chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

 
 

Blogi

Vahvuuksien kautta voittoon – aikuislukion ohjaus opinto-ohjaajan näkökulmasta

28/06/2019
, Euroguidance Finland
Kieli: FI
Document available also in: EN SV FR

/fi/file/armijohannaahonenjpgarmi_johannaahonen.jpg

 

Armi Nurmi korostaa aikuislukioiden merkitystä jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä syrjäytymistä ehkäisevässä työssä.

Aikuislukio soveltuu opiskelupaikaksi kaikille lukio-opinnoista kiinnostuneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot menestyä opinnoissa. Opiskelijat ovat pääasiallisesti 20–40 -vuotiaita ja he tulevat monenlaisista elämäntilanteista. Jokaisella aikuislukion opiskelijalla on unelma valmistua ylioppilaaksi tai vahvistaa mahdollisuuksia päästä korkeakouluopintoihin, parantaa edellytyksiä työllistymiseen ja työelämässä menestymiseen.  

Aikuislukiossa voi opiskella koko aikuisten lukion opetussuunnitelman mukaisen oppimäärän, jatkaa aiemmin kesken jääneitä lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Ylioppilaaksi voi valmistua myös ammatillisen tutkinnon pohjalta, jolloin opiskeltavana ovat ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen tarvittavat opinnot.  Aikuislukiossa voi myös suorittaa yksittäisiä lukion aineopintoja oman kiinnostuksensa mukaan. Monet opiskelijat valmentautuvat korkeakoulujen pääsykokeisiin suorittamalla yksittäisiä lukio-opintoja. Toiset taas haluavat vahvistaa kielitaitoaan tai matematiikan osaamistaan työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Aikuislukioissa tehdään tiiviisti yhteistyötä työ- ja elinkeinopalvelujen sekä Ohjaamojen kanssa, ja aikuislukioihin otetaan jatkuvasti uusia opiskelijoita jatkuvan haun kautta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan osaaminen ja aiemmin suoritetut opinnot. Yksilöllistä opintosuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää, että opiskelijan koko elämäntilanne otetaan huomioon. Tällöin kiinnitetään huomiota esimerkiksi opiskelijan oppimiseen ja mahdollisiin oppimisvaikeuksiin, sekä hänen voimavaroihinsa ja terveyteensä. Myös opiskelijan työ- ja perhetilanne sekä taloudellinen tilanne otetaan huomioon. Aikuisopiskelijalla on usein motivaatiota ja intoa opiskella, ja kun nämä liitetään henkilökohtaiseen urahaaveeseen, on tehokas opiskelu mahdollista.

Aikuislukiot kautta maan tukevat

  • opintojen loppuun saattamista lukio-opetuksessa,
  • hyvän elämän ja mielekkään opiskelun mahdollistamista opiskelijan erityistarpeista lähtien,
  • yhteiskunnasta syrjäytymisen ehkäisemistä ja lieventämistä,
  • maahanmuuttajien kotouttamista ja tiedollisten valmiuksien nostamista ja
  • paikkakunnan rakennemuutoksen kourissa olevien henkilöiden opiskelun mahdollistamista.

Aikuislukioissa edistetään tasa-arvoa ja kannustetaan yhteistyöhön

Lukiokoulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät jatko-opintojen, työelämän sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Erilaisten oppimisympäristöjen avulla tuetaan opiskelijan oppimismotivaatiota ja autetaan opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa. Aikuislukioissa kautta maan ohjataan, innostetaan ja luodaan edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen sekä parannetaan opiskelijan taitoja suunnitella tulevaisuuttaan.

Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon aikuisopiskelun erityispiirteet. Lukiokoulutuksen valmentavat opinnot ovat erinomainen keino tarvittaessa parantaa maahanmuuttajien ja vieraskielisten valmiuksia oppilaitoksen opetuskielessä sekä kehittää opiskelijoiden opiskelutaitoja. Koulutuksen tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan tukea ja edistää opiskelijoiden oman äidinkielen hallintaa.  Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijan taitoja toimia aktiivisena kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa. Aikuislukiosta valmistuvilla ylioppilailla on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan he voivat pyrkiä ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Aikuislukion lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden arvot rakentuvat suomalaiselle sivistysperinteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että aikuislukiokoulutuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus ja oikeudenmukaisuus. Aikuislukiokoulutus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Jokainen aikuisten lukiokoulutusta järjestävä oppilaitos on yhteisö. Tällaisissa oppilaitosyhteisöissä erilaisista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Oppilaitoksissa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Aikuislukioissa arvostetaan luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua. Oppimisen kannalta merkityksellisiä kokemuksia ja erilaisia oppimisympäristöjä pyritään käyttämään monipuolisesti opetuksessa ja näin mahdollistamaan onnistumisen elämykset. Epäonnistumiset tuetussa ympäristössä tarjoavat mahdollisuuden kehittymiseen. Opettajia ja opiskelijoita kannustetaan yrittämään ja kokeilemaan. Koko aikuislukiokenttä kautta maan on sitoutunut myös kehittämään toimintakulttuuria.

