Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

Ümberpööratud klassiruumi metoodika kasutamine täiskasvanud õppijatele inglise keele grammatika õpetamisel

Antud uurimuse eesmärk oli katsetada ümberpööratud klassiruumi metoodikat õpetamaks grammatikat kolmele samal keeletasemel olevale täiskasvanud inglise keele õppe rühmale. Empiirilise uuringu käigus koguti andmeid selle kohta, kas ja kuidas õpilaste testitulemused ümberpööratud klassiruumi metoodika ning kontrollgrupi vahel erinevad, kuidas eel- ning järeltesti tulemused erinevad, ning kuidas õpilased ise sellisesse õppevormi suhtuvad. Kuna täiskasvanud õppijatel võib viimati õppimise ning nüüd taas keeltekoolis õppimise alustamise vahele jääda mitmeid aastaid, siis ei pruugi nad uuematest ning innovaatilistest õppevormidest teadlikud olla. Täiskasvanud õpivad keeltekoolis võõrkeelt tihtilugu töö kõrvalt, seega on oluline klassis veedetud aega võimalikult tõhusalt kasutada. Seega soovis töö autor uurida, kuidas õpilased väljaspool keeletundi õpivad ning kas ümberpööratud klassiruumi metoodika rakendamine võiks nende õppetöö tulemusi parandada.

Töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Esimeses osas antakse ülevaade ümberpööratud klassiruumi metoodikast, selle kasutamisest keeletundides koos näidetega metoodika kasutamise probleemidest ja kasuteguritest. Antud teemal läbiviidud uuringute arv on piiratud, seda eriti keeleõppe tundide puhul, kuid sellegi poolest antakse ülevaade tutvutud seni läbiviidud uuringutest. Töö teises osas kirjeldatakse tegevusi ümberpööratud klassiruumi metoodika rakendamisel. Metoodika rakendamisel ilmnenust järelduste tegemiseks täitsid õpilased vastavalt teemade läbimisele enesehinnanguskaalad. Hinnang skaalal märgiti selle põhjal, kui kindlalt end grammatikareegli rakendamisel tunti. Lisaks hinnati metoodika rakendamise kasulikkust eel- ning järeltestide läbiviimise põhjal. Õpilaste arvamuste välja selgitamiseks viidi läbi kolm grupiintervjuud, mis näitasid õpilaste suhtumist antud õppevormi kohta.

Ümberpööratud klassiruumi eesmärk on tunnis veedetud aja tõhusamaks muutmine. Õpilastele esitleti uusi grammatikateemasid autori poolt loodud videote kaudu. Tunnis rakendati saadud teadmisi ülesannete lahendamisel, kommunikatiivsete harjutuste tegemisel, klassikaaslastega arutlemisel. Kuna tööst saadud tulemuste põhjal on autoril võimalik tulevikus grammatikaseletusi paremini ette valmistada, siis sobis antud metoodika rakendamine ning tulemuste analüüsimine just grupiviisiliselt, andes ülevaate õpilaste arengust ning nende endi arvamustest seoses nõnda õppimisega. Täiskasvanud õpilased, kellel on motivatsioon õppida, saavad iseseisvalt õppimise olulisusest üldjuhul kiiresti aru. Seega ei olnud üheks ümberpööratud klassiruumiga seotud probleemidest – videote mitte vaatamine – selle uuringu puhul probleemiks. Kõik õpilased 66 vaatasid videosid vähemalt kaks korda, nende järeltesti tulemused üldjuhul paranesid ning õpilaste enda arvamus ümberpööratud klassiruumi metoodika kasutamise kohta oli vaid positiivne.

Märksõnad: inglise keel, täiskasvanute keeleõpe, ümberpööratud klassiruum, videote kasutamine.

Tartu ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud Tartu ülikooli digitaalarhiivis DSpace. 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Katre Kõiv
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (1)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!