Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

SIMHE-palvelut korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien tukena Suomessa

SIMHE-korkeakoulut tarjoavat ohjaus- ja neuvontapalveluja korkeasti koulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille ja ovat myös aktiivisesti mukana monissa eri maahanmuuttajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vastuukorkeakoulumalli, Supporting Immigrants in Higher Education in Finland (SIMHE), on toiminut Suomessa jo yli kolme vuotta. SIMHE-toiminnan aloittamisen lähtökohtana oli Eurooppaa kohdannut vuoden 2015 pakolaiskriisi, jolloin Suomeen saapui yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto pilotoivat SIMHE-toimintamallia vuonna 2016, ja vuodesta 2017 alkaen SIMHE-palveluja on tarjottu myös Helsingin ja Turun yliopistoissa sekä Karelia-ammattikorkeakoulussa ja Oulun ammattikorkeakoulussa. 

SIMHE-korkeakoulut tarjoavat ohjaus- ja neuvontapalveluja korkeasti koulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille ja ovat myös aktiivisesti mukana monissa eri maahanmuuttajien koulutukseen ja osaamiseen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Tämänhetkinen rahoitus SIMHE-korkeakouluille on vuoden 2020 loppuun asti, mutta tavoitteena on mahdollisesti SIMHE-toiminnan liittäminen pysyväksi osaksi korkeakoulupalveluja. Tämä artikkeli kuvaa SIMHE-korkeakoulujen toimintaa yleisesti ja esittelee tarkemmin SIMHE-Metropolian palvelukonseptia.

Kuva: Daniel Leiviskä

Yksilöllinen ohjaus auttaa oman polun löytämisessä

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, mikä vaatii SIMHE-ohjauksessa monipuolista tietotaitoa ja laaja-alaista toimintaympäristön tuntemusta. Keskeisiä elementtejä ovat luonnollisesti ohjausosaaminen, kulttuurien välisen viestinnän taidot, eri koulutusmahdollisuuksien ja myös työelämän lainalaisuuksien tunteminen. Suurin osa SIMHE-ohjaukseen tulevista ohjausasiakkaista on suorittanut kandidaattitasoisen tutkinnon, osalla on maisteritason tutkinto, pienellä osalla tohtoritason tutkinto, ja vain kourallisella ohjausasiakkaista on pelkästään korkeakoulukelpoisuus eli toisen asteen opinnot suoritettuna. Kaikkein haasteellisimpia ohjausasiakasryhmiä ovat ohjausasiakkaat, jotka ovat suorittaneet jonkin säädellyn alan tutkinnon, sekä ne asiakkaat, joilla on opintoja korkeakoulussa mutta ei loppuun asti suoritettua tutkintoa. Korkeakoulutukseen pääsyyn Suomessa sisältyy tietyt valintaperusteet, joten opintojen jatkaminen ei ole useinkaan helppo toteuttaa suoraan, tai ainakaan nopealla aikataululla.

SIMHE-ohjauksen päätavoitteena on auttaa maahanmuuttajaa löytämään juuri hänelle sopivimmat vaihtoehdot, joiden avulla hän voi integroitua paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan joko opiskelun tai työllistymisen kautta. Monella korkeasti koulutetulla maahanmuuttajalla on tutkinnon lisäksi usein jo pitkä ja monipuolinen työkokemus ja vahva halu työllistyä omalle alalleen Suomessa. Työllistymismahdollisuudet riippuvat hyvin paljon koulutusalasta eli onko ala säädelty vai sääntelemätön Suomessa, kyseiseen alaan liittyvistä kielitaitovaatimuksista ja myös ohjausasiakkaan omasta motivaatiosta ja tavoitteista. Myös toimeentulo, mahdollisiin lisäopintoihin vaadittava aika ja opintoihin pääsy vaikuttavat osaltaan jatkopolun suunnitteluun. Tämä vuoksi SIMHE-ohjaus ei liity vain korkeakoulusektorin tuntemukseen, vaan osa ohjausasiakkaista voi hyötyä myös ammatillisesta koulutuksesta tai muista koulutusvaihtoehdoista. Lisäksi SIMHE-ohjaus toimii kiinteässä yhteistyössä esimerkiksi Opetushallituksen ja eri alojen lupaviranomaisten kanssa.

Ohjausasiakkaan yksilöllisen tilanteen, tavoitteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen on tärkeää, jotta jokainen ohjausasiakas saa tukea juuri hänen henkilökohtaisen polkunsa rakentamiseen. Moni ohjausasiakas on esimerkiksi TE-hallinnon asiakkaana työnhakijana tai kotoutumiskoulutuksessa kotoutumisajalla, joka määrittelee osaltaan, millaista polkua ohjausasiakkaalle suunnitellaan. Tärkeintä on kuitenkin saattaa ohjausasiakkaan tietoon mahdollisimman monia vaihtoehtoja, joiden valossa hän voi tehdä itse ratkaisunsa. Tarkoituksena on siten tukea maahanmuuttajan roolia aktiivisena toimijana ja osallistaa hänet myös osaksi suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevia mahdollisuuksia. Tämä toimii myös pohjustuksena esimerkiksi suomalaisen korkeakoulutuksen käytänteisiin, jotka korostavat itseohjautuvuutta, aktiivisuutta ja oman toiminnan ohjausta.

SIMHE-Metropolian toiminta käynnistyi osaamisen tunnistamisen kautta

SIMHE-Metropolia aloitti toimintansa kevättalvella 2016 vahvasti osaamisen tunnistamisen mallintamisen kautta, ja ensimmäinen osaamisen tunnistamisen pilotti toteutettiin tekniikan alalla heti toiminnan aloittamisen jälkeen huhtikuussa 2016. Sen tarkoituksena oli kehittää menetelmiä ja keinoja siihen, miten muualla suoritettua tekniikan alan koulutusta ja osaamista voidaan arvioida suomalaisen koulutuksen ja erityisesti työelämän tarpeiden näkökulmasta.

Pilotti toteutettiin kirjallisena kokeena, joka mittasi matemaattista osaamista, insinöörialan osaamista sekä digitaitoja. Pilotti toteutettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudulla toimivan vastaanottokeskuksen ja Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikön kanssa. Suurin osa noin 30 osallistujasta oli vielä turvapaikkapäätöstä odottavia turvapaikanhakijoita. Testi oli kirjallisesta luonteestaan johtuen mahdollista tehdä suomeksi, englanniksi tai arabiaksi, joista arabian kieli olikin eniten käytetty kielivaihtoehto testin tekemisessä. Osallistujan oma ilmoitus tutkinnon suorittamisesta tai alan opinnoista riitti ehdoksi osallistumiselle eli koulutukseen liittyvä dokumentteja ei erikseen tarkistettu.

Pilotista saatujen tulosten sekä osallistuja- ja asiantuntijapalautteen perusteella syksyllä 2016 kehitettiin tekniikan ja liiketalouden aloilla osaamisen kartoitus, joka on luonteeltaan dialoginen ja myös ohjauksellinen menetelmä aiemmin hankitun osaamisen arviointiin. Myös osallistujaprofiilia tarkennettiin eli osallistujalla tuli olla oleskelulupa Suomessa, tekniikan tai liiketalouden alan tutkintotodistus ja riittävä suomen tai englannin kielen taito. Osaamisen kartoituksen prosessi sisältää ryhmämuotoisen orientaation, itsearvioinnin, yksilöllisen asiantuntijakeskustelun Metropolian asiantuntijan kanssa, ryhmämuotoisen palautetilaisuuden ja asiantuntijakeskustelun perusteella tehdyn kartoitusdokumentin. Lisäksi osallistujat voivat halutessaan varata ajan SIMHE-ohjaukseen. Osallistujilta saatu palaute on ollut hyvin myönteistä, sillä osaamisen kartoitus on auttanut heitä ymmärtämään omaa osaamistaan nimenomaan suomalaisessa kontekstissa. Osaamisen kartoitukseen osallistui vuosina 2016–2018 yhteensä 155 maahanmuuttajaa, ja se toimii myös mallina SIMHE-polku - ja Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeiden osaamisen kartoituksessa.

SIMHE-Metropolian ohjaus- ja neuvontapalvelut tarjoaa kokonaisvaltaista ohjausta

SIMHE-Metropolia on tavoittanut kuluneen kolmen vuoden aikana jo pari tuhatta ohjausasiakasta yksilö- ja ryhmäohjauksessa. Yksilöohjauksen lähtökohtana on ohjausasiakkaan kohtaaminen ainutkertaisena yksilönä, jonka tavoitteita ja suunnitelmia pohditaan sekä suunnitellaan yhdessä SIMHE-ohjaajan kanssa. Yksilöohjauksen tapaamisen kestoksi vakiintui alusta alkaen tunti, ja ohjaus toimii ajanvarauksella sähköpostitse. Ohjaus toteutetaan kasvokkain, puhelimitse tai Skypen välityksellä, mutta kasvokkain tapahtuva ohjaus on ollut ylivoimaisesti suosituin ohjausmuoto. Ohjauksessa voi käydä niin monta kertaa kuin se tuntuu tarpeelliselta, mutta osalle ohjausasiakkaista on riittänyt kertaluonteinen tapaaminen ja tiedonsaanti. Ohjauksessa otetaan huomioon asiakkaan koko elämänkenttä, ja hän voi tuoda ohjaukseen mukanaan esimerkiksi ystävän tulkiksi, ja myös lapset ovat olleet tervetulleita ohjaustilanteeseen. Tämä on helpottanut esimerkiksi kotiäitien mahdollisuutta osallistua yksilöohjaukseen.

Ryhmäohjausmuotona toimivat kymmenkunta kertaa vuodessa järjestettävä Guidance Generalia -luento ja muut ryhmämuotoiset ohjaustapaamiset. Guidance Generalia -luentojen aiheita ovat muun muassa korkeakouluun hakeminen, tutkinnon rinnastaminen, osaamisen kehittäminen ja erilaiset koulutusmahdollisuudet Suomessa. SIMHE-Metropoliassa käy myös usein kotokoulutusryhmiä tutustumassa palveluihin tai SIMHE-ohjaaja on vieraillut kotokoulutusta tarjoavassa koulutusorganisaatiossa. Lisäksi SIMHE-Metropolian toimintaan on käynyt tutustumassa esimerkiksi opinto-ohjaajaopiskelijoita ja eri koulutusasteiden edustajia. SIMHE-Metropolian ohjaus- ja neuvontapalvelujen ohjauksessa työskentelee tällä hetkellä kaksi opinto-ohjaajaa.

Verkostoitumista ja yhteistyötä maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi

SIMHE-toiminta on vakiintunut tärkeäksi osaksi korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjauskenttää Suomessa. SIMHE-korkeakoulut toimivat alueellisesti mutta myös tiiviissä verkostossa keskenään ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Laajojen kansallisten ja myös kansainvälisten verkostojen luominen on edesauttanut toiminnan tunnetuksi tekemistä ja tuonut mukanaan uusia, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osallisuutta lisääviä hankkeita; maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta kehitetään valtakunnallisesti yhdeksän ammattikorkeakoulun Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa 2018-2019, ja kolme SIMHE-vastuukorkeakoulua mallintaa koulutuspolkuja SIMHE-polku -hankkeessa.

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen on keskeistä myös suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä Suomen väestöpohja vanhenee, ja monilla aloilla on jo osaamisvajetta. SIMHE-korkeakoulujen verkostot ja myös yritysyhteistyö ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Lue lisääKorkeakoulujen SIMHE-palvelutSIMHE-Metropolian asiakassivut SIMHE-Metropolian sidosryhmäsivut 

 

Marianne Autero (BA, FM, opinto-ohjaaja) työskentelee projektisuunnittelijana Metropolia Ammattikorkeakoulun SIMHE-palveluissa ja on ollut kehittämässä toimintaa sen aloittamisesta lähtien. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti maahanmuuttajille suunnatun ohjauksen kehittäminen ja toteuttaminen. Marianne on työskennellyt pitkään kansainvälisten opiskelijoiden ohjauksessa Metropoliassa ja on toiminut vuosia opettajana maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavassa koulutuksessa.

 

Tämä teksti on osa Opetushallituksen Euroguidance- ja EPALE-tiimien julkaisemaa artikkelisarjaa, joka tekee tunnetuksi ohjauksen nykytilaa Suomessa. Artikkeleita julkaistaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajan noin kerran kuukaudessa.

Vahvuuksien kautta voittoon - aikuislukion ohjaus opinto-ohjaajan näkökulmasta

Login (1)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää