European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Sõltumatu ekspertide võrgustiku täiskasvanuhariduse / täiskasvanute oskuste valdkonna riiklik aruanne - Eesti

Euroopa Komisjoni avaldatud koondaruanne riiklike täiskasvanuõppe poliitikate ja süsteemide hetkeseisu puudutavate andmere kota EL-28 lõikes. Dokument võtab kokku riikide poolt esitatud ja 2017. aastal ajakohastatud andmed.

Uurimus kirjeldab täiskasvanuõppe poliitikate keerukust ja  täiskasvanuõppe rahastamisraamistikke, riiklikke eesmärke ja sekkumisviise, samuti erinevate riikide tugevaid ja nõrku külgi ning reforme, mida Euroopa Liidu liimesriikides kehtivates süsteemides tuleb läbi viia. Koondaruanne annab ülevaate EL liikmesriikide ekspertide poolt eelnevalt koostatud ja esitatud aruannete andmetest. „See töö aitab kaasa EL täiskasvanuõppe süsteeme puudutava tõendusmaterjali kasvule, mis on oluliseks eelduseks õppe tõhususe, mõju ja täiskasvanute vajadusi puudutava tagaside hindamisel,“ nendib Komisjon.Uue aruande kohaldamisala keskendub eelkõige küsimustele, mis tegelevad pigem avaliku sektori kaasatusega kui selle lahtimõtestamisega – näiteks kuidas ettevõtted saksid oma töötajate koolitamist tõhustada või motiveerida inimesi lisaõpingud alustama. Tehes kokkuvõtte kõigest, „mis on olemas“ täiskasvanuõppe alal üle Euroopa, annab töö ühtlasi võrdleva ülevaate täiskasvanuõppe  poliitikatest ja süsteemidest EU-28 lõikes. Mõnede aruande poolt kindlaks tehtud riiklike täiskasvanuõppesüsteemide tugevused hõlmavad taset, milleni on jõudnud agentuuride ja institutsioonide koostöö kehtestatud seaduste ja regulatsioonide kohaldamise vallas mitmeid sektoreid hõlmava mudeli osana. Teisest küljest jäävad endiselt nõrgemaks täiskasvanuõppe pakkujate suhteliselt keeruline olukord, õppe  ebapiisav rahastamine ning andmete kasutamise piiratus, et informeerida üldsust poliitikate ja hariduse pakkumise võimalustest.

Resource Details
ISBN
978-92-79-98393-1
Ressursi autor
Euroopa Komisjon
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Euroopa
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Inglise keel
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!