Resource Details
RESSURSS

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: energeetika ja kaevandamine

Teie käes on Sihtasutuse Kutsekoda poolt koostatud uuringu aruanne, mis koondab tänast parimat teadmist energeetika ja kaevanduse valdkonna tööjõunõudlusest ja potentsiaalsest pakkumisest lähema 10 aasta jooksul. Aruanne toob välja olulisemad trendid, mis mõjutavad valdkonna arengut Eestis ja maailmas, annab ülevaate tööjõu hetkeseisust valdkonna erinevatel ametikohtadel, analüüsib seniseid õppe- ja karjääriteid valdkonnas ja seotud koolituspakkumist ning annab lõpuks põhikutsealade kaupa hinnangu tööjõunõudlusele ja selle täitmise võimalustele. Nagu mitmetes teisteski valdkondades võib kokkuvõtlikult öelda – väljakutseid jätkub.

Maailma energiasektoris võib hetkel välja tuua kolm üheaegselt toimuvat muutust. Esiteks, mitmed seni kalliks peetud tehnoloogiad on muutumas tarbijate jaoks majanduslikult atraktiivseks. Päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiate areng ning autotööstuselt hoogu saanud elektri salvestustehnoloogiate areng on muutmas mitmeid energiasektori alustalasid, mis aastakümneid on olnud justkui kivisse raiutud. Sellest tulenevalt võib teise muutusena välja tuua ettevõtete seniste ärimudelite ning riikide energiapoliitika muutumise vajaduse. Energiafirmad on aru saanud, et praegused tegutsemismudelid enam ei toimi, ning otsivad uusi võimalusi arenguks. Riiklikud regulatsioonid ja poliitikad aga peavad kaasa aitama vanast energiaturu korraldusest sujuvalt uude siirdumisele. Kolmanda muutusena on maailma digitaliseerumine ning kliimamuutused toomas uusi väljakutseid ettevõtete tegevusse. IT- ja kübermaailma tundmine on muutumas energiasektoris teiseks kirjaoskuseks, ilma milleta ei saa enam ükski energeetika valdkonna töötaja hakkama. Kliimamuutuste ja nende mõjudega arvestamine on järjest enam ettevõtete pikaealisuse saladuseks.

Kui siia lisada veel muutused energiaressursside hindades, sellega seotud poliitilised ja sotsiaalsed pinged, majandus- ja rahandussektori surutis ning segadused energiaturgude korraldamisega, siis võib väljastpoolt vaadates jäädagi mulje kui kõvasti kõikuvast laevast, millega reisimine on võimalik vaid päästevestides. Kes suudab sellist arengut võtta väljakutsena, leiab ees äärmiselt huvitava siseeluga valdkonna, milles igav ei hakka.Nagu aruandest võib lugeda, on mitmetel erialadel lähiaastatel nõudlus uute inimeste järele oluliselt suurem, kui on noorte soov energeetika või kaevandamisega seotud erialasid õppida. Siin on huvitav vastuolu: kuigi valdkonna ettevõtteid väärtustatakse töötajate hulgas tööandjatena kõrgelt, siis valdkonna spetsiifiliste teadmiste ja oskuste omandamine ei ole noorte hulgas eriti atraktiivne. Eks ta ole – energeetika on hinnangute järgi üks keerulisemaid erialasid mida õppida, kuid samas tagab see lõpptulemusena tasuva ja hinnatud töö. 

Energeetika- ja kaevandusvaldkonna mainet mõjutab oluliselt ka see, et järjest enam on avalikkuses energiateemadel peamisteks sõnavõtjateks majandusinimesed, juristid ja poliitikud. Energeetikaalase haridusega inimeste roll on avalikkuse ees suhteliselt tagasihoidlik, nende igapäevane töö jääb suuresti varju, mistõttu ka nende töö tegelik ja huvitav sisu ei paista eemalt välja. Enamasti ei ole energeetikas ainult head või ainult halvad lahendused. Energeetika ja kaevandamise valdkonna ekspertide tugevus on reeglina selles, et teema sügavuti tundjad teavad erinevate lahenduste häid ja halbu külgi ning suudavad leida positiivseid lahendusi, mis lõppkokkuvõttes annavad parimaid tulemusi. Valdkonna kuvand tuleneb avalikkuse jaoks sageli just vastuoluliste otsuste negatiivsete mõjude võimendamisest, kus positiivsed aspektid jäävad tahaplaanile. 

Nagu uuringust nähtub, peavad Eesti energia- ja kaevandussektori tulevikutöötajad igal tasemel lisaks valdkonna spetsiifilistele teadmistele ja oskustele tundma ka majanduse aluseid ja seadusandlust, infotehnoloogiat ja automaatikat, oskama mitmeid keeli ning olema heal tasemel meeskonnaliikmed ja teenuse osutajad. See tähendab, et ka valdkonnaga seotud haridus peab pidevalt arenema ning tagama vastavate oskustega inimeste ettevalmistuse. Oluline on kindlustada ka olemasolevatele valdkonna töötajatele täienduskoolitus ning tervikliku maailmapildi areng. 

Loodame, et käesolev uuring aitab kaasa ratsionaalsetele ja faktidele põhinevatele aruteludele, mille põhjal aruandes välja toodud probleemidele leitakse Eesti riigi jaoks parim lahendus. See aitab kindlasti kaasa ka Eesti energeetika ja kaevanduse valdkonna sujuvale siirdumisele uude ajastusse.

Einari KiselMaailma Energeetikanõukogu Euroopa piirkonna juhtElektroenergeetika ja geotehnika doktorMajandusteaduste magisterSoojustehnika magister

Resource Details
Ressursi autor(id)
Kaire Sõmer
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!