částech Praha 14, Praha 12 a Praha- Libuš, v roce 2010 navíc také v městské části Praha 13, v roce 2011 v Havlíčkově Brodě a MČ Praha 12, 13, a 14, v roce 2012 pak v Plzni, Havlíčkově Brodě, Jesenici, MČ Praha 3, 12, 13, 14 a Praha – Libuš, v roce 2013 v Havlíčkově Brodě, v Plzni a Chomutově, dále pak v městských částech hlavního města Prahy - v MČ Praha 3, 12, 13, 14 a v MČ Praha-Libuš V roce 2014 se projekty obcí realizovaly v Havlíčkově Brodě a v městských částech hlavního města Prahy - v MČ Praha 3, 12, 13, 14 a v MČ Praha-Libuš, v roce 2015 pak v Havlíčkově Brodě, Teplicích, a v MČ Praha 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14 a v MČ Praha-Libuš.

Významnou součástí projektů obcí jsou každoročně pořádané konference statutárních měst, které umožňují sdílení a přenos zkušeností i vzájemné kontakty mezi obcemi, které řeší projekty. Konference se vždy konají pod záštitou ministra vnitra. V rámci těchto projektů se v září 2009 uskutečnila v Plzni První celostátní konference statutárních měst řešících integraci cizinců na úrovni samospráv uskutečnila v září 2009 v Plzni. V roce 2010 proběhla v Pardubicích 2. celostátní konference statutárních měst "Aktuální výzvy v oblasti integrace cizinců", 3. celostátní konference nazvaná "Integrace cizinců z pohledu samosprávy" se v roce 2011 uskutečnila v Havlíčkově Brodě, 4. konference se v roce 2012 konala opět v Plzni pod názvem "Česká imigrační a integrační politika - Výzvy, vize, realita". V roce 2013 uspořádala MČ Praha 12, 5. konferenci "Integrace cizinců na úrovni samosprávy" a v roce 2014 se konala v MČ Praha - Libuš 6. celostátní konference měst a městských částí "Jak podpořit společné soužití s cizinci".

Nezastupitelnou úlohu v oblasti integraci cizinců mají nestátní neziskové organizace (NNO). V rámci Koncepce integrace cizinců je podporován vznik, činnost a rozvoj těchto organizací, vytvářejí se podmínky pro jejich aktivní účast při integraci cizinců. Činnost NNO v oblasti podpory integrace cizinců je finančně podporována m.j. z prostředků státního rozpočtu (dotace resortů), z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF) v období 2009-2015, počínaje rokem 2015 pak z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). K podpoře činností NNO jsou využívány i další fondy EU, resp. EHS a nadační zdroje.

Informace o cizincích a pro cizince

Zvyšování informovanosti cizinců i pracovníků v přímém kontaktu s cizinci považuje MV za jednu z priorit integrace. Pro zvýšení informovanosti cizinců o záležitostech pobytu zpřístupnilo MV imigrační portál (www.imigracniportal.cz), zřídilo informační linku pro cizince a vydalo řadu informačních letáků. Ve spolupráci s NNO pokračuje projekt asistence dlouhodobě pobývajícím cizincům přímo na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí průběžně aktualizují společné webové stránky Cizinci v České republice, které poskytují pracovníkům veřejné správy i dalším institucím a organizacím přístup k potřebným dokumentům, kontaktům a informacím podporujícím koordinaci realizace integrace cizinců v České republice. Stránky jsou zaměřeny především na integraci občanů třetích zemí (mimo EU).

Ministerstvo vnitra podpořilo zpracování třístupňového systému informací pro cizince, a to soubor předodjezdových informací"Příští zastávka - ČR", které jsou k dispozici na zastupitelských úřadech v zemích původu, dále úvodní adaptačně integrační kurzy"Vítejte v ČR" (předpokládá se, že tyto kurzy budou v budoucnu povinné pro všechny nově příchozí cizince) a instruktážní film a leták"Jak na to", který má cizincům usnadnit samostatné vyřizování pobytových záležitostí. Poskytovány jsou i nadále kurzy socio-kulturní orientace pro dlouhodobě pobývající cizince. MV publikovalo a průběžně aktualizuje řadu informačních příruček, vždy v 6-8 jazykových verzích. Informační publikace pro cizince jsou zveřejněny na webu MV ČR.

Neméně důležitá je informovanost většinové společnosti o záležitostech cizinců. MV podporuje akce k vzájemnému poznávání cizinců i majority i zaměřené na zmírnění xenofobních postojů vůči cizincům, a dále systematicky podporuje zvyšování odborných a interkulturních kompetencí pracovníků v kontaktu s cizinci.

Zajištění realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu je úkolem MŠMT ve spolupráci s MV. Veškeré informace související s vykonáním zkoušky jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách češtiny pro cizincewww.cestina-pro-cizince.cz.

Další informace

Další informace k tématu integrace cizinců lze např. získat na webových stránkách dalších participujících ministerstev – www.cizinci.cz,Ministerstvo práce a sociálních věcí (integrovaný portál), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo pro místní rozvojMinisterstvo kulturyMinisterstvo zdravotnictví, na stránkách Českého statistického úřadu a na Portálu veřejné správy ČR.

 

Odbor azylové a migrační politiky, 10. srpna 2015

Resource Details
Resource author
Ministerstvo vnitra ČR
Type de ressource
Niveau national et politiques
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!