Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanud õppija õppimist toetavad ja takistavad tegurid muusikaalases kutseõppes

Täiskasvanute muusikaalane õpe on oma olemuselt spetsiifiline. Töö autorile teada olevalt ei ole Eestis täiskasvanute muusikaalast õpet toetavaid ja takistavaid tegureid uuritud. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute arusaamad õppimist toetavatest ja takistavatest teguritest. Läbi viidi kvalitatiivne uurimus.

Andmete kogumisel kasutati poolstruktureeritud intervjuusid, intervjueeriti kuut täiskasvanud õppijat. Andmeid analüüsiti induktiivse kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga. Tulemustest ilmneb, et õppimist toetavateks teguriteks olid õpimotivatsioon, isiksuslikud omadused, õpikeskkond, õppetöö korraldus, kooliväline elu. Õppimist takistavate teguritena toodi välja õppetöö korraldust, õpikeskkonda, koolivälist elu, ajapuudust, isiksuslikke omadusi. Tulemustest järeldub, et muusikaalases kutseõppes õppivate täiskasvanute õppimist toetavad ja takistavad tegurid kattuvad üldiste täiskasvanud õppijate õppimist toetavate ja takistavate teguritega.

Märksõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanu õppimine, muusikaalane kutseharidus, õppimist toetavad tegurid, õppimist takistavad tegurid

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Mario Kalmus
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!