European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Täiskasvanu õppimist toetavad ja takistavad tegurid inglise keele õppimise protsessis mitteformaalhariduses

Annotatsioon:

kMaailm meie ümber on pidevas muutumises, mistõttu on saanud tähtsaks keelte õppimine ja elukestev õpe. Eestis on haridusmaastikul prioriteetideks keelte õpe ning täiskasvanud õppijate arvu suurendamine mitteformaalses elukestvas õppes.

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised tegurid toetavad või takistavad täiskasvanud õppija inglise keele õppimist mitteformaalhariduses. Püstitati kaks uurimisküsimust: 1. Millised tegurid toetavad täiskasvanud õppija inglise keele õppimist mitteformaalhariduses? ja 2. Milliseid tegurid takistavad täiskasvanud õppija inglise keele õppimist mitteformaalhariduses?. Magistritöö koosneb Sissejuhatusest, kahest põhipeatükist ja Kokkuvõttest. Magistritöö Sissejuhatus annab ülevaate töö vajalikkusest. Töö esimeses peatükis arutletakse täiskasvanud õppija olemuse ja täiskasvanu õppimise üle. Teine peatükk keskendub metoodikale, uurimistulemuste analüüsile, uurimistulemuste interpretatsioonile ning arutelule. Magistritöö Kokkuvõte võtab sisutihedalt kokku kõik eelnevad töö osad.

Püstitatud uurimisküsimustele vastamiseks viidi läbi kvalitatiivne uurimus mitteformaalhariduses inglise keelt tasemel A õppivate täiskasvanute seas. Andmkogumismeetod oli poolstruktureeritud intervjuu. Andmete analüüsimisel kasutati induktiivset teemaanalüüsi. Andmeanalüüsi tulemusena moodustus õppimist toetavate teguritena neli põhiteemat: õpimotivatsioon, õpikeskkond, õppekorraldus, sotsiaalne suhtlus. Õppimist takistavate teguritena tuli välja kuus põhiteemat: COVID-19, õppekorraldus, õpikeskkond, sotsiaalne suhtlus, õpioskused, elukvaliteet. Mõned tegurid osutusid nii õppimist toetavateks kui ka takistavateks. Täiskasvanu õppimist takistava uue teemana tuli antud töö uurimistulemustest välja COVID-19 pandeemia ja sellega seonduv. Saadud tulemuste põhjal võib järeldada, et täiskasvanud õppija inglise keele õppimist toetavad ja takistavad tegurid mitteformaalhariduses on sarnased varasemate uurimistööde tulemustele, mis käsitlevad täiskasvanu õppimist toetavaid ja takistavaid tegureid üldiselt.

Märksõnad: Täiskasvanud õppija, täiskasvanu õppimine, täiskasvanu õppimist toetavad tegurid, täiskasvanu õppimist takistavad tegurid, mitteformaalharidus, inglise keele õppimine.

Mario Kalmuse 2021. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on kättesaadav digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
TY.
Ressursi autor
Mario Kalmus
Sisestage ressurss
Võimalused ja ressursid
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Inglise keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!