European Commission logo
Luo käyttäjätili
Blog
Blogi

Aikuisoppimista ajan muutoksessa

Mitä tarkoitetaan "ajan muutoksella"? Kuinka valmistamme oppijoita siihen? Mikä rooli aikuisoppimisella on ”uudessa ajassa”?

 

Yhdessä oppiminen

Mitä tarkoitetaan "ajan muutoksella"? Kuinka valmistamme oppijoita siihen? Mikä rooli aikuisoppimisella on ”uudessa ajassa”?

Teksti: Michiel Heijnen
Käännös: EPALE Suomi

Vuonna 2017 hollantilainen professori Jan Rotmans julkaisi tunnetun kirjansa Change of era, our world in transition. Kirjassa hän totesi, että: "emme elä muutoksen ajassa, vaan ajan muutoksessa". Eurooppalaiset yhteiskunnat ja taloudet muuttuvat rajoja rikkovien teknologisten läpimurtojen vauhdittamana. Sosiaalisen median alati kasvava vaikutus, teknologioiden, kuten robotiikan, virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn, nousu ja verkko- ja hybridivuorovaikutuksen lisääntyminen ovat hedelmällistä maaperää uusille yhdessä työskentelyn ja elämisen tavoille eli ”uudelle ajalle”. Konflikti “vanhan ajan” kanssa on tullut esiin niin Euroopan poliittisessa maisemassa kuin ammatillisissa työympäristöissäkin. Ajan muutoksen kaltaista liikettä on yleisesti ottaen mahdollista tarkastella jatkumoiden avulla, kuten esimerkiksi säätelystä valinnanvapauteen, standardisoinnista monimuotoisuuteen, jakolinjoista osallisuuteen, omavaraisuudesta keskinäiseen riippuvuuteen, hierarkiasta verkostomaiseen hallintaan ja ylhäältä alaspäin tapahtuvasta päätöksenteosta alhaalta ylöspäin etenevään.

Koulutuksen sektorilta Hollannista löytyviä viitteitä siitä, että elämme ajan muutoksessa, ovat esimerkiksi vuonna 2017 perustettu perusopetuksen ja toisen asteen opettajien uusi ammattiliitto; innovatiivisia, yksilökeskeistä oppimista ja osallisuutta korostavia koulutusmenetelmiä painottavien koulujen kasvava suosio; uusi lainsäädäntö vuodelta 2020, joka antaa yksityisille tahoille mahdollisuuden perustaa koulu omien pedagogisten periaatteidensa ja opetusmenetelmiensä pohjalle; ja poliittiset linjaukset, jotka kannustavat ja mahdollistavat korkeakoulutuksen yhä joustavampaan järjestämiseen.

Uusi aika vaatii johtamisen ja itsensä johtamisen uudelleen määrittelyä ammatillisen osaamisen kehittämiseksi ja uusien yhdessä oppimisen tapojen muodostamiseksi. Kysymys kuuluu, kuinka valmistamme ihmisiä ajan muutokseen? Emme voi keskittyä vain lapsiin tulevaisuuden tekijöinä, vaan katse pitää kohdistaa myös aikuisiin, jotka kansalaisina ja työssäkäyvinä ammattilaisina ovat nykyisen yhteiskunnan liikkeellepaneva voima.

Tässä kohdin kuvaan astuu koulutus, joka on avain muutoksen aikaansaamiseen. Panostamalla aikuisoppimiseen jatkuvana prosessina on mahdollista varmistaa perusta ihmisten muutoskyvylle ja joustavuudelle, jotta he voivat mukautua vaivattomasti alati muuttuvaan (työ-)ympäristöön.

Kuinka muutos tehdään käytännössä? Mikä on laadukkaan ja tulevaisuusvarman aikuisoppimisen tavaramerkki?

Oppimisyhteisöjä, käänteisiä rooleja ja verkko-oppimista

Aikuisoppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, paikallisesti, kansallisella tasolla ja kansainvälisesti. Yhdessä oppiminen verkostoissa (oppimisyhteisöissä) johtaa tiedon, ideoiden ja näkökulmien vaihtamiseen. Rakentamalla monimuotoisia oppimisyhteisöjä edistetään osallisuutta. Uteliaisuus kanssaihmisiä kohtaan johtaa avoimuuteen. Uuden ajan yhteiskunnassa tarvitaan nimenomaan näiden oivallusten läpi käyneitä ihmisiä, jotka osaavat johtaa itseään ja pystyvät toimimaan yhteistyössä luovalla, kehittävällä tavalla.

Esimerkkinä yhdessä oppimisesta toimii hollantilainen oppimisen ja innovoinnin verkkofoorumi Dutch online network platform learning and innovation. Tämä ruohonjuuritason työväline mahdollistaa opettajien kohtaamisen verkossa digitaalisella foorumilla, jossa he voivat jakaa tietoa ja ideoita, tehdä vertaisarviointeja ja auttaa toinen toistaan kehittymään ammatillisesti. Esimerkkinä kansainvälisestä yhdessä oppimisesta puolestaan toimii tutkimus- ja kehittäjäyhteisöjen verkosto Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Verkkoyhteisössä jaetaan tietoa ja työstetään hankkeita. Myös tämä verkosto on saanut alkunsa yksittäisten ammattilaisten aloitteesta, ja sen jäsenet ovat verkoston yhteistyötä edistävä voima.

Kaikki tämä edellyttää muutosta niiden toimijoiden rooleissa, jotka perinteisesti ovat toimineen aikuisoppimisen mahdollistajina. Enää ei tarvita asiantuntijoita, jotka suoraan sanelevat oppijoille kuinka käyttäytyä tai työskennellä. Sen sijaan aikuisoppijat voivat yhdessä nostaa esiin ajankohtaisia haasteita, joiden ratkaisemista asiantuntija ohjaa ja tukee. Aikuisoppimisen tulee käsitellä aiheita ja haasteita, joilla on suoria vaikutuksia työyhteisöihin, joissa aikuisoppija kulloinkin toimii.

Niin ikään teknologian hyödyntäminen on uudessa ajassa avainasemassa. Vaivattomia kommunikaatiotapoja, päivitettyä tietoa ja hyviä käytänteitä tulee olla oppijan saatavilla. Esimerkkinä tästä on eräs käänteisen opetuksen (engl. flipped learning) menetelmä just-in-time -opetus, jossa tietoa ja taitoa opitaan sitä mukaa kuin sitä tarvitaan eteen tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Organisaatioissa tätä sivuavat esimerkiksi kohdistettujen verkko-oppimistyökalujen ja videoiden avulla tapahtuva koulutus ja oppiminen.

Mitkä tekijät ovat uudenlaisen aikuisoppimisen menestyksen taustalla?

Jos aikuisoppimiseen ei löydy motivaatiota, mikä on sen eteenpäin vievä voima? Jatkuvan oppimisen keskeistä roolia tulisi korostaa yhteiskunnassa siten, että yleinen ilmapiiri stimuloisi ihmisiä itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Tämän aikaansaamiseksi edellytetään johtamiselta tiettyjä asioita. Johtamisen avulla voidaan huolehtia muun muassa siitä kohtaamisen ja oppimisen vaivattomaksi tekevät järjestelmät ja systeemit ovat paikallaan. Johtajan tehtävä on huolehtia esimerkiksi (verkko)-infrastruktuurista sekä huolehtia, ettei oppimisen tiellä ole isoja taloudellisia esteitä. Lisäksi johtamisella voidaan varmistaa, että oppiminen on hauskaa ja että oppijat nauttivat. 

Hyvä esimerkki aikuisoppimisesta uudessa ajassa on Opleidingshuis (suom. Harjoitustalo), jonka ovat perustaneet ryhmä kouluja Utrechtista, Hollannista. Tässä hankkeessa eri koulujen opettajat opiskelevat yhdessä tarpeisiinsa pohjautuen. He koostavat koulutusohjelmansa yhdessä, järjestävät tapaamisia sekä kasvokkain että verkossa ja valitsevat oppimisen kohteeksi haasteita, joilla on suora vaikutus heidän työympäristöönsä. Kaiken tämän lisäksi he ovat vertaisryhmä, joka nauttii yhdessä oppimisesta, Ryhmä ei vain haasta itseään, vaan yhdistää oppimisen inspiroivissa paikoissa, yrityksissä ja organisaatioissa vierailemiseen.

Viimeisimmässä esimerkissä oleellista on, että kyseisten koulujen johtamisessa opettajia arvostetaan ja heidät nähdään kouluja eteenpäin vievänä voimana. Heidän halutaan inspiroituvan ja panostavan uramahdollisuuksiinsa. Erityisesti opettajapulan ja kaksivuotisen COVID-19-jaksosta selviämisen, koulujen sulkemisen ja verkko-opetukseen siirtymisen rinnalla johtamisen välittämä asenne on keskeinen. Ilman ammattitaitoisia opettajia, jotka itse ovat elinikäisiä oppijoita, ei voida tuottaa laadukasta koulutusta.

Aikuisoppimisen tulisi kulkea käsi kädessä eurooppalaisten yhteisöjen ja yhteiskunnan kehittymisen kanssa. Jos yhteiskunta siirtyy eteenpäin ajan muutoksessa, tulee oppimisen muuttua samoin. Yllä olevien esimerkkien valossa se on myös mahdollista! Näin edistämme yhteiskunnan kestävyyttä, terveyttä ja vahvistamme sen kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin. 

Viitteet

Rotmans, J. (2017). Change of era, our world in transition. Amsterdam: Boom.

Kirjoittajasta

Michiel Heijnen aloitti uransa toisen asteen opettajan opiskellen kasvatustieteitä. Hän valmistui ja erikoistui muuttuvaan koulutukseen ja strategiseen johtamiseen. Michiel työskentelee parhaillaan kandidaatti- ja maisteriohjelmien johtajana Marnix Academyssa, Utrechtin ammattikorkeakoulussa, Hollannissa. Kyseiset ohjelmat keskittyvät opettajankoulutukseen ja opettajien ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Yliopistouransa ohessa hän toimii puheenjohtajana Euroopan opettajankoulutusyhdistyksessä (ATEE).

Kuva: Canva

 

Login (7)

Kommentti

"Jaunā kārtība" - par to vajadzētu runāt vairāk. Un saprast, kur mēs viņu ieviešam, un kur joprojām dzīvojam pa vecam. Kustība no regulējuma uz izvēles brīvību, no standartizācijas uz daudzveidību, no sadalīšanas uz iekļaušanu, no pašpietiekamības uz paļaušanos, no hierarhijas uz tīkliem un no lejupejoša virziena uz augšupejošu - ļoti precīzs definējums un skaidri kritēriji organizāciju, tai skaitā izglītības iestāžu, darbības izvērtēšanai. Aicinu turpināt sarunu par jauno kārtību EPALEs kopienā un izglītības konferencēs. 

Login (0)

Ļoti saistošs raksts, kas liek aizdomāties, cik svarīgi ir pedagogiem visa mūža garumā attīstīties profesionālajā jomā, apmainīties ar jauniegūto informāciju ar kolēģiem. Izveidot domu grupas, kur regulāri tikties ar pedagogiem, kas arī ir vērsti uz attīstību un jaunu inovatīvu ideju iekļaušanu savā mācību procesā. Neklusēt par savām idejām, jo tikai diskutējot ar pārējiem nozares profesionāļiem nonāksim līdz iniciatīvām, kas uzlabos kopējo izglītības darbu skolās. Viennozīmīgi ieguvēji no progresīviem un uz attīstību tendētiem pedagogiem, ieguvēji būs gan skolēni, gan viņu vecāki.

Tāpēc palīdzēsim kopā realizēt pedagogu progresīvās idejas izglītības kvalitātes uzlabošanai skolu vidē.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää