Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Ari-Pekka Leminen kiteyttää: ”Työ kutsuu jatkuvaan oppimiseen”

Ari-Pekka Leminen tarkastelee haastattelussa työelämän muutosta ja sen vaikutusta ohjauspalveluihin.

Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen, TEM, on tehnyt pitkän työuran Suomen työhallinnossa. Näihin vuosiin ammatinvalinnan- ja uraohjauksen saralla mahtuu hänellä henkilöasiakkaiden kohtaamista, yrityspalveluita, kehittämis- ja koulutustehtäviä sekä strategisten linjausten suunnittelua ja toimeenpanoa aluehallinnossa ja ministeriötasolla. Tässä haastattelussa hän tarkastelee työelämän muutosta ja sen vaikutusta ohjauspalveluihin.

Oma koulutus- ja uravalinta

”Kun pääsin ylioppilaaksi 1970-luvun alussa, oli minulla yhdeksän eri vaihtoehtoa siitä, mihin suuntaan lähteä. Tämä monisuuntautuneisuus ei tehnyt valinnasta lainkaan helppoa. Mieluisimmaksi koin lopulta psykologian opinnot Jyväskylän yliopistossa. Opiskeluaikana olin aktiivinen ylioppilaskunnassa ja ainejärjestössä, sillä minua kiinnosti yhteiskunnallinen osallistuminen”, Ari-Pekka muistelee.

Ari-Pekka Lemistä on aina kiinnostanut yhteiskunnallinen osallistuminen.

Ari-Pekan mukaan yliopisto-opinnot antoivat perusvalmiudet työelämään, mutta vasta käytännön asiakastyö ammatinvalinnan psykologina työuran alussa sitten todella innosti ottamaan asioita haltuun ja oppimaan uutta. ”Parasta antia läpi koko työhistorian on ollut se, että olen saanut toimia tehtävissä, joissa olen voinut vaikuttaa asioihin monin eri tavoin ja viedä niitä yhdessä muiden kanssa eteenpäin.”

Ammatinvalinnanohjauksen asiakastyöstä Ari-Pekan matka työhallinnossa jatkui piiritarkastajan, palvelun-kehittäjän, erikoispsykologin, kouluttajan ja maksullisen yrityspalvelutoiminnan tehtävistä työ- ja elinkeino-ministeriöön vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 TE-palvelu-uudistuksen seurauksena erikoispsykologi-toiminta lakkasi työhallinnossa. Se oli Ari-Pekalle kimmoke hakeutua uusiin tehtäviin TEMin palveluksessa.

”Työhallinnossa olen voinut kehittää itseäni ammatillisesti, sillä työnantaja on kannustanut siihen ja tukenut sitä. Olen voinut työtehtävieni ohessa pätevöityä työnohjaajaksi, olen osallistunut kehittäjäkoulutukseen, minkä lisäksi minulla NLP-terapeutin Master practitioner -tutkinto. Olen myös suorittanut kaksi pitkää kouluttajakoulutusta työnantajan järjestämänä. Tästä kaikesta olen kiitollinen ja tätä kaikkea osaamista olen voinut hyödyntää kulloisissakin tehtävissäni”, Ari-Pekka luettelee.

Urasuunnittelutaitoja tarvitaan entistä enemmän

”Työ muuttuu aiempaa nopeammin, joskaan se ei koske yhtä voimakkaasti kaikkia toimialoja. Voidaan puhua uudesta työstä ja uusista työmarkkinoista, jotka edellyttävät uusia taitoja. Erityisesti urasuunnittelutaitoja tarvitaan. Työelämässä tarvittavat kompetenssit ryhmittyvät uusiksi ja niitä voidaan luonnehtia eri tehtävät, toiminnot ja jopa eri toimialat läpileikkaaviksi kompetensseiksi”, Ari-Pekka sanoo.  

Työllistyvyys on monen tekijän summa. Se on kokonaisuus, johon vaikuttavat yksilön omien vahvuuksien ja osaamisen lisäksi ympäröivä yhteiskunta ja vallitsevat taloussuhdanteet. Jos vielä 1970-luvulla ammatinvalinta nähtiin kerrallisena ratkaisuna, on tuo kaikki kääntynyt päälaelleen 2000-luvulle tultaessa.

Nykyinen työelämä edellyttää kansainvälistä ajattelua ja osaamista. Nuorille tämän päivän työelämä tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta myös isoja haasteita. Jokaisen pitää itse määritellä suhteensa työelämään, mutta ennen kaikkea oppimiseen ja sen oivaltamiseen, että jatkuva itsensä kehittäminen on tätä päivää.

Ari-Pekan sanoin yksilö, yritys ja yhteiskunta voittavat, jos kaikki kansalaiset tai työntekijät tekevät hyviä ja toimivia valintoja. ”Inhimillinen pääoma tulee hyötykäyttöön aineellisen ja sosiaalisen pääoman rinnalla. Toimivilla valinnoilla lisätään myös osallisuutta ja vähennetään erillisyyttä ja syrjäytymistä.”

Elämä ei etene virtaviivaisesti

Ihmiselämässä on ylä- ja alamäkiä kuten hyvin tiedämme. Aina kaikki ei suinkaan etene lineaarisesti, vaikka niin halutaan ajatella ja tätä näkemystä ohjauksellakin tuetaan. Sekä yhteiskunnan että kansalaisten olisi hyvä hyväksyä, että elämä voi välillä heitellä rajustikin. Tulee hetkiä, jolloin mennään kaksi askelta taaksepäin, mutta sitten taas otetaan aimo harppaus eteenpäin.