Positiivinen pedagogiikka vahva työväline aikuisten lukiokoulutuksessa

Aikuislukiokoulutuksessa ohjausta on saatavilla koko lukio-opintojen ajan. Opintoihin liittyvän ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämänsä siirtymä- ja muutosvaiheissa. Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön yhteistä työtä, ja se toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija löytää omat yksilölliset tapansa oppia omien vahvuuksiensa kautta.

Omien vahvuuksien tunnistaminen tukee paremman itsetunnon kehittämistä ja auttaa tulemaan entistä tietoisemmaksi omista hyvistä ominaisuuksistaan ja kapasiteetistaan. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yhdistelmä kykyjä ja vahvuuksia eikä ole ketään täysin samanlaista. Kun ymmärtää tämän, saa luotua rakentavan yhteyden omaan ainutlaatuisuuteensa. Positiivisen pedagogiikan avulla kaikki on mahdollista ja mahdolliset aikaisemmat negatiiviset oppimiskokemukset käännetään aikuislukioissa voitoksi. Aikuislukiokoulutuksen tärkein tehtävä onkin auttaa opiskelijaa ohjauksen avulla löytämään oma motivaatio ja into opiskella.

Monipuoliset opiskelijaa aktivoivat tiedonhallintakeinot vahvistavat myös opiskelijan ongelmanratkaisutaitoja ja kannustavat erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja arvottamiseen. Kun opiskelijaa rohkaistaan ilmaisemaan itseään ja näkemyksiään, hän oppii myös arvioimaan omaa oppimistaan ja oman toimintansa vaikutuksia. Ymmärtäessään oman ainutkertaisuutensa, opiskelijan itsekunnioitus ja elämänhallinta syventyy, mikä puolestaan innostaa jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Tällöin hän ymmärtää myös oman vastuunsa oppimisessa ja oivaltaa oppimisen olevan osa työtä.

Jatkuvan oppimisen tukemista ja syrjäytymistä ehkäisevää työtä

Kaikissa Suomen aikuislukioissa pyritään siihen, että oppilaitoksen käytännöt tukevat johdonmukaisesti opetustyölle asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamista. Oppilaitoksen tavoitteena on rakentaa kestävää tulevaisuutta, kunnioittaen elämää ja ympäristöä. Tähtäämme siihen, että opiskelija osaa havainnoida ja arvioida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä sekä kykenee analysoimaan omaa elämäntapaansa sekä tekemiään valintoja. Laadukas opetus sekä monipuolinen ja riittävän usein toistuvat opintokokonaisuudet mahdollistavat opintojen sujuvan etenemisen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus aikuislukioissa jatkuvaan oppimiseen, iästä ja kulttuuritaustasta riippumatta.

Aikuislukiossa opiskelija laajentaa eri oppiaineiden kautta sekä suomalaisen että muiden kulttuurien tuntemustaan, ja eri kulttuureista tulevat opiskelijat mahdollistavat kulttuurien välisen vuorovaikutuksen. Opiskelijoiden erilaisuus ja ikärakenteen moninaisuus tutustuttavat myös oman yhteiskuntamme kirjoon. Koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistoiminnallisuutta sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Henkilökunnalle luodaan mahdollisuuksia kehittyä ammatissaan ja heidän omaehtoista kouluttautumistaan tuetaan.

Aikuislukioissa kautta maan tehdään myös tärkeää syrjäytymistä ehkäisevää työtä. Suurin osa aikuislukioiden opiskelijoista on koulupudokkaita, joilla opinnot ovat keskeytyneet aiemmin tyypillisesti joko nuorten lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Syitä keskeytyksiin on monia. Aikuislukiossa opiskelijoille annetaan uusia mahdollisuuksia päivittäin. Jokaisella aikuislukion opiskelijalla on unelma: vahvuuksien kautta voittoon – unelmana valkolakki!

 

Armi Nurmi

Suomen opinto-ohjaajat ry, puheenjohtaja

Salon lukio, opinto-ohjauksen lehtori ja aikuislinjan apulaisrehtori

 

Lähteet:

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015, OPH.

Lukiolaki 10.8.2018/714

Sivenius, Ari. Aikuislukion eetos opettajien merkityksenantojen valossa. Kopijyvä Oy, 2012.

 

Tämä teksti on osa Opetushallituksen Euroguidance- ja EPALE-tiimien julkaisemaa artikkelisarjaa, joka tekee tunnetuksi ohjauksen nykytilaa Suomessa. Artikkeleita julkaistaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan noin kerran kuukaudessa.

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn