Hyppää pääsisältöön
News
Uutiset

Εσπερινά Σχολεία και Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)

Εσπερινά Σχολεία/Σχολές

Όραμα

Τα Εσπερινά Σχολεία και Σχολές, θεσμοθετημένα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, προσφέρουν αγωγή και μόρφωση στους φοιτούντες. Προσφέρουν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες απαραίτητες στον σύγχρονο άνθρωπο, αξιοποιούν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των φοιτούντων, τους ενδυναμώνουν ποικιλόμορφα, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις απαιτήσεις μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας και να συμβάλλουν δημιουργικά στην πρόοδό της και παράλληλα να συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό και στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα με όλα τα υπόλοιπα Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου, καθώς και της Ελλάδας. Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Σχολείων και Σχολών δύνανται να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους, είτε στον επαγγελματικό είτε στον επιστημονικό τομέα. Αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, συμβάλλοντας στην άμεση αύξηση της απασχολησιμότητας και στη μείωση της ανεργίας.

 

Φιλοσοφία - Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Τα Εσπερινά Σχολεία είναι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης του ατόμου, κοινωνικής συνοχής και διασφάλισης ποιότητας ζωής σε κάθε πολίτη. Θεμελιώνονται στις αρχές και επιδιώξεις της Διά Βίου Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και αποσκοπούν σε βασική και αντισταθμιστική εκπαίδευση: επανένταξη στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή.

Το νέο μοντέλο Εσπερινών Σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων Εσπερινών Σχολείων και Τεχνικών Σχολών στην Ευρώπη, στηρίζεται σε μείωση διδακτικών περιόδων εβδομαδιαίως, στη διαφοροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε Προγράμματα για απόκτηση απολυτηρίου (Γυμνασίου ή/και Λυκείου) και για εισαγωγικές εξετάσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, σε λειτουργία τάξεων βασικών γραμματισμών, σε εξ αποστάσεως μάθηση σε μαθήματα Κοινού Κορμού ή/και γενικής παιδείας και σε ευελιξία των Προγραμμάτων.

Η αναγνώριση φοίτησης σε άλλα Προγράμματα και η πιστοποίηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης θα απαλλάσσει τους φοιτούντες στα Εσπερινά Σχολεία από φοίτηση που δεν τους προσφέρει νέα μάθηση και παράλληλα η φοίτηση σε αυτά θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των φοιτούντων.

 

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων μέχρι το 2020. Καθορίζει επίσης τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων μέχρι το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε Κράτος Μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα Κράτη Μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς για την περίοδο 2015-20:

 

  • Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Αύξηση της προσφοράς και της συμμετοχής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Βελτίωση της ευελιξίας και της πρόσβασης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και
  • Προώθηση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

Για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δίνει έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή νέου πλαισίου λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και στις ψηφιακές δεξιότητες ενήλικων εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Ο Προϋπολογισμός του Έργου καλύπτεται σε ποσοστό 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους. Η εγκεκριμένη Πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει ως βασικό στόχο να ενισχύσει  τις προσπάθειες του Υπουργείου στην εισαγωγή νέου πλαισίου  λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών (Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας, Αναλυτικά Προγράμματα και Ωρολόγια Προγράμματα).

Μια δεύτερη  πτυχή του Έργου είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων για την περίοδο 2017-19. Όλοι οι ενήλικες σήμερα χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, όχι απλώς καλύτερο γραμματισμό αλλά και καλύτερες ψηφιακές γνώσεις. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένα αυξανόμενο «ψηφιακό χάσμα» δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά προσόντα. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν και να εργάζονται σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία και αγορά εργασίας. Δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα και διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν ακόμα περισσότερο αποκλεισμένοι, καθώς ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν δωρεάν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παράλληλα, χρειάζονται δραστηριότητες ενημέρωσης για τη συμμετοχή ομάδων που ανήκουν στις ευάλωτες (ή ευπαθείς) ομάδες πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να εκπονηθούν προγράμματα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του γραμματισμού και του αριθμητισμού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020, Βασικά μηνύματα Ομάδων Εργασίας της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για τα έτη 2014-2015, και 2016-2018).

 

Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκαν δύο Συνέδρια και παρήχθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό, μεταξύ των οποίων και ένα ενημερωτικό σποτ για τα Εσπερινά Γυμνάσια/Λύκεια, καθώς επίσης και σχετικό ενημερωτικό τρίπτυχο. 

Ενημερωτικό τρίπτυχο για Εσπερινά Σχολεία

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων υπάρχουν αναρτημένα στη ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ στον σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/aethee/.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Εσπερινά Σχολεία/Σχολές και το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

στον σύνδεσμο http://www.moec.gov.cy/esperina_scholeia/index.html

 

Μπορείτε ακόμη να βρείτε πληροφορίες για τις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) στο πιο κάτω ενημερωτικό έντυπο:

Video file
Ενημερωτικό έντυπο για τις ΕΣΤΕΕ
Login (1)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää