European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Vaimsuse tähendused koolitajate kogemuses

Vaimsus ja vaimsed praktikad on järjest enam populaarsust kogumas nii täiskasvanuõppes kui koolitusmaailmas. Eestis vaimsust koolitajate kogemuses otseselt uuritud ei ole, kuigi see on delikaatne ning oluline teema. Vaimsuse teemale lisab keerukust vaimsete kogemuste uurimine teaduslikult, kuid samas annab see võimaluse tuua vaimsusega tegelevad koolitajad akadeemilises ringkonnas nähtavale ning anda neile hääl. Vaimsus õpikeskkonnas on paljude täiskasvanute jaoks tähendusloome lahutamatuks osaks; koolitajatena peame õpisituatsioonis looma ruumi, et vaimsusel oleks võimalik avalduda (Merriam & Bierema, 2013). Vaimsus on õpiruumis alati olemas (Tisdell, 2003), millist tähendust omistavad vaimsusele koolitajad, kes teadvustavad vaimsuse olemasolu ruumis. Kuidas kujuneb koolitajate kogemuses vaimsuse tähendus?

Uurides vaimsust koolitajate kogemuses on võimalik mõsta, milliseid täiskasvanuõppega seotud teooriad on võimalik vaimsuse uurimises rakendada, kuidas tõlgendavad koolitajad vaimseid kogemusi ja kuidas kujundavad neile tähendusi. Uurimustöö probleem on sõnastatud järgmise küsimusena: millist tähendust omistavad koolitajad vaimsusele läbi enda kogemuste? Tulenevalt probleemist on uurimistöö eesmärk mõista vaimsuse tähendust täiskasvanute koolitajate kogemuses.

Fenomenoloogilise uurimuse eesmärk on mõista vaimsuse tähendust koolitajate kogemuses. Andmete saamiseks küsitleti 5 Eestis hetkel tegevat koolitajat, kellel on otsene kokkupuude vaimsuse ja vaimsete praktikatega. Saadud andmete analüüsi käigus selgus, et koolitajad tõlgendavad vaimsust jõustava ning toetava jõuna. Koolitajate kogemuses on vaimsus seotud terviklikkuse, kohalolu, transformatsiooni, autentsuse, komplekssuse ja vaimsete praktikatega. Vaimsuse avaldumine on seotud turvalise ja toetatud keskkonna, tasakaalu ning aktsepteerimisega. Vaimsus koolitajate kogemuses avaldub tunnetuse, ühenduse, holistilisuse, enese usaldamise, keha ja energiana. Vaimsuse tähendus koolitajate kogemuses peitub kõigega ühenduses olemises ning suurema pildi nägemise oskuses. Vaimsus Eesti kontekstis vajab suuremat tähelepanu ning toetatust avaliku ruumi toomisel. Vajame valmisolekut, kannatlikkust ning avatust vaimsuse ja akadeemilise ühte ruumi toomisel. Töö illustreerimiseks on kasutatud 2 tabelit ja 6 joonist. Töö kirjutamisel on toetutud 40 allikmaterjalile.

Võtmesõnad: Vaimsus, koolitaja kogemus, tähenduse leidmine, transformatiivne õppimine, somaatiline õppimine

Kätlin Armei 2022. a kaitstud magistritöö on kättesaadav Tallinna Ülikooli veebiarhiivis ETERA.

Resource Details
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut.
Ressursi autor
Kätlin Armei
Sisestage ressurss
Võimalused ja ressursid
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!