Aller au contenu principal
Resource Details
RESSOURCE

Síť Eurydice

Síť Eurydice vznikla v roce 1980 jako jeden ze strategických nástrojů Evropské komise pro podporu evropské

spolupráce v oblasti vzdělávání. Původně byla součástí programu EU SOCRATES, od roku 2007 byla zařazena

pod Program celoživotního učení EU a od roku 2014 funguje v rámci programu Erasmus+.

 

Síť tvoří centrální Evropské oddělení (které je součástí Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální

oblast – EACEA) se sídlem v Bruselu a 41 národních oddělení umístěných v 37 zemích (28 členských zemí EU,

Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Lichtenštejnsko, Norsko,

Srbsko, Švýcarsko a Turecko). Česká republika se stala členem sítě v roce 1997. Od roku 2011 je české národní

oddělení součástí Domu zahraniční spolupráce.

 

Fungování sítě Eurydice je založeno na vzájemné spolupráci. Evropské oddělení koordinuje činnost, koncipuje a rozesílá

většinu publikací a navrhuje a spravuje ústřední webové stránky. Národní oddělení shromažďují údaje, podílejí se na jejich

vyhodnocování a zajišťují, aby se informační výstupy dostaly k cílovým skupinám v dané zemi.

Eurydice také spolupracuje s Eurostatem, Cedefopem, Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou agenturou

pro rozvoj speciálního vzdělávání a Centrem pro výzkum celoživotního učení. Eurydice rovněž podporuje spolupráci Evropské

komise s mezinárodními organizacemi, jako jsou OECD, Rada Evropy či UNESCO.

 

Přínos pro vzdělávací politiku

Vzdělávání je v současné době připisován velký význam, diskuse o něm probíhají po celé Evropě a jednotlivé země si

určily i své obecné cíle v této oblasti pro období do roku 2020.

Mezi vzdělávacími systémy evropských zemí však existují značné rozdíly. Pro podporu spolupráce a mobility na mezinárodní

úrovni je nezbytné porozumět, jak tyto systémy fungují a jaká je jejich struktura. Informační síť Eurydice má proto zásadní

význam. Tím, že popisuje jak četné rozdíly, tak i společné rysy evropských vzdělávacích systémů, přispívá k jejich lepší

průhlednosti.  Práce Eurydice přímo i nepřímo podporuje snahu zdokonalovat národní a evropskou vzdělávací politiku.

Evropská komise se při tvorbě své vzdělávací politiky ve velké míře opírá o poznatky ze studií, popisů vzdělávacích systémů

členských zemí i dalších produktů Eurydice. Zvláště důležité jsou informace o vývoji a vzdělávacích reformách a iniciativách

v jednotlivých zemích.

 

Další informace o síti Eurydice i všechny její publikace jsou zdarma dostupné na http://ec.europa.eu/eurydice.

České překlady publikací, novinky a další informace můžete také nalézt na níže uvedeném odkazu:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/

 

 

 

 

Resource Details
Resource author
Eurydice
Type de ressource
Niveau national et politiques
PAYS
Date de publication
Langue du document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!