Liigu edasi põhisisu juurde
Resource Details
RESSURSS

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: SISETURVALISUS JA ÕIGUS (alavaldkond õigus)

Siseturvalisuse ja õiguse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis kahes osas. Õiguse alavaldkonna uuring on siseturvalisuse ja õiguse valdkonna uuringu esimene osa, mis valmis 2019. a lõpus.

Õigusevaldkonna kutsealadel töötab hinnanguliselt üle 5200 inimese ehk alla 1% kõigist Eestis hõivatutest ja ligi 2% kõigist valgekraedest (juhid ja spetsialistid).

Õigusharidusega töötajate suurim tööandja on avalik haldus, sh kohtutesse koondub 10%, prokuratuuri 4% ning muudesse asutustesse ja organisatsioonidesse (valitsusasutused, põhiseaduslikud institutsioonid, kohaliku omavalitsuse asutused) veidi üle veerandi (26%) valdkonna hõivest. Veidi üle viiendiku (21%) hõivatutest moodustavad vabade õiguselukutsete esindajad (advokaadid, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid ja patendivolinikud) ning 16% valdkonnas hõivatutest töötavad vabade õiguselukutsete esindajate büroodes või õigusbüroodes juristidena. Avalikus halduses ja juriidiliste toimingute tegevusalal (st vabade õiguselukutsete esindajatena, nende büroode töötajatena, õigusbüroode töötajatena) kokku rakendub üle kolmveerandi (77%) valdkonna töötajatest. In-house-juristidena ettevõtetes ja organisatsioonides väljaspool juriidiliste toimingute tegevusala ja avalikku haldust on hõivatud ligi viiendik (19%) ning õigusassistentidena (horisontaalselt üle kõigi majandustegevusalade) 5% valdkonna töötajatest.

Täienduskoolitus

Täiendus- ja ümberõppel on tähtis roll õiguse valdkonna töötajate karjääriteede kujunemisel ja kvalifikatsiooni säilitamisel. Mitmel põhikutsealal on kohustus osaleda täiendusõppes regulaarselt ja vähemalt etteantud mahus. Lisaks rakendatakse enne lõplikku ametisse kinnitamist või valimist näiteks patrooni juhendamisel töötamist (advokaadid), ettevalmistuskavasid (nt notari kandidaaditeenistus, kohtunikuabi ettevalmistuskava) ja lisaeksameid (nt kohtunikud, advokaadid, notarid).

Analüüsi käigus selgus, et peamised valdkonna täienduskoolituse arenguvajadused on järgmised:

  • Kui klassikaliste õigusametite vahel liikumine muutub tavapärasemaks, siis peaks ka nendele ametitele mõeldud täienduskoolituskursused olema ühtmoodi kättesaadavad nii advokaatidele, prokuröridele kui ka kohtunikele.
  • Paremini võiks olla korraldatud advokatuuri täienduskoolituste programm, kus praegu ei kontrollita pärast koolitusi neil omandatud teadmisi.
  • Eraldi probleemina tõsteti esile valdkondliku tasemeõppe puudumist kohtunikuabidele ja leiti, et kõige asjakohasem ja paindlikum väljaõppe vorm oleks täienduskoolitus.
  • Ettevõttejuristide roll sisekoolitajana on kasvanud seoses õigusaktide muutumise ja lisandumisega.
  • Kasvab vajadus valdkondlike IKT-d (nt digitõendid, küberturvalisus) ja infosüsteeme käsitlevate täienduskoolituste järele.
  • Järjest olulisem on enesetäiendamine psühholoogia ja võõrkeelte alal, eraldi rõhutati vajadust arendada laste ja noortega töötamise oskust.
  • Kasvava tähtsusega on täienduskoolituste pakkumine mittejuristidele ametialadel, kus õigusteadmised muutuvad järjest vajalikumaks, nt perekonnaõigus sotsiaaltöötajatele, hankeõigus hankespetsialistidele, rahapesu tõkestamine, rahvusvaheline õigus ning inimõigused avaliku ja kolmanda sektori töötajatele.
  • Õigusõpe on laiem enesetäienduse vorm täiskasvanute õppes üldiselt. Tegelik vajadus võib olla suurem just temaatiliste lühikursuste või täienduskoolitusmoodulite järele, kuid nende puudumise korral asutakse hoopis uut bakalaureusevõi magistrikraadi omandama.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Terje Kaelep ja Anneli Leemet, SA Kutsekoda
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!