”Elämänkulut ovat moninaisia. Ohjauksessa tämä pitäisi entistä paremmin kyetä ottamaan huomioon. Ihmistä tulee tarkastella kokonaisuutena. Ihmisen koko elämä on ohjauksessa läsnä ja tämän ihmiset itse ja myös ohjaustyötä tekevät useimmiten ymmärtävätkin. Ei ratkota pelkkää koulutus- tai ammatinvalintaa, vaan niiden vaikutusta ihmisen elämän kokonaisuuteen”, Ari-Pekka korostaa.  

Ihmisille työn riittävä haasteellisuus on tärkeää. Ilman sitä työ voi muuttua pakonomaiseksi ja rutiinipitoiseksi. Muutos on ihmisille monesti myös hyväksi. Se auttaa uudistumaan ja kehittämään omaa itseään ja osaamistaan. Muutoksen kautta ihminen saa käyttöönsä myös uutta motivaatiota ja sitoutumista. Muutosten tueksi tarvitaan usein tiedon ja neuvojen lisäksi asiantuntevaa ohjausta.

Pohdintaa palvelujärjestelmästä

Ari-Pekka näkeekin nykyisessä ohjauspalvelujärjestelmässä paljon jännitteitä. ”Tämän ajan palveluote on sellainen, että pyritään nopeasti ja tehokkaasti tekemään asioita, mutta samalla jää puuttumaan pitkän aikavälin suunnitelmallisuus ja vaikuttavuus. Kun ei hetkessä saadakaan tuloksia, kehitetään taas jokin uusi palvelumalli siinä toivossa, että nyt niitä tuloksia tulee. Tämä ei yksilön, eikä yhteiskunnan kannalta johda kestäviin ratkaisuihin.”

Suotavaa olisi pitkäjänteisyys palveluiden kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Vain elämälle nöyrä, kärsivällinen ja pitkäkestoinen ohjausote synnyttää pysyviä tuloksia. Hyviä kehityssuuntia on ohjauspalvelutarjonnassa viime vuosina nähty lisääntyvässä määrin. Yhdessä tekeminen hallinnonalojen välillä ja verkostoissa on kasvussa. Monialaisessa Ohjaamo-toiminnassa toteutuu sopimuksellisuus, aito kumppanuus ja keskinäinen luottamus. Ne ovat perusedellytyksiä paremmalle palvelujärjestelmälle.

Maakuntauudistus tulee ja se vaikuttaa siihen, miten uraohjauspalveluita jatkossa järjestetään maassamme. On hienoa, mikäli kehittämistyötä onnistutaan tekemään niin, että ohjauspalvelut ja monialaiset palvelut saavat maakuntamallissa oman, kehittyvän paikkansa. Yksilöt tarvitsevat näitä palveluita ja yritykset hyötyvät niistä saamalla osaavaa, motivoitunutta ja sitoutunutta työvoimaa. Näin voidaan tukea sitä, että yritystoiminta on kestävällä ja kannattavalla pohjalla ja tukee talouskasvua.  Kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että Suomen eri alueilla toimitaan samansuuntaisesti. Siksi tarvitaan valtakunnallisia linjauksia koulutus- ja työmarkkinakysymyksissä ja -palveluissa maakunnallisten linjausten rinnalle.

Henkilökohtaisen ohjauksen renessanssi

Ari-Pekan omalla työuralla kaikkein palkitsevinta ovat olleet asiakaskohtaamiset. ”Osa asiakassuhteista on ollut pitkäkestoisia. On ollut hienoa nähdä, miten ohjauksessa olleet asiakkaat ovat löytäneet itselleen uusia mielekkäitä alkuja ja suuntia. Ne ovat olleet todella aitoja kohtaamisia, joista monet ovat säilyneet mielessäni. Henkilökohtainen ohjaus on ollut avainasemassa tuossa työssä.”

Maailma muuttuu pirstaleisemmaksi, monimutkaisemmaksi ja utuisemmaksi. Elämme entistä moninaisemmassa, kansainvälisemmässä ja yllätyksellisemmässä maailmassa. Tarvitsemme tietoa, neuvoja ja ohjausta. Tarvitsemme taitoja, joiden avulla voimme suunnistaa muutosten keskellä. Tarvitsemme urasuunnittelutaitoja. Ohjauksellinen työote on toivottavasti vallalla opetuksessa, sosiaali- ja terveyspuolella, johtamisessa ja työelämässä.

”Kaikkikanavaisuus ja digitaalisuus palvelutarjonnassa ovat tätä päivää ja niillä tietyt asiat kyetään ratkaisemaan hyvin. Koulutus- ja työelämätietoutta tulee jatkuvasti uudistaa sisällöllisesti. Tiedon tuottamisessa ja välittämisessä tulee hyödyntää kansainvälisyyttä, virtuaalisuutta ja pelillisyyttä Samalla on hyvä pitää mielessä se, että kasvokkain tapahtuva ohjaus voi lähiaikoina nähdä uuden tulemisen. Ihminen tarvitsee ihmistä”, Ari-Pekka visioi.

Teksti: Mika Launikari, Opetushallitus/Euroguidance (Ari-Pekka Lemisen haastattelu 10.2.2017)

Kuva: Ari-Pekka Leminen, TEM

Login (1)

Users have already commented on this article

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